Vänligen fyll i din epostadress så skickar vi en länk för att återställa ditt lösenord via epost omedelbart. 

Startsida Integritetspolicy (Webbplats/App)

Integritetspolicy (Webbplats/App)

Personuppgiftsansvarig

Det företag som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy är:

TRADEINN RETAIL SERVICES
NIF: B17527524
Adress: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (GIRONA)
E-postadress: lopd@tradeinn.com
Webbplats: www.tradeinn.com
Telefonnummer: +34 93 220 00 89
Registrerad i företagsregistret i Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª

På TRADEINN RETAIL SERVICES inser vi hur viktigt det är att skydda dina personuppgifter och vi har åtagit oss att behandla dem på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med dataskyddslagarna.

Syftet med denna sekretesspolicy är att reglera alla aspekter som rör behandlingen av uppgifter från de olika användare som surfar på webbplatsen eller lämnar sina personuppgifter på de olika formulär som finns på den.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som identifierar dig eller kan identifiera dig. På webbplatsen samlas de personuppgifter som användaren lämnar till oss in i de rutor som är avsedda för detta ändamål: Namn, efternamn, e-post, telefonnummer, postnummer, stad osv. Dessutom samlas alla personuppgifter in som användaren frivilligt lämnar till oss via något av de sociala nätverk som användaren är registrerad i. I det här fallet beror sekretessinställningarna både på den konfiguration som användaren har upprättat och på villkoren för det sociala nätverket självt.

När en användare besöker webbplatsen innebär detta inte att han/hon måste lämna någon information om sina personuppgifter. Men om sådan information lämnas kommer uppgifterna att behandlas lagligt och alltid omfattas av de principer och rättigheter som finns i GDPR 2016/679 av den 27 april 2016 och LOPDGDD 3/2018 av den 5 december.

Behandlingens syfte, varaktighet och berättigande

Vi kommer att behandla de uppgifter som användaren lämnar till oss för följande ändamål:

- För att hantera användarens ansökan eller begäran via kontaktformuläret på webbplatsen. Vi samlar in och behandlar användarens personuppgifter för att kunna behandla och hantera dennes ansökan, förfrågan eller begäran som görs via nämnda formulär. Vi kommer att bevara dessa uppgifter under den tid som krävs för att uppfylla begäran och under den tid som fastställs i lag, med en minsta varaktighet på 3 år. Grunden för legitimering av databehandlingen kommer att vara det samtycke som användaren ger när han eller hon kryssar i rutan för godkännande av vår integritetspolicy innan han eller hon skickar sin begäran. Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs innan det återkallades.

- För att hantera erfarenheter eller åsikter om produkter och/eller tjänster genom användaropinioner som publiceras på webbplatsen och därigenom hjälpa andra användare. De enda personuppgifter som kommer att publiceras i samband med användarutlåtandet är användarens namn och ort. Vi kommer att bevara de uppgifter som lämnats till oss så länge som användaren inte begär att de ska återkallas, och under den tid som fastställs i lag, med en minsta varaktighet på 3 år. Grunden för legitimering av databehandlingen kommer att vara det samtycke som användaren ger när han eller hon registrerar sig med hjälp av det formulär som finns för detta ändamål på webbplatsen och kryssar i rutan för godkännande av vår integritetspolicy innan han eller hon skickar sin förfrågan.

- För att hantera det köp som användaren gör genom att använda köpformuläret på webbplatsen. Vi samlar in och behandlar användarens personuppgifter för att kunna behandla beställningen och den efterföljande betalningen för de produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen. Vi kommer att behålla dessa uppgifter under den tid som avtalsförhållandet mellan parterna varar och under den tid som fastställs i lag för att uppfylla skatteförpliktelserna. Grunden för legitimering av databehandlingen kommer att vara fullgörandet av ett försäljningsavtal i vilket den registrerade är part. Om användaren inte lämnar sina personuppgifter kommer det inte att vara möjligt att hantera hans/hennes köp och den begärda tjänsten kan inte tillhandahållas.

- För att spara den övergivna kundvagnen och påminna användaren om att han eller hon har lämnat en produkt i kundvagnen, om han eller hon har initierat ett köp genom att ange sin e-postadress. Personuppgifterna sparas från det att användaren lägger den valda produkten i kundvagnen till dess att han eller hon bekräftar den under en period på högst fem dagar. Behandlingen av personuppgifter kommer att grundas på den registeransvariges legitima intressen av att i största möjliga mån underlätta köpet av den produkt som användaren har visat intresse för genom att lägga den i varukorgen.

- För att skicka cirkulär och nyhetsbrev om TRADEINN RETAIL SERVICES produkter. När vi har användarens samtycke samlar vi in och behandlar hans/hennes personuppgifter för att skicka information om våra produkter och tjänster. Vi sparar dessa uppgifter så länge användaren inte återkallar sitt samtycke till att de behandlas, under den tid som fastställs i lag och under minst 3 år. Grunden för legitimering av databehandlingen kommer att vara det samtycke som användaren ger när han eller hon kryssar i rutan för godkännande av vår integritetspolicy innan han eller hon prenumererar på nyhetsbrevet i det formulär som tillhandahålls för detta ändamål på webbplatsen. Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs innan det återkallades.

- För att hantera det CV/resumé som den registrerade skickar med hjälp av det formulär som tillhandahålls för detta ändamål, och för att inkludera det i databasen över företagets kandidater. Dessa uppgifter kommer att bevaras i högst ett år, varefter uppgifterna kommer att blockeras under den tid som fastställs i lag, med en garanti för att sekretessen kommer att respekteras fullt ut både vid behandlingen och vid den efterföljande förstörelsen. Den legitima grunden för att hantera och behandla den berörda personens CV/resumé är dennes samtycke, vilket ges genom att skicka det och kryssa i rutan för godkännande av vår integritetspolicy innan det skickas. Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs innan det drogs tillbaka.

- För att registrera sig som "registrerad användare" på registreringsformuläret på webbplatsen, vilket gör det möjligt för användaren att få tillgång till sitt privata tjänsteområde och informeras om vår verksamhet; detta gör det möjligt för oss att skicka honom/henne via något elektroniskt medium kommersiell kommunikation om nya funktioner i våra tjänster. Vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge användaren inte begär att hans/hennes registrering ska annulleras, och under den tid som fastställs i lag, med en minsta varaktighet på 3 år. Grunden för legitimering av databehandlingen kommer att vara det samtycke som användaren ger när han eller hon registrerar sig med registreringsformuläret och kryssar i rutan för godkännande av vår integritetspolicy innan han eller hon skickar sin begäran. Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs innan det drogs tillbaka.

- För att förbättra användarupplevelsen när du surfar på webbplatsen. Vi sparar dessa uppgifter så länge som användaren inte återkallar sitt samtycke till att de behandlas genom att radera cookies, under den tid som fastställs i lag och under minst 3 år. Den legitima grunden för att förbättra surfandet på webbplatsen är det samtycke som användaren ger när han eller hon accepterar kakorna. Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs innan det drogs tillbaka.

- För att hantera våra sociala nätverk och skicka information till användarna om vår verksamhet och våra produkter. Vi sparar dessa uppgifter så länge användaren inte återkallar sitt samtycke till att de behandlas, under den tid som fastställs i lag och under minst 3 år. Den legitima grunden för att hantera våra sociala nätverk och skicka användarna våra aktiviteter och nya funktioner är det samtycke som vi får för att göra detta. Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs innan det återkallades.

- Hantera chattjänsten " Kundtjänst " som erbjuds på vår webbplats för alla frågor om våra tjänster/produkter. I syfte att ständigt förbättra kvaliteten på vår kundtjänst registrerar vi chatthistoriken för att analysera och förbättra den. Dessa register raderas när de har utvärderats och efter att ha uppfyllt den tid som fastställs i lagen med en minsta varaktighet på 3 år. Den lagliga grunden för behandlingen är den registrerades samtycke som vi har fått för användningen av tjänsten. Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket före återkallandet.

- Hantera utskick av nöjdhetsundersökningar som baseras på köpet av den begärda produkten eller tjänsten för att dagligen förbättra våra kunders upplevelse. Personuppgifterna kommer att raderas när undersökningen har avslutats samt den rimliga tiden för att göra förbättringar, aktivera nya tjänster och uppfylla de krav som fastställs i gällande tillämplig lag. Behandlingen av dina personuppgifter kommer att grundas på det legitima intresset att förbättra tjänstens kvalitet när användaren har köpt produkter och/eller tjänster. I avsaknad av en sådan avtalsaktivitet kommer behandlingen av personuppgifter att baseras på användarens samtycke enligt gällande bestämmelser. Om du dessutom återkallar ditt samtycke till någon av behandlingarna kommer detta inte att påverka lagligheten av den tidigare utförda behandlingen.

- Hantera kommunikationen via Whatsapp som TRADEINN RETAIL SERVICES gör tillgänglig för användarna för att tillgodose deras behov och önskemål. Det faktum att WhatsApp-applikationen används som kommunikationsmedel innebär en internationell överföring av uppgifter, även om Whatsapp-applikationens servrar för EU-användare är belägna på Irland, kan kommunikation med amerikanska servrar ske. Den ANSVARIGE är den enda mottagaren av uppgifterna och kommer endast att ha tillgång till namn, telefonnummer och samtal som bidragit till chatten. Det är strängt förbjudet att använda informationen i chatten för andra ändamål. När det gäller lagring av uppgifter kommer historiken över kommunikationer som är nödvändiga för det syfte som beskrivs ovan att bevaras så länge som kommunikationen pågår. När den andra parten beslutar att återkalla sitt samtycke till kommunikation via applikationen måste dessutom alla konversationer raderas omedelbart, utom om bevarandet av dem krävs av en rättslig förpliktelse eller för användarens legitima försvar, i vilket fall all information måste blockeras och behandlingen av den måste begränsas så länge som ansvar kan uppstå på grund av den. Grunden för legitimiteten är det samtycke som du ger oss för att använda tjänsten. Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket före återkallandet.

Överlåtelse eller överföring av personuppgifter och internationella överföringar

På TRADEINN RETAIL SERVICES behandlar vi dina uppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i allmänhet har vi tjänsteleverantörer som är belägna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i länder som har en adekvat nivå av dataskydd.

Om vi behöver använda tjänsteleverantörer som utför behandling utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i länder som inte anses ha en adekvat dataskyddsnivå, kommer vi att se till att dina uppgifter behandlas på ett säkert och legitimt sätt på grundval av beslut om adekvat skyddsnivå, standardiserade dataskyddsklausuler, bindande företagsregler, undantag eller andra instrument som godkänts av tillsynsmyndigheten och som ger tillräckliga garantier för internationell överföring av uppgifter.

I detta avseende informerar vi dig om att TRADEINN RETAIL SERVICES, för att kunna genomföra ändamålen med behandlingen, kommer att lägga ut HOSTING-tjänsterna på GOOGLE CLOUD PLATFORM vars servrar är belägna i USA. Denna leverantör har dock standardavtalsklausuler, i enlighet med artikel 46 i direktivet om skydd av personuppgifter, som legitimerar den internationella överföringen av personuppgifter.

Uppdatering av uppgifter

För att vi ska kunna hålla personuppgifterna uppdaterade måste användaren alltid informera oss om eventuella ändringar i uppgifterna.

Användaren garanterar att de lämnade personuppgifterna är sanna, och garanterar att all information som lämnas motsvarar verkligheten, är aktuell och korrekt. Han/hon är skyldig att meddela eventuella ändringar av dessa.

Uppgifter från tredje part

Om användaren förser TRADEINN RETAIL SERVICES med uppgifter från tredje part i något syfte garanterar han/hon att han/hon har fått dessa uppgifter på laglig väg, att han/hon har informerat de berörda parterna i förväg, att han/hon har fått deras samtycke till att meddela dem och att den information som lämnas är korrekt och sann.

De begärda upplysningarnas obligatoriska karaktär

Alla våra formulär har en asterisk (*) som anger vilka uppgifter som är obligatoriska. Om användaren inte fyller i dessa fält eller inte kryssar i rutan för integritetspolicy kommer informationen inte att skickas.

Användning av lösenord

För att få tillgång till ditt konto måste användaren " Logga in " och ange den e-postadress och det lösenord som genererats i registreringsformuläret enligt de regler för komplexitet som fastställs vid varje tillfälle på webben.

Användaren är ansvarig för att alla identifierare och/eller lösenord som han/hon har valt i registreringsformuläret förvaras på lämpligt sätt och att de inte överlåts till tredje part eller att utomstående får tillgång till dem.

På samma sätt är det användarens skyldighet att omedelbart underrätta den registeransvarige om varje omständighet som gör det möjligt att missbruka identifierare och/eller lösenord, t.ex. stöld, förlust eller obehörig åtkomst till dem, så att de omedelbart kan annulleras.

De registrerades rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och få en bekräftelse på behandlingen av dem samt en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att uppdatera dem och begära att felaktiga uppgifter korrigeras, eller begära att uppgifterna tas bort när de inte är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Du kan begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter och invända mot att de behandlas genom att återkalla ditt samtycke samt utöva din rätt till dataportabilitet. På samma sätt har du rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona). E-post: lopd@tradeinn.com.

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats i vederbörlig ordning har du rätt att lämna in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten www.aepd.es.

Behandling av uppgifter om minderåriga

Den som lämnar uppgifter via formuläret på denna webbplats och godkänner behandlingen av dessa uppger att han/hon är minst 14 år gammal. Tillgång till och användning av webbplatsen är förbjuden för personer under 14 år. Om den personuppgiftsansvarige vid någon tidpunkt upptäcker att en person under 14 år har lämnat personuppgifter kommer vi att radera dessa uppgifter. Dessutom kan föräldrar eller handledare under alla omständigheter skriva till TRADEINN RETAIL SERVICES för att blockera alla tillträdeskonton som skapats av minderåriga personer i deras vård som har registrerat sig genom att förfalska sin identitet.

Sociala nätverk

Syftet med sociala verktyg som Facebook, Twitter, Instagram etc. eller andra sociala nätverk är att synliggöra och sprida de aktiviteter som äger rum i vår organisation. Dessa sociala verktyg lagrar personuppgifter på motsvarande tjänsters servrar och regleras av deras egen sekretesspolicy. Det rekommenderas att granska och läsa det sociala nätverkets användningsvillkor och integritetspolicy vid registreringen, med beaktande av de olika konfigurationsmöjligheterna när det gäller integritetsskyddet för användarens profil i det sociala nätverket. Dessutom förbehåller sig den registeransvarige rätten att från sina sociala nätverk radera all publicerad information från tredje part som bryter mot lagen, uppmuntrar till brott mot lagen eller innehåller meddelanden som kränker människovärdet eller institutioner. På samma sätt förbehåller sig den registeransvarige rätten att blockera eller rapportera upphovsmannens profil för sådant innehåll.

Cookies

En cookie är en liten fil som laddas ner och lagras på användarens dator när han/hon besöker en webbplats. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att bland annat lagra och återvinna information om användarens eller datorns surfvanor och, beroende på vilken information de innehåller och hur du använder din dator, kan de användas för att känna igen användaren.

Användaren har möjlighet att förhindra generering av cookies genom att välja motsvarande alternativ i sitt webbläsarprogram. Du kan få mer information genom att läsa vår policy för cookies.

Information som du tillhandahåller indirekt

Denna policy informerar användaren om att Tradeinn exklusivt använder YouTubes API internt, som en onlineresurs till vilken vår webbplats kan länka eller hänvisa till annat (Tredjepartstjänster), i detta fall för att dela videor på webbplatsen som innehåller enbart och exklusivt produktinformation. Därför samtycker du till att vara bunden av YouTubes villkor: Användarvillkor Youtube , Googles sekretesspolicy: Sekretesspolicy och tjänster från Youtube API: Villkor och YouTube API-villkor

Tradeinn tar inte ansvar för innehållet i tredjepartstjänstpraxis, därför rekommenderar vi att du noggrant granskar integritetspolicyn för alla tredjepartstjänster som du kan komma åt.