Vul uw e-mailadres in en we sturen u meteen een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Start Privacy Policy (Website/App)

Privacy Policy (Website/App)

Gegevensbeheerder

De onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid is:

TRADEINN RETAIL SERVICES
NIF: B17527524
Adres: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (GIRONA)
E-mailadres: lopd@tradeinn.com
Website: www.tradeinn.com
Telefoon: +34 93 220 00 89
Ingeschreven in het handelsregister van Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª

Bij TRADEINN RETAIL SERVICES erkennen wij het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons ertoe deze op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming te verwerken.

Het doel van dit privacybeleid is het regelen van alle aspecten met betrekking tot de verwerking van gegevens van de verschillende gebruikers die de website doorbladeren of hun persoonlijke gegevens verstrekken op de verschillende formulieren die op de website te vinden zijn.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn de gegevens die u identificeren of kunnen identificeren. Via de website, in de daarvoor bestemde vakjes, worden de persoonsgegevens verzameld die de gebruiker ons meedeelt: Naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, postcode, woonplaats, enz. Daarnaast worden alle persoonsgegevens verzameld die de gebruiker ons vrijwillig verstrekt via een van de sociale netwerken waarvan de gebruiker lid is. In dit geval zijn de privacy-instellingen afhankelijk van zowel de configuratie die de gebruiker heeft ingesteld, als de voorwaarden van het sociale netwerk zelf.

Wanneer een gebruiker de website bezoekt, betekent dit niet dat hij/zij enige informatie over zijn/haar persoonlijke gegevens moet verstrekken. Als dergelijke informatie echter wordt verstrekt, zullen de gegevens rechtmatig worden verwerkt en te allen tijde onderworpen zijn aan de beginselen en rechten die zijn opgenomen in de GDPR 2016/679 van 27 april 2016 en de LOPDGDD 3/2018 van 5 december.

Doel, duur en legitimatie van de verwerking

Wij zullen de door de gebruiker aan ons verstrekte gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

- Om de aanvraag of het verzoek van de gebruiker via het contactformulier op de website te behandelen. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van de gebruiker om zijn aanvraag, vraag of verzoek via het contactformulier te kunnen behandelen en beheren. Wij bewaren deze gegevens gedurende de tijd die nodig is om aan het verzoek te voldoen en gedurende de tijd die wettelijk is bepaald, met een minimum van 3 jaar. De basis voor de legitimatie van de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker heeft verleend door het vakje voor de aanvaarding van ons privacybeleid aan te vinken voordat hij het verzoek verzond. De gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven voordat deze werd ingetrokken.

- Om de ervaringen of meningen betreffende de producten en/of diensten te beheren door middel van de gebruikersadviezen die op de website zullen worden gepubliceerd, en daardoor andere gebruikers te helpen. De enige persoonlijke gegevens die in verband met de gebruikersmening zullen worden gepubliceerd, zijn de naam en de woonplaats van de gebruiker. Wij zullen de aan ons verstrekte gegevens bewaren zolang de gebruiker niet verzoekt om herroeping ervan, en gedurende de wettelijk vastgestelde termijn, met een minimum van 3 jaar. De grondslag voor de legitimatie van de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker heeft verleend bij zijn registratie via het daartoe bestemde formulier op de website en bij het aanvinken van het vakje voor de aanvaarding van ons privacybeleid vóór het verzenden van het verzoek.

- Om de aankoop door de gebruiker via het aankoopformulier op de website af te handelen en te beheren. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van de gebruiker om ons in staat te stellen de bestelling en de daaropvolgende betaling van de op de website aangeboden producten en diensten te verwerken. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de contractuele relatie tussen de partijen en voor de tijd die wettelijk is vastgesteld om aan de fiscale verplichtingen te voldoen. De grondslag voor de legitimatie van de gegevensverwerking zal de uitvoering van een verkoopcontract zijn waarbij de betrokkene partij is. Indien de gebruiker zijn persoonsgegevens niet verstrekt, zal het niet mogelijk zijn zijn aankoop te beheren en kan de gevraagde dienst niet worden verleend.

- Om de achtergelaten winkelwagen op te slaan en de gebruiker eraan te herinneren dat hij een product in de winkelwagen heeft achtergelaten, ingeval hij een aankoop had geïnitieerd door zijn e-mailadres in te voeren. De persoonsgegevens worden bewaard vanaf het moment dat de gebruiker het geselecteerde product aan het winkelwagentje toevoegt tot het moment dat hij het bevestigt, gedurende een periode van maximaal vijf dagen. De rechtmatigheidsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om de aankoop van het product waarvoor de gebruiker belangstelling heeft getoond door het aan het winkelwagentje toe te voegen, zo veel mogelijk te vergemakkelijken.

- Om circulaires en nieuwsbrieven over TRADEINN RETAIL SERVICES producten te versturen. Wanneer wij de toestemming van de gebruiker hebben, verzamelen en verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens om hem/haar informatie over onze producten en diensten toe te zenden. Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker zijn/haar toestemming voor de verwerking ervan niet intrekt, gedurende de wettelijk vastgestelde termijn en voor een minimumduur van 3 jaar. De basis voor de legitimatie van de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker heeft verleend bij het aanvinken van het vakje voor acceptatie van ons privacybeleid voordat hij zich aanmeldde voor de nieuwsbrief in het daartoe bestemde formulier op de website. De gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven voordat deze werd ingetrokken.

- Om het CV/résumé te beheren dat door de betrokkene via het daartoe bestemde formulier is verzonden, en om het op te nemen in de database van bedrijfskandidaten. Deze gegevens worden maximaal een jaar bewaard en daarna gedurende de wettelijk vastgestelde termijn geblokkeerd, met de garantie dat de vertrouwelijkheid zowel bij de verwerking als bij de latere vernietiging volledig in acht wordt genomen. De legitieme grondslag voor het beheer en de verwerking van het cv/de cv van de betrokkene is zijn/haar toestemming; deze wordt gegeven door het CV/de cv op te sturen en het vakje voor de aanvaarding van ons privacybeleid aan te vinken voordat het cv/de cv wordt verstuurd. De gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven voordat deze werd ingetrokken.

- Om zich als " geregistreerde gebruiker " in te schrijven op het inschrijvingsformulier op de website, waardoor de gebruiker toegang krijgt tot zijn/haar privé-dienstenzone en op de hoogte gehouden kan worden van onze activiteiten; hierdoor kunnen wij hem/haar via elk elektronisch medium commerciële mededelingen sturen over de nieuwe functies van onze diensten. Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker niet verzoekt om annulering van zijn inschrijving, en gedurende de wettelijk vastgestelde termijn, met een minimumduur van 3 jaar. De basis voor de legitimatie van de gegevensverwerking zal de toestemming zijn die de gebruiker heeft verleend bij de registratie met het registratieformulier en het aanvinken van het vakje voor acceptatie van ons privacybeleid voordat het verzoek wordt verzonden. De gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven voordat deze werd ingetrokken.

- Om de gebruikerservaring bij het surfen op de website te verbeteren. Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking ervan niet intrekt door de cookies te verwijderen, gedurende de wettelijk vastgestelde termijn en voor een minimumduur van 3 jaar. De legitieme grondslag voor het verbeteren van het surfen op de website is de toestemming die de gebruiker heeft gegeven bij het accepteren van de cookies. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven voordat deze werd ingetrokken.

- Om onze sociale netwerken te beheren en gebruikers informatie te sturen over onze activiteiten en producten. Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking ervan niet intrekt, gedurende de wettelijk vastgestelde termijn en voor een minimumduur van 3 jaar. De legitieme basis om onze sociale netwerken te beheren en gebruikers onze activiteiten en nieuwe functies toe te sturen, is de toestemming die wij hiervoor krijgen. De gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven voordat deze werd ingetrokken.

- Beheer van de " Customer Service " chatdienst die op onze website wordt aangeboden voor alle vragen over onze diensten/producten. Om de kwaliteit van onze klantendienst voortdurend te verbeteren, registreren wij de geschiedenis van de chat voor analyse- en verbeteringsdoeleinden. Deze gegevens worden gewist zodra ze geëvalueerd zijn en de wettelijk bepaalde termijn van minimaal 3 jaar hebben bereikt. De rechtsgrond voor de verwerking is de toestemming die de betrokkene ons heeft gegeven voor het gebruik van de dienst. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

- Het beheer van de verzending van tevredenheidsenquêtes op basis van de aankoop van het product of de gevraagde dienst om op dagelijkse basis de ervaring van onze klanten te verbeteren. De persoonsgegevens zullen worden verwijderd zodra de enquête is afgerond, evenals de redelijke termijn om verbeteringen aan te brengen, nieuwe diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld door de huidige toepasselijke wetgeving. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal gebaseerd zijn op het legitieme belang om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren wanneer de gebruiker producten en/of diensten heeft gekocht. Bij afwezigheid van een dergelijke contractuele activiteit, zal de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op de toestemming van de gebruiker zoals uiteengezet in de huidige geldende regelgeving. Bovendien, indien u uw toestemming voor een van de verwerkingen intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking.

- Beheer van de communicatie via Whatsapp die TRADEINN RETAIL SERVICES aan gebruikers ter beschikking stelt om aan hun behoeften en zorgen tegemoet te komen. Het feit dat de WhatsApp-applicatie als communicatiemiddel wordt gebruikt, impliceert een internationale overdracht van gegevens; hoewel de servers van de Whatsapp-applicatie voor EU-gebruikers zich in Ierland bevinden, zou communicatie met servers in de VS kunnen worden gegeven. De VERANTWOORDELIJKE is de enige ontvanger van de gegevens en zal alleen toegang hebben tot de naam, het telefoonnummer en de gesprekken die aan de chat zijn bijgedragen. Het gebruik van de informatie in de chat voor andere doeleinden is strikt verboden. Wat het bewaren van gegevens betreft, zal de geschiedenis van de communicatie die noodzakelijk is voor het hierboven beschreven doel, worden bewaard voor de duur van de communicatie. Bovendien, wanneer de andere partij besluit om de toestemming voor communicatie via de applicatie in te trekken, moeten alle gesprekken onmiddellijk worden verwijderd, behalve als hun bewaring wordt vereist door een wettelijke verplichting of voor de legitieme verdediging van de gebruiker, in welk geval alle informatie moet worden geblokkeerd en de behandeling ervan moet worden beperkt zolang er aansprakelijkheden uit kunnen voortvloeien. De basis van de legitimiteit is de toestemming die u ons geeft voor het gebruik van de dienst. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Overdracht of mededeling van persoonsgegevens en internationale doorgiften

Bij TRADEINN RETAIL SERVICES verwerken wij uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte en in het algemeen hebben wij dienstverleners die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte of in landen waarvan is vastgesteld dat zij een passend niveau van gegevensbescherming hebben.

Indien wij een beroep moeten doen op dienstverleners die de gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte of in landen waarvan niet is vastgesteld dat zij een passend niveau van gegevensbescherming hebben, zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens op een veilige en legitieme manier worden verwerkt op basis van besluiten inzake adequaatheid, standaardclausules inzake gegevensbescherming, bindende bedrijfsvoorschriften, uitzonderingen of een ander door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurd instrument dat voldoende waarborgen biedt voor de internationale doorgifte van gegevens.

In dit verband delen wij u mee dat TRADEINN RETAIL SERVICES voor de uitvoering van de doeleinden van de verwerking de HOSTING-diensten zal uitbesteden aan GOOGLE CLOUD PLATFORM, waarvan de servers zich in de VS bevinden. Deze provider heeft echter standaard contractuele clausules, in overeenstemming met artikel 46 van de RGPD, die de internationale overdracht van persoonsgegevens legitimeren.

Bijwerking van gegevens

Om ons in staat te stellen de persoonsgegevens te actualiseren, dient de gebruiker ons steeds op de hoogte te brengen van elke wijziging in deze gegevens; indien dit niet gebeurt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens.

De gebruiker staat in voor de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en garandeert dat alle verstrekte informatie overeenstemt met de werkelijkheid, actueel en accuraat is. Hij/zij is verplicht iedere wijziging hiervan door te geven.

Gegevens van derden

Indien de gebruiker voor enig doel gegevens van derden aan TRADEINN RETAIL SERVICES verstrekt, garandeert hij dat hij deze gegevens op rechtmatige wijze heeft verkregen, dat hij de betrokken partijen vooraf heeft geïnformeerd, dat hij toestemming heeft verkregen voor de verstrekking van deze gegevens en dat de verstrekte informatie juist en waarheidsgetrouw is.

Verplichte aard van de gevraagde informatie

Al onze formulieren zijn voorzien van een sterretje (*) om aan te geven welke gegevens verplicht zijn. Als de gebruiker deze velden niet invult, of het vakje privacybeleid niet aanvinkt, wordt de informatie niet verzonden.

Gebruik van wachtwoorden

Om toegang te krijgen tot uw account, moet de gebruiker zich " Aanmelden " en het e-mailadres en het wachtwoord die in het registratieformulier zijn gegenereerd, vermelden volgens de complexiteitsregels die op elk moment op het web worden vastgesteld.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de adequate bewaring en vertrouwelijkheid van de identifiers en/of wachtwoorden die hij in het inschrijvingsformulier heeft gekozen, en hij verbindt zich ertoe deze niet aan derden over te dragen, noch hun toegang te verlenen aan buitenstaanders.

Evenzo is het de plicht van de gebruiker om de Controller onmiddellijk in kennis te stellen van elk feit dat misbruik van de identifiers en/of wachtwoorden mogelijk maakt, zoals diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang daartoe, teneinde over te gaan tot de onmiddellijke annulering daarvan.

Rechten van de betrokkenen

U hebt recht op toegang tot uw gegevens en op bevestiging van de verwerking ervan, alsmede op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. U hebt het recht om deze bij te werken en te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd, of te verzoeken om verwijdering van de gegevens wanneer deze niet noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking ervan door uw toestemming in te trekken, en u kunt ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Evenzo heeft u het recht niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona). E-mail: lopd@tradeinn.com.

Indien u van mening bent dat uw rechten niet naar behoren zijn geëerbiedigd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming www.aepd.es.

Verwerking van de gegevens van minderjarigen

Iedereen die gegevens verstrekt via de formulieren op deze website en instemt met de verwerking daarvan, verklaart dat hij/zij ten minste 14 jaar oud is. Toegang tot, en gebruik van de website is verboden voor personen jonger dan 14 jaar. Indien de Gegevensverwerker op enig moment constateert dat een persoon jonger dan 14 jaar persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen wij deze gegevens wissen. Bovendien kunnen ouders of voogden in elk geval TRADEINN RETAIL SERVICES aanschrijven om een toegangsaccount te blokkeren dat is aangemaakt door minderjarigen die onder hun verantwoordelijkheid vallen en die zich hebben geregistreerd door hun identiteit te vervalsen.

Sociale netwerken

Het doel van sociale tools zoals Facebook, Twitter, Instagram, enz. of andere sociale netwerken is om zichtbaarheid en verspreiding te geven aan de activiteiten die in onze organisatie plaatsvinden. Deze sociale instrumenten slaan persoonsgegevens op in de servers van de overeenkomstige diensten en worden beheerst door hun eigen privacybeleid. Het wordt aanbevolen om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het sociale netwerk te bekijken en te lezen op het moment van registratie, rekening houdend met de verschillende configuratiemogelijkheden met betrekking tot de privacy van het profiel van de gebruiker in het sociale netwerk. Bovendien behoudt de Controller zich het recht voor om door derden gepubliceerde informatie die in strijd is met de wet, aanzet tot inbreuk of berichten bevat die inbreuk maken op de menselijke waardigheid of instellingen, uit zijn sociale netwerken te verwijderen. Evenzo behoudt de Controller zich het recht voor om het profiel van de auteur van dergelijke inhoud te blokkeren of te rapporteren.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat wordt gedownload en opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer hij/zij een website bezoekt. Cookies stellen de website onder meer in staat om informatie over het surfgedrag van de gebruiker of van zijn computer op te slaan en te recupereren en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en van de manier waarop u uw computer gebruikt, kunnen ze worden gebruikt voor gebruikersherkenning.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om het genereren van cookies te verhinderen, door de overeenkomstige optie in zijn/haar browserprogramma te selecteren. U kunt meer informatie verkrijgen door ons Cookiesbeleid te lezen.

Informatie die u indirect verstrekt

Dit beleid informeert de gebruiker dat Tradeinn exclusief intern gebruik maakt van de YouTube API, als een online bron waarnaar onze website kan linken of verwijzen naar anders (diensten van derden), in dit geval om video"s op de website te delen die uitsluitend en uitsluitend productinformatie bevatten. Daarom stemt u ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van Youtube: Algemene voorwaarden Youtube . Google privacybeleid: Privacybeleid en diensten van Youtube API: Algemene voorwaarden en YouTube API-voorwaarden

Tradeinn aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van servicepraktijken van derden, daarom raden we u aan het privacybeleid van elke service van derden waartoe u toegang hebt, zorgvuldig te lezen.