Vänligen fyll i din epostadress så skickar vi en länk för att återställa ditt lösenord via epost omedelbart. 

Volleyboll Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande

DEN SPANSKA LAGEN OM INFORMATIONSSAMHÄLLETS TJÄNSTER (LSSI)

TRADEINN RETAIL SERVICES, i egenskap av ansvarig för webbplatsen, nedan kallad HANTEREN av webbplatsen, gör detta dokument tillgängligt för sina användare i syfte att uppfylla de skyldigheter som anges i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhället och tjänster inom elektronisk handel (LSSICE), BOE nr 166, och även för att informera alla användare av webbplatsen om dess användningsvillkor.

Varje person som besöker denna webbplats tar på sig rollen som användare och förbinder sig att strikt iaktta och följa bestämmelserna i detta dokument och alla andra rättsliga bestämmelser som kan vara tillämpliga.

TRADEINN RETAIL SERVICES förbehåller sig rätten att ändra alla typer av information som kan förekomma på webbplatsen, utan skyldighet att meddela detta i förväg eller att göra användarna medvetna om dessa skyldigheter; det räcker med att informationen publiceras på TRADEINN RETAIL SERVICES webbplats.

1. IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Domän namn: www.tradeinn.com
Företagsnamn: TRADEINN RETAIL SERVICES.
NIF: B17527524
Registrerat kontor: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (GIRONA)
Telefon: +34 93 220 00 89
E-post: lopd@tradeinn.com
Registrerad i handelsregistret: Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª

2. IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen, inklusive som exempel, men inte begränsat till dessa, dess programmering, utgåva, sammanställning och andra element som är nödvändiga för att den ska fungera, design, logotyper, text och/eller grafik, är egendom som tillhör FÖRESTÅENDE eller, i förekommande fall, har en licens eller uttryckligt tillstånd från upphovsmännen. Allt innehåll på webbplatsen är vederbörligen skyddat av lagstiftningen om immateriella och industriella rättigheter och är registrerat i motsvarande offentliga register.

Oavsett för vilket ändamål innehållet var avsett krävs det under alla omständigheter ett skriftligt förhandstillstånd från förvaltaren för att helt eller delvis reproducera, använda, driva, distribuera och kommersialisera innehållet. Varje användning som inte har godkänts i förväg betraktas som en allvarlig överträdelse av upphovsmannens immateriella eller industriella rättigheter.

Alla mönster, logotyper, texter och/eller grafik som inte tillhör förvaltaren och som kan förekomma på webbplatsen tillhör respektive ägare, och dessa är själva ansvariga för alla tvister som kan uppstå i samband med dem. Förvaltaren tillåter uttryckligen att tredje part hänvisar direkt till det specifika innehållet på webbplatsen och i alla händelser till huvudsidan www.tradeinn.com.

Förvaltaren erkänner innehavarnas motsvarande immateriella och industriella rättigheter, och det faktum att det hänvisas till dem eller att de förekommer på webbplatsen innebär inte att förvaltaren har några rättigheter eller något ansvar för dessa rättigheter. Den ger inte heller någon garanti, sponsring eller rekommendation för dessa.

Om du vill lämna synpunkter på eventuella intrång i immateriella eller industriella rättigheter eller på något av webbplatsens innehåll kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till: lopd@tradeinn.com.

3. BEFRIELSE FRÅN ANSVAR

Förvaltaren är befriad från alla typer av ansvar som härrör från den information som publiceras på dess webbplats, förutsatt att informationen har behandlats eller lagts in av en tredje part som ligger utanför dess kontroll.

Användning av cookies

Denna webbplats kan använda tekniska cookies (små informationsfiler som servern skickar till datorn hos den person som besöker sidan) för att utföra vissa funktioner som anses nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och visas korrekt. De cookies som används är under alla omständigheter tillfälliga, deras enda syfte är att göra surfningen effektivare och de försvinner när användaren avslutar sin session. Under inga omständigheter ger dessa kakor personuppgifter i sig själva, och de används inte heller för att samla in sådana uppgifter.

Cookies kan också användas för att se till att webbservern känner igen den webbläsare som användaren använder, för att förenkla surfningen; det gör det till exempel möjligt för användare som tidigare har registrerat sig för att få tillgång till områden, tjänster, kampanjer eller tävlingar som är reserverade enbart för dem utan att behöva registrera sig vid varje besök. De kan också användas för att mäta publik, trafikparametrar, följa upp hur det går och hur många som deltar osv. I dessa fall är det cookies som tekniskt sett är överflödiga men som är till nytta för användaren. Denna webbplats kommer inte att installera överflödiga cookies utan användarens föregående samtycke.

Det är möjligt för användaren att konfigurera sin webbläsare så att han/hon får varningar när cookies tas emot och så att han/hon kan förhindra att de installeras på sin dator. Se webbläsarens instruktioner för mer detaljerad information om detta.

Policy för länkar

Det är möjligt att du omdirigeras från webbplatsen till innehåll på webbplatser från tredje part. Eftersom förvaltaren inte alltid kan övervaka det innehåll som tredje part lägger ut på sina respektive webbplatser kan förvaltaren inte hållas ansvarig för detta innehåll. I vilket fall som helst kommer den att omedelbart dra tillbaka allt innehåll som kan strida mot nationella eller internationella lagar, moral eller allmän ordning, kommer omedelbart att dra tillbaka omdirigeringen till webbplatsen i fråga och kommer att göra de berörda myndigheterna uppmärksamma på innehållet i fråga.

Förvaltaren kan inte hållas ansvarig för den information och det innehåll som lagras i följande, som är exempel och inte en uttömmande förteckning: forum, chattar, blogggeneratorer, kommentarer, sociala nätverk eller något annat medium som gör det möjligt för tredje part att självständigt publicera innehåll på Förvaltarens webbplats. I enlighet med artiklarna 11 och 16 i LSSICE ställer den sig dock till förfogande för alla användare, myndigheter och säkerhetsstyrkor och samarbetar aktivt för att dra tillbaka eller, i förekommande fall, blockera allt innehåll som kan påverka eller strida mot nationella eller internationella lagar, tredje parts rättigheter eller moral och allmän ordning. Om du som användare anser att webbplatsen innehåller något innehåll som kan falla under denna rubrik, ber vi dig att omedelbart informera webbplatsens administratör.

Denna webbplats har kontrollerats och testats för att säkerställa att den fungerar korrekt. I princip kan korrekt funktion garanteras 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Förvaltaren utesluter dock inte att det kan förekomma vissa programmeringsfel eller att det kan finnas orsaker till force majeure, naturkatastrofer, strejker eller liknande omständigheter som gör det omöjligt att få tillgång till webbplatsen.

IP-adresser

Webbplatsens servrar kan automatiskt upptäcka den IP-adress och det domännamn som användaren använder. En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när den ansluter till Internet. All denna information registreras i en vederbörligen registrerad serveraktivitetsfil som gör det möjligt att behandla uppgifterna i efterhand för att få fram enbart statistiska mätningar som visar antalet sidor som skrivits ut, antalet besök på webbservrarna, i vilken ordning besöken skett, var man kommit åt, osv.

4. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

För att lösa eventuella tvister eller liknande frågor med anknytning till denna webbplats eller den verksamhet som bedrivs på den ska spansk lag tillämpas. Parterna underkastar sig uttryckligen spansk lag, och lösningen av eventuella konflikter som härrör från eller är relaterade till användningen av webbplatsen ska vara behörig för de domstolar och tribunaler som ligger närmast Celrà.