Vul uw e-mailadres in en we sturen u meteen een link om uw wachtwoord te wijzigen.

American Football Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

SPAANSE WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

TRADEINN RETAIL SERVICES, als verantwoordelijke voor de website, hierna te noemen de websiteBEHEERDER, stelt dit document ter beschikking aan haar gebruikers, met als doel te voldoen aan de verplichtingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), BOE nr. 166, en tevens om alle gebruikers van de website op de hoogte te stellen van de gebruiksvoorwaarden ervan.

Een ieder die zich toegang verschaft tot deze website, neemt de rol van gebruiker aan en verplicht zich tot strikte naleving en naleving van de bepalingen in deze voorwaarden, alsmede van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zouden kunnen zijn.

TRADEINN RETAIL SERVICES behoudt zich het recht voor alle soorten informatie op de website te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving aan de gebruikers; het feit dat de informatie op de website van TRADEINN RETAIL SERVICES is gepubliceerd, is voldoende.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: www.tradeinn.com
Bedrijfsnaam: TRADEINN RETAIL SERVICES.
NIF: B17527524
Maatschappelijke zetel: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (GIRONA)
Telefoon: +34 93 220 00 89
E-mail: lopd@tradeinn.com
Ingeschreven in het (Handels- / Openbaar) Register: Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, met als voorbeelden, maar niet beperkt tot deze, de programmering, uitgave, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor het functioneren ervan, de ontwerpen, logo"s, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de MANAGER of, indien van toepassing, beschikt hij over een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. De gehele inhoud van de website is naar behoren beschermd door de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, en is geregistreerd in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor deze inhoud bestemd is, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en commercialisering in alle omstandigheden de voorafgaande schriftelijke toestemming van de MANAGER vereist. Elk gebruik waarvoor niet vooraf toestemming is verleend, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

Alle ontwerpen, logo"s, teksten en/of grafieken die niet toebehoren aan de MANAGER en die op de website zouden kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, en zij zijn zelf aansprakelijk voor elk geschil dat hieromtrent zou kunnen ontstaan. De MANAGER geeft derden uitdrukkelijk toestemming om direct door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website en in ieder geval door te verwijzen naar het hoofdadres www.tradeinn.com.

De MANAGER erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten van hun houders, en het feit dat er naar deze wordt verwezen of dat ze op de website verschijnen, betekent niet dat hij rechten of verantwoordelijkheid over deze rechten heeft. Evenmin biedt zij hiervoor enige garantie, sponsoring of aanbeveling.

Indien u opmerkingen wenst te maken over mogelijke inbreuken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten, of over de inhoud van de website, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: lopd@tradeinn.com

3. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De MANAGER is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de op zijn website gepubliceerde informatie, voor zover deze informatie is behandeld of ingevoerd door een derde partij waarover hij geen controle heeft.

Gebruik van cookies

Deze website kan gebruik maken van technische cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina raadpleegt) om bepaalde functies uit te voeren die als essentieel worden beschouwd voor het correct functioneren en het bekijken van de website. De gebruikte cookies zijn in elk geval tijdelijk van aard; ze dienen enkel om het surfen efficiënter te maken en ze verdwijnen wanneer de gebruiker zijn sessie beëindigt. Deze cookies verschaffen in geen geval op zichzelf persoonsgegevens en worden ook niet gebruikt om dergelijke gegevens te verzamelen.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de server van de website de door de gebruiker gebruikte browser herkent, om het surfen te vereenvoudigen; hierdoor krijgen gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd bijvoorbeeld toegang tot de zones, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd, zonder dat zij zich bij elk bezoek hoeven te registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek en de verkeersparameters te meten, het verloop en het aantal inschrijvingen te volgen, enz. In deze gevallen gaat het om cookies die technisch gezien overbodig zijn, maar nuttig voor de gebruiker. Deze website zal geen overbodig te gebruiken cookies installeren zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De gebruiker kan zijn browser configureren om waarschuwingen te ontvangen wanneer cookies worden ontvangen, en om te voorkomen dat ze op zijn computer worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer gedetailleerde informatie hierover.

Beleid inzake links

Het is mogelijk dat u vanaf de website wordt doorverwezen naar inhoud op websites van derden. Aangezien de Beheerder de inhoud die derden op hun respectieve websites plaatsen niet altijd kan controleren, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze inhoud. De MANAGER zal in ieder geval onmiddellijk alle inhoud verwijderen die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, zal de doorverwijzing naar deze website onmiddellijk ongedaan maken en zal de bevoegde instanties op de hoogte stellen van de inhoud in kwestie.

De MANAGER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie en inhoud die is opgeslagen op de volgende sites (dit zijn voorbeelden en geen volledige lijst): forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of elk ander medium dat derden in staat stelt onafhankelijk inhoud te publiceren op de website van de MANAGER. In overeenstemming met de artikelen 11 en 16 van de LSSICE stelt hij zich echter ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten en werkt hij actief mee aan het verwijderen of, indien van toepassing, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetten, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde zou kunnen aantasten of schenden. Indien u als gebruiker van mening bent dat de website inhoud bevat die onder deze rubriek zou kunnen vallen, verzoeken wij u de websitebeheerder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Deze website is gecontroleerd en getest op een correcte werking. In principe kan een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De beheerder sluit echter niet uit dat er zich bepaalde programmeerfouten kunnen voordoen, of dat er sprake kan zijn van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een naar behoren geregistreerd bestand met serveractiviteiten, waardoor de gegevens later kunnen worden verwerkt om uitsluitend statistische metingen te verkrijgen die het aantal afgedrukte pagina"s, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van de bezoeken, de plaats van toegang, enz. aangeven.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van geschillen of soortgelijke aangelegenheden in verband met deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wet van toepassing. De partijen onderwerpen zich uitdrukkelijk aan het Spaanse recht en de beslechting van eventuele conflicten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website is de bevoegdheid van de rechtbanken en gerechtshoven in de buurt van Celrà.