Vänligen fyll i din epostadress så skickar vi en länk för att återställa ditt lösenord via epost omedelbart. 

Amerikansk Fotboll Integritetspolicy sociala nätverk

Integritetspolicy sociala nätverk

1. Information om administratören för behandling av uppgifterna på TRADEINN RETAIL SERVICES officiella webbplats på det sociala nätverket

I enlighet med den informationsplikt som anges i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april (GDPR) och den organiska lagen (ES) 3/2018 av den 5 december (LOPDGDD) vill TRADEINN RETAIL SERVICES, nedan kallad administratören, informera användarna av detta sociala nätverk om sin policy för behandling och skydd av personuppgifter för de personer som frivilligt får tillgång till och använder administratörens officiella webbplats där. När användarna går in på och använder administratörens officiella webbplats förutsätter det att de uttryckligen accepterar denna integritetspolicy och ger sitt samtycke till att deras personuppgifter behandlas på det sätt som anges i den.

2. Uppgifter om minderåriga och rättsligt oförmögna personer

Tillgång till och registrering på detta sociala nätverk är förbjuden för personer under fjorton (14) år. På samma sätt är det också förbjudet för personer under fjorton (14) år att få tillgång till och använda administratörens officiella webbplats där. Om användaren är omyndig informerar administratören honom eller henne härmed om att det krävs samtycke från hans eller hennes förälder, vårdnadshavare eller lagliga företrädare för att få tillgång till och använda administratörens officiella webbplats. Administratören ska uttryckligen befrias från allt ansvar som kan uppstå till följd av minderårigas och omyndigas användning av dess officiella webbplats, och ansvaret ska i samtliga fall ligga hos dennes lagliga företrädare.

3. Identifiering av filadministratörens affärssyfte

Användaren informeras om att administratören, med säte i C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona), är administratör för de filer och den behandling genom vilken användarens personuppgifter samlas in och lagras till följd av att användaren registrerar sig på och använder administratörens officiella webbplats, på detta sociala nätverk, utan att det påverkar den behandling som ägaren av det sociala nätverk där vår webbplats finns är ansvarig för.

4. Ändamål för vilka personuppgifter, information och samtycke samlas in

De personuppgifter som användaren frivilligt lämnar till administratören, via dess officiella webbplats, kommer att utgöra en del av den databehandling för vilken administratören är ansvarig. Syftet med denna behandling är att erbjuda användaren information om administratören, via e-post, fax, sms, sociala gemenskaper eller något annat elektroniskt eller fysiskt medium, nuvarande eller framtida, som gör det möjligt att skicka kommersiella meddelanden och nyhetsbrev till prenumererade användare, utbyta information med administratören och andra användare samt upprätta kommunikation med tredje part.

Användaren är fri att använda administratörens officiella webbplats, på detta sociala nätverk och om användaren inte samtycker till att hans/hennes uppgifter behandlas för dessa ändamål får han/hon följaktligen inte använda den eller lämna sina personuppgifter.

Användaren kan använda denna, administratörens officiella webbplats, för att dela texter, foton, videor och andra typer av information och/eller innehåll, som kommer att omfattas både av denna policy och av de standarder och villkor som gäller för plattformen. Användaren ansvarar för att allt innehåll som han/hon publicerar är förenligt med gällande lagstiftning, denna policy och plattformens standarder.

Användaren får på denna officiella administratörswebbplats endast publicera personuppgifter, fotografier och information eller annat innehåll som han/hon är ägare eller innehavare av eller för vilket han/hon har fått tillstånd av tredje part.

Administratören har rätt att ensidigt och utan föregående meddelande eller användarens godkännande ta bort innehåll som användaren publicerat från denna officiella webbplats om han/hon bryter mot eller bryter mot gällande lagstiftning, normerna i denna policy och plattformsstandarderna.

5. Identifiering av de mottagare till vilka administratören avser att överföra eller lämna uppgifter

Användaren informeras om att all information och allt innehåll som publiceras på administratörens officiella webbplats på det sociala nätverket kan ses av alla andra användare av den officiella webbplatsen och den sociala nätverksplattformen. All information och allt innehåll som användaren publicerar på administratörens officiella webbplats på det sociala nätverket kommer följaktligen att meddelas till andra användare på grund av tjänstens natur.

Administratören har endast för avsikt att överföra eller meddela uppgifter till domstolar, offentliga förvaltningar och behöriga myndigheter av administrativ karaktär om detta krävs enligt gällande lagstiftning.

6. Andra tredjepartsleverantörer av tjänster

Administratören informerar användaren om att detta företag endast är administratör för, och garanterar sekretess, säkerhet och behandling av uppgifter enligt denna policy för de användaruppgifter av personlig karaktär som det samlar in via denna officiella webbplats på detta sociala nätverk; Företaget kan inte ta ansvar för någon form av senare behandling och användning av personuppgifter som kan utföras av ägaren till det sociala nätverket eller tredjepartsleverantörer av informationssamhällets tjänster som kan få tillgång till dessa uppgifter genom att tillhandahålla sina tjänster eller utöva sin verksamhet, tredje parter som upprättar hyperlänkar till det sociala nätverket eller de administratörer till vilka administratören hänvisar användare som registrerat sig på denna officiella webbplats via hyperlänkar.

7. Uppgifternas kvalitet

Administratören informerar användarna om att ingen användare, om det inte finns en juridiskt etablerad representation, får använda en annan persons identitet och meddela dennes personuppgifter; användarna måste hela tiden komma ihåg att de endast får lämna personuppgifter som motsvarar deras egen identitet och som måste vara lämpliga, relevanta, aktuella, korrekta och sanna. Användarna måste under alla omständigheter respektera tredje parters integritet, oavsett om de är användare av det sociala nätverket eller av administratörens officiella webbplats eller inte, på det sociala nätverket.

8. Rättigheter som bistår den registrerade:

- Rätt att när som helst återkalla samtycke.
- Rätt till tillgång, rättelse, överföring och radering av dina uppgifter samt rätt att begränsa och invända mot att de behandlas.
- Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (agpd.es) om du anser att behandlingen inte överensstämmer med gällande lagstiftning.

9. Annan information av intresse

Administratören kan när som helst ändra och/eller ersätta denna policy; nämnda policy kan, beroende på fallet, ersätta, komplettera och/eller ändra den som för närvarande publiceras här. Av denna anledning måste användarna regelbundet gå in i policyn för att hålla sig uppdaterade.

Användarna kan kontakta administratören via det sociala nätverkets interna meddelandetjänst eller genom att använda följande kontaktadresser och uppgifter:

TRADEINN RETAIL SERVICES
Carrer Pirineus, 9
17460 Celrà (Spain)
lopd@tradeinn.com

Användarna kan också ta del av de standarder och policyer som ägaren till det sociala nätverket har publicerat för användning av detta.