Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θα σας στείλουμε έναν σύνδεσμο για να επαναφέρετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχική σελίδα Πολιτική απορρήτου κοινωνικά δίκτυα

Πολιτική απορρήτου κοινωνικά δίκτυα

1. Πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή για την επεξεργασία των δεδομένων που βρίσκονται στον επίσημο ιστότοπο της TRADEINN RETAIL SERVICES στο κοινωνικό δίκτυο

Σύμφωνα με την υποχρέωση ενημέρωσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου (ΓΚΠΔ) και τον οργανικό νόμο (ES) 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου (LOPDGDD), η TRADEINN RETAIL SERVICES, εφεξής ο διαχειριστής, επιθυμεί να ενημερώσει τους χρήστες του εν λόγω κοινωνικού δικτύου για την πολιτική της όσον αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που έχουν οικειοθελώς πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον επίσημο ιστότοπο του διαχειριστή σε αυτόν. Όταν οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον εν λόγω επίσημο ιστότοπο του διαχειριστή, υποτίθεται ότι αποδέχονται ρητά την παρούσα πολιτική απορρήτου και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως προβλέπεται σε αυτήν.

2. Δεδομένα ανηλίκων και ανίκανων για δικαιοπραξία

Απαγορεύεται η πρόσβαση και η εγγραφή σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Ομοίως, απαγορεύεται επίσης η πρόσβαση και η χρήση της επίσημης ιστοσελίδας του διαχειριστή του εν λόγω δικτύου σε άτομα κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Εάν ο χρήστης είναι ανίκανος για δικαιοπραξία, ο διαχειριστής τον ενημερώνει ότι η συμφωνημένη συνδρομή του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του ή του νόμιμου εκπροσώπου του είναι απαραίτητη για την πρόσβαση και τη χρήση του παρόντος επίσημου δικτυακού τόπου του διαχειριστή. Ο διαχειριστής απαλλάσσεται ρητά από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του επίσημου δικτυακού τόπου του από ανηλίκους και ανίκανους προς δικαιοπραξία, με την εν λόγω ευθύνη να βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους του σε κάθε περίπτωση.

3. Προσδιορισμός του επιχειρηματικού σκοπού του διαχειριστή του αρχείου

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι ο διαχειριστής, με έδρα την C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona), είναι ο διαχειριστής των αρχείων και της επεξεργασίας μέσω της οποίας συλλέγονται και αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ως αποτέλεσμα της εγγραφής του εν λόγω χρήστη και της χρήσης του επίσημου ιστότοπου του διαχειριστη, σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο, με την επιφύλαξη της επεξεργασίας για την οποία είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου στο οποίο βρίσκεται ο ιστότοπός μας.

4. Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες και η συγκατάθεση

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη στον διαχειριστή, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, θα αποτελέσουν μέρος της επεξεργασίας δεδομένων για την οποία είναι υπεύθυνος ο διαχειριστής. Ο σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι να προσφέρει στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, SMS, κοινωνικών κοινοτήτων ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού ή φυσικού μέσου, παρόντος ή μελλοντικού, που καθιστά δυνατή την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων στους εγγεγραμμένους χρήστες, την ανταλλαγή πληροφοριών με τον διαχειριστή και άλλους χρήστες και την επικοινωνία με τρίτους.

Ο χρήστης είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει τον επίσημο ιστότοπο του διαχειριστή, σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο και, κατά συνέπεια, εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων του για τους εν λόγω σκοπούς, δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσει ή να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν, τον επίσημο ιστότοπο του διαχειριστή, για να μοιραστεί κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα είδη πληροφοριών ή/και περιεχομένου, τα οποία θα υπόκεινται τόσο στην παρούσα πολιτική όσο και στους κανόνες και τους όρους που ισχύουν για την πλατφόρμα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύει συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, την παρούσα πολιτική και τα Πρότυπα της Πλατφόρμας.

Ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύει στον παρόντα επίσημο δικτυακό τόπο του διαχειριστή μόνο προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες και πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο για το οποίο είναι ιδιοκτήτης ή δικαιούχος ή για το οποίο έχει λάβει την άδεια τρίτων.

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαγράψει από τον παρόντα επίσημο δικτυακό τόπο - μονομερώς και χωρίς προηγούμενη επικοινωνία ή εξουσιοδότηση του χρήστη - οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύει ο χρήστης όταν παραβιάζει ή παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα πολιτική και τα πρότυπα της πλατφόρμας.

5. Προσδιορισμός των αποδεκτών στους οποίους ο διαχειριστής προτίθεται να διαβιβάσει ή να κοινοποιήσει δεδομένα

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι κάθε πληροφορία και περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο του διαχειριστή στο κοινωνικό δίκτυο μπορεί να γίνει αντιληπτό από όλους τους άλλους χρήστες του επίσημου ιστότοπου και της πλατφόρμας του κοινωνικού δικτύου. Κατά συνέπεια, όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που δημοσιεύονται από τον χρήστη στον επίσημο ιστότοπο του διαχειριστή σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο θα κοινοποιούνται στους άλλους χρήστες λόγω της ίδιας της φύσης της υπηρεσίας.

Ο διαχειριστής σκοπεύει να διαβιβάζει ή να κοινοποιεί δεδομένα σε δικαστήρια, δικαστικές αρχές, δημόσιες διοικήσεις και αρμόδιες αρχές διοικητικής φύσης μόνο εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Άλλοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών

Ο διαχειριστής ενημερώνει τον χρήστη ότι η εν λόγω εταιρεία είναι μόνο ο διαχειριστής και εγγυάται την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που συλλέγει μέσω του παρόντος επίσημου ιστότοπου στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο, δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τη μεταγενέστερη επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί είτε από τον ιδιοκτήτη του κοινωνικού δικτύου είτε από τρίτους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μέσω της παροχής των υπηρεσιών τους ή της άσκησης της δραστηριότητάς τους, από τρίτους που δημιουργούν υπερσυνδέσμους με το κοινωνικό δίκτυο ή από τους διαχειριστές στους οποίους ο διαχειριστής παραπέμπει τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στον παρόντα επίσημο ιστότοπο μέσω υπερσυνδέσμων.

7. Ποιότητα των δεδομένων

Ο διαχειριστής ενημερώνει τους χρήστες ότι, εκτός εάν υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση, κανένας χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλου προσώπου και να κοινοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα- οι χρήστες πρέπει να έχουν πάντοτε κατά νου ότι μπορούν να παρέχουν μόνο τα προσωπικά δεδομένα που αντιστοιχούν στη δική τους ταυτότητα και τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή, τρέχοντα, ακριβή και αληθή. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να σέβονται την ιδιωτική ζωή των τρίτων, είτε αυτοί είναι χρήστες του κοινωνικού δικτύου είτε του επίσημου ιστότοπου του διαχειριστή στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο είτε όχι.

8. Δικαιώματα που επικουρούν το υποκείμενο των δεδομένων:

- Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή.
- Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας και διαγραφής των δεδομένων σας και δικαίωμα περιορισμού και αντίρρησης στην επεξεργασία τους.
- Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή (agpd.es) εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Άλλες πληροφορίες ενδιαφέροντος

Ο διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει και/ή να αντικαταστήσει την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή- η εν λόγω πολιτική μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να αντικαταστήσει, να συμπληρώσει και/ή να τροποποιήσει την πολιτική που δημοσιεύεται επί του παρόντος εδώ. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες πρέπει να έχουν περιοδική πρόσβαση στις πολιτικές, προκειμένου να παραμένουν ενημερωμένοι.

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή χρησιμοποιώντας την εσωτερική υπηρεσία μηνυμάτων του κοινωνικού δικτύου ή χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας:

TRADEINN RETAIL SERVICES
Carrer Pirineus, 9
17460 Celrà (Spain)
lopd@tradeinn.com

Οι χρήστες μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τα πρότυπα και τις πολιτικές που δημοσιεύονται από τον ιδιοκτήτη του κοινωνικού δικτύου για τη χρήση του.