Indtast venligst din e-mail adresse og vi vil sende dig et link til at nulstille din adgangskode via e-mail øjeblikkeligt.

Håndbold Vilkår og betingelser

Generelle brugsbetingelser for hjemmeside/app

Det er vigtigt, at BRUGEREN omhyggeligt læser følgende Generelle brugsbetingelser for hjemmeside/app og salg af produkter, så han/hun er korrekt informeret og accepterer både betingelserne for adgang til og navigation på TRADEINN RETAIL SERVICES" websider og de vilkår og betingelser, der regulerer køb af de produkter, der tilbydes af TRADEINN RETAIL SERVICES:

Ejer: TRADEINN RETAIL SERVICES
Registreret kontor: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Girona - Spanien)
TAX-ID: B17527524
Handelsregistret i Girona - Bind 1123 / Folio 108 / Side GI20086 - 1. indskrift
Telefon: +34 93 220 00 89
E-mail: lopd@tradeinn.com

I det følgende benævnt "LEVERANDØREN ELLER UDBYDEREN".

1. ALMINDELIGE BRUGERBETINGELSER FOR WEBSTED/APP

Brugerens adgang til www.tradeinn.com, i det følgende benævnt "webstedet", er underlagt forudgående læsning og accept af disse ALMINDELIGE BRUGERBETINGELSER eller de betingelser, der er gældende på adgangstidspunktet. Hvis BRUGEREN ikke accepterer disse brugsbetingelser, skal han/hun afstå fra at bruge dette websted og fra at operere på det. Adgang til visse indhold kan dog være underlagt visse særlige betingelser, som under alle omstændigheder vil blive vist af UDBYDEREN til BRUGEREN, som i givet fald udtrykkeligt skal acceptere dem. Ved at surfe på UDBYDERENS websted erhverver BRUGEREN betingelsen som BRUGER. Ved at surfe på webstedet accepterer BRUGEREN som BRUGER betingelserne for brug, uden at dette berører BRUGERENS udtrykkelige accept af de generelle kontraktbetingelser, databeskyttelsespolitikken samt, hvor det er relevant, de særlige betingelser, der måtte eksistere i forbindelse med levering af tjenesteydelser. Leverandøren kan til enhver tid ændre præsentationen og konfigurationen af webstedet, af oplysningerne og den juridiske dokumentation og af de leverede tjenester og det leverede indhold, alt sammen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 126 og 126 bis i kongelig anordning 1/2007 af 16. november 2007.

Adgang til webstedet og registrering

For at kunne foretage køb af produkter på hjemmesiden er det nødvendigt, at brugerne forinden registrerer sig ved at udfylde formularerne til dette formål med de nødvendige og obligatoriske data. Det er et krav for at kunne registrere sig, at man er over 18 år gammel. BRUGEREN forudsætter, at hans/hendes BRUGERkonto er personlig og ikke kan overdrages. Hver registreret BRUGER får en personlig og ikke-overdragelig adgangskode. BRUGEREN kan til enhver tid ændre eller gendanne denne adgangskode ved at følge den procedure, der er beskrevet på webstedet. Denne adgangskode forbliver i udbyderens systemer i krypteret form for at sikre dens bevarelse og forhindre uautoriseret adgang for tredjeparter. BRUGEREN er forpligtet til straks at underrette UDBYDEREN om ethvert forhold, der muliggør ukorrekt brug af og/eller adgang til kontoen. Så længe BRUGEREN ikke meddeler disse forhold til UDBYDEREN, er sidstnævnte fritaget for ethvert ansvar, der kan opstå som følge af uberettiget brug af samme af uautoriserede tredjeparter.

Opsigelse af en konto

UDBYDEREN giver BRUGEREN mulighed for til enhver tid at afmelde sig ved at gå ind på den del af hans/hendes konto, der er tilgængelig på webstedet. Under alle omstændigheder kan BRUGEREN, når afmeldingen har fundet sted, anmode om en ny registrering, undtagen i tilfælde, hvor BRUGEREN ikke accepterer brugsbetingelserne og/eller i tilfælde af en konflikt mellem BRUGEREN og UDBYDEREN, som er under afklaring eller er afsluttet med anerkendelse af fejl og/eller forsømmelighed fra BRUGERENS side.

Betingelser, der gælder for links

Alt indhold på dette websted tilhører UDBYDEREN, men i tilfælde af links eller hyperlinks til andre websteder, der forvaltes af tredjeparter uden for UDBYDEREN, kan UDBYDEREN ikke garantere indholdet eller oplysningerne på tredjeparters websteder, der er tilgængelige via disse links, eller korrektheden af deres indhold; derfor er UDBYDEREN fritaget for ethvert ansvar for skader af enhver art, der kan opstå som følge af brugen af disse. Hvis BRUGEREN imidlertid har effektiv viden om, at de aktiviteter, der udføres via disse websteder, er ulovlige, skal han/hun underrette UDBYDEREN, som vil foretage en deaktivering af linket.

Links på andre websider til UDBYDERENS websted

Udbyderen tillader, at de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet, og som ikke er underlagt forudgående registrering, er tilgængelige for brugerne, selv om kommerciel udnyttelse eller udnyttelse til reklameformål er strengt forbudt. Det er ligeledes forbudt at reproducere, distribuere, overføre, tilpasse eller ændre indholdet af dette websted eller dets udformning med et hvilket som helst værktøj eller på en hvilken som helst måde. Det er forbudt for mindreårige at få adgang til webstedet. Hvis en mindreårig får adgang til webstedet og/eller registrerer sig på det, skal udbyderen antage, at denne adgang er sket med forudgående og udtrykkelig tilladelse fra forældrene eller de juridiske repræsentanter, uden at dette berører, at udbyderen kan foretage den kontrol, som den finder passende. Leverandøren er ikke ansvarlig for rigtigheden af de registreringsoplysninger, som brugeren har givet. BRUGEREN forpligter sig til og er alene ansvarlig for tilstrækkeligheden, sandheden og nøjagtigheden af de oplysninger, der gives til UDBYDEREN.

Betingelser for brug af webstedet

BRUGEREN er alene ansvarlig for at få adgang til eller bruge webstedet til ulovlige eller uautoriserede formål, og det er bl.a. forbudt for BRUGEREN at udføre følgende aktiviteter:
- Bruge webstedet til at installere eller offentliggøre virus eller skadelige programmer eller filer.
- Bruge webstedet på en måde, der kan forårsage skade, forstyrrelser eller funktionsfejl i Leverandørens computersystemer.
- at bryde sikkerheds- og/eller godkendelsesforanstaltningerne på webstedet og/eller ethvert netværk, der er forbundet til det.
- Registrering under en falsk identitet, udgive sig for at være tredjepart og/eller udføre enhver aktivitet, der kan vildlede andre brugere med hensyn til den oprindelige identitet af en meddelelse.
- Bruge webstedet til at indsamle personlige oplysninger fra andre brugere.
- forhindre et korrekt forløb af en begivenhed, konkurrence, kampagne eller enhver anden aktivitet, som udbyderen beslutter at gennemføre via webstedet.
- at mætte infrastrukturen på webstedet eller udbyderens systemer eller netværk samt de systemer og netværk, der er forbundet med disse.
- Bruge webstedet på en måde, der kan være i strid med god tro, loven, moral eller den offentlige orden.
Enhver handling udført af BRUGEREN i denne henseende giver UDBYGGEREN ret til at udøve passende juridiske foranstaltninger for at forsvare sine rettigheder og til at slette og/eller blokere BRUGERENS konto, uden at BRUGEREN kan anmode om nogen form for kompensation herfor.

Ansvar og garantier i forbindelse med brugen af webstedet

UDBYDEREN erklærer, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger, som det er muligt på baggrund af den nyeste teknologi og dens muligheder, for at sikre, at webstedet fungerer korrekt, og for at reducere systemfejl og sikre maksimal sikkerhed for brugerne, men kan ikke garantere for skader, der påføres brugeren af enhver person, der overtræder de betingelser, som UDBYDEREN fastsætter på sit websted og/eller de tekniske sikkerhedsforanstaltninger. UDBYDEREN garanterer ikke for BRUGERNE, at indholdet af dets websted er nyttigt eller fungerer. Udbyderen garanterer ikke, hvis det er relevant, lovligheden, pålideligheden, sandheden og anvendeligheden af det indhold, som tredjeparter leverer til sit websted, og garanterer kun for det indhold, der er offentliggjort på sit websted.

Intellektuel og industriel ejendomsret

Leverandøren er ejer og/eller har de tilsvarende licenser til udnyttelse af intellektuel og industriel ejendomsret til design og programmering af webstedet samt til det indhold, der tilbydes på dette. Adgang og/eller browsing giver under ingen omstændigheder BRUGEREN ret til at bruge sådanne rettigheder ud over dem, der er strengt nødvendige for at nyde godt af ydelsen af tjenesten i overensstemmelse med brugsbetingelserne. Indholdet af websiden samt ophavsretten og de intellektuelle ejendomsrettigheder til samme tilhører UDBYDEREN eller dennes indholdsleverandører. BRUGEREN kan få adgang til hjemmesiden og udskrive en kopi af det indhold, som han/hun får adgang til under sit besøg, men enhver anden brug af hjemmesiden og dens indhold, som kan krænke de industrielle og/eller intellektuelle ejendomsrettigheder, og/eller som kan skade eller forringe den normale drift af samme, PROVIDERENS eller dennes leverandørers ejendom eller rettigheder, eller resten af brugerne eller generelt enhver tredjepart, er forbudt. Henvisninger til varemærker, handelsnavne eller andre kendetegn indebærer et forbud mod at bruge dem uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra udbyderen og/eller deres retmæssige ejere. Alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til indholdet og/eller tjenesterne på webstedet er forbeholdt, og det er især forbudt at ændre, reproducere, offentliggøre, kopiere, omdanne eller distribuere hele eller dele af indholdet af webstedet på nogen måde og i nogen form til offentlige eller kommercielle formål uden udtrykkelig tilladelse fra UDBYDEREN. Hvis BRUGEREN får kendskab til ulovligt, ulovligt eller lovstridigt indhold eller indhold, der kan indebære en krænkelse af intellektuelle og/eller industrielle ejendomsrettigheder, skal BRUGEREN underrette UDBYDEREN på følgende e-mailadresse lopd@tradeinn.com.

2. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Disse generelle betingelser er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov 34/2002 om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel, lov 7/1998 om generelle kontraktbetingelser, kongeligt lovdekret 1/2007 af 16. november, som godkender den reviderede tekst af den generelle lov til beskyttelse af forbrugere og brugere og andre supplerende love, lov 7/1996 om regulering af detailhandel, hvad angår tjenesteydelser, og lov 6/2020 om regulering af visse aspekter af elektroniske tillidstjenester. UDBYDEREN, informerer om, at formaliteterne for at gennemføre erhvervelse af produkter og / eller opnå levering af de tilbudte tjenester, er dem, der er beskrevet i disse generelle betingelser, samt de andre specifikke, der er angivet på skærmen under navigationen, så at BRUGEREN erklærer at kende og acceptere disse procedurer som nødvendige for at få adgang til de produkter og tjenester, der tilbydes på hjemmesiden. Alle oplysninger, der gives i forbindelse med kontraktindgåelsen, vil blive opbevaret af UDBYDEREN, således at BRUGEREN efter skriftlig eller e-mail anmodning kan anmode om oplysninger om de operationer, som han/hun har udført inden for de seneste 6 måneder. Enhver ændring og/eller rettelse af de oplysninger, som BRUGEREN har givet under navigationen, skal ske i overensstemmelse med de angivelser, der er indeholdt på webstedet.

2.1. KONTRAKTENS GENSTAND

Dette kontraktmæssige dokument indeholder de generelle betingelser, hvis formål er at regulere både levering af oplysninger og de kommercielle relationer, der opstår mellem UDBYDEREN og tredjepartsbrugere af hjemmesiden (" Customer "), som køber de produkter, der tilbydes gennem samme, selv om det ikke er muligt at indgå en kontrakt om et produkt uden forudgående accept af disse generelle betingelser. Disse betingelser skal forblive offentliggjort på hjemmesiden, der er tilgængelig for kunderne til reproduktion og opbevaring som bekræftelse af kontrakten, og kan til enhver tid ændres af UDBYDEREN uden forudgående varsel ved at offentliggøre sådanne ændringer på hjemmesiden, så de kan være kendt af kunderne, altid før de besøger hjemmesiden eller erhverver de varer og/eller tjenester, der tilbydes. Det er Kundernes ansvar at læse dem regelmæssigt, da det er dem, der er gældende på tidspunktet for afgivelse af ordrer, der vil være gældende. Hvis ændringerne under alle omstændigheder har en negativ indvirkning på Kundens adgang til eller brug af det digitale indhold eller på Kundens brug af det, vil Kunden blive informeret på en klar og forståelig måde og vil have ret til at opsige abonnementet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 126.bis i kongeligt lovdekret 1/2007. Alle køb af produkter, der er købt via webstedet efter identifikation og autentificering via det angivne brugernavn og password, betragtes som gyldigt foretaget af KUNDEN og er bindende. Købet af produkter via webstedet indebærer, at KUNDEN uden forbehold af nogen art accepterer alle disse generelle betingelser samt i givet fald de særlige betingelser, der kan være gældende i forbindelse med køb af visse produkter, og KUNDEN er udelukkende ansvarlig for opbevaring og korrekt brug af adgangskoder. Gennemførelse af ordrer af en mindreårig, der forfalsker oplysninger og registrering, vil blive forstået som værende foretaget under tilsyn og med tilladelse fra deres forældre eller lovlige repræsentanter. Accept af dette dokument indebærer, at KUNDEN:
- Har læst, forstået og forstået ovenstående.
- Det sprog, som kontrakten er udarbejdet på og vil blive gennemført på, er spansk.
- Er en person med tilstrækkelig handleevne.
- påtager sig alle de forpligtelser, der er fastsat heri.
Disse betingelser har en ubegrænset gyldighedsperiode og forbliver i kraft, så længe de er tilgængelige via webstedet, og de gælder for alle køb, der foretages via webstedet, uden at dette berører eventuelle særlige betingelser, der måtte gælde for køb af produkter.

2.2. DE KONTRAHERENDE PARTERS IDENTITET

Vi informerer dig om identifikationen og kontaktoplysningerne for den udbyder af informationssamfundstjenester, der opererer på webstedet, hvis ejer er TRADEINN RETAIL SERVICES med hjemsted på C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Spanien) NIF B17527524, og registreret i handelsregistret i Girona - Bind 1123 / Folio 108 / Side GI20086 - 1. Inscription og er ejer af webstedet www.tradeinn.com (i det følgende benævnt "webstedet") og med kundeservice på telefon 93 220 00 89 og e-mail lopd@tradeinn.com. Og på den anden side KUNDEN, der er registreret på webstedet ved hjælp af et "kundenavn" og et "password", der vil være blevet stillet til rådighed af UDBYDEREN, som identifikations- og aktiveringselementer for adgangen til de forskellige tjenester, der tilbydes af webstedet, som beskrevet i afsnittet i disse generelle betingelser "Kontraktprocedure".

2.3. ADGANG TIL WEBSTEDET OG ELEKTRONISK KONTRAKT PROCES

Adgang til og konsultation af kataloget af produkter og/eller tjenester, der er offentliggjort på webstedet, er gratis og gratis, og det er ikke nødvendigt at registrere brugerne. Tilsvarende, for at indlede processen med at indgå kontrakt om de produkter og / eller tjenester, der vises på hjemmesiden. Enhver af parterne kan opsige eller suspendere dette kontraktforhold ensidigt til enhver tid og uden anden årsag end deres vilje i denne henseende, i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle betingelser. KUNDEN kan ensidigt udøve sin ret til opsigelse gennem processen til annullering af kontoen. Ligeledes forbeholder UDBYDEREN og salgsstedet sig retten til at annullere brugernavn og adgangskode og dermed adgangen til webstedet for de brugere, der opretholder debet- eller ubetalte saldi i salgsstedet.

2.3.1. Produkter, der tilbydes på webstedet

Alle produkter og/eller tjenester vil blive tilbudt via webstedet, og UDBYDEREN vil angive mærke, model, billeder, beskrivelse, tekniske specifikationer, produktets tilgængelighed, fuld pris, rabatter eller finansieringsmuligheder samt muligheden for levering til hjemmet eller afhentning i butikken og kan tilbyde andre relaterede eller anbefalede produkter. I tilfælde af at onlinekanalen eller salgsstedet ikke har et eller flere af de ønskede produkter på lager, skal leverandøren gennem sin onlinekanal eller sit salgssted informere kunden om denne situation og straks tilbagebetale de beløb, der er betalt for disse produkter, eller ombytte dem med et andet produkt efter kundens valg.

2.3.2. Elektronisk kontraktproces

Alle produkter fra vores katalog kan lægges i indkøbskurven. I indkøbskurven kan du se varerne, mængden, prisen og det samlede beløb. Når kurven er gemt, vil skatter, afgifter og rabatter blive beregnet i henhold til de indtastede betalings- og forsendelsesdata. Indkøbskurvene har ikke noget administrativt link, det er kun en sektion, hvor du kan simulere et budget uden nogen forpligtelse på begge sider. Fra indkøbskurven kan du placere en ordre efter de næste trin for dens korrekte formalisering:
a) Validering af indkøbskurven: Brugeren skal, når han/hun har valgt de produkter og/eller tjenester, han/hun ønsker at købe, validere sin indkøbskurv, som viser de valgte produkter og/eller tjenester, antallet af enheder, prisen for disse, leveringstiden og forsendelsesomkostningerne. Ligeledes skal du vælge leveringsmetode: levering til hjemmet, levering på et sted eller levering i butikken (kun tilgængelig for butikken beliggende på carrer Pirineus, 9, Celrà, Spanien).
b) Verifikation af faktureringsdata: Brugeren skal, når indkøbsvognen er blevet valideret, give UDBYDEREN fakturerings- og forsendelsesdata for produkterne og/eller tjenesterne og skal ved at afkrydse det tilsvarende felt udtrykkeligt acceptere nærværende aftalevilkår. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet for accept, vil webstedet ikke tillade dig at fortsætte med kontraktindgåelsen.
c) Valg af betalingsmetode: Brugeren skal, når han/hun har givet sine fakturerings- og evt. forsendelsesoplysninger, vælge den betalingsmetode, han/hun ønsker at anvende. Hvis BRUGEREN har valgt en af de to betalingsformer for kontant betaling (PayPal eller kort), vil systemet automatisk blive omdirigeret til de tilsvarende bankers online betalingsplatforme (TPV).
d) Accept af de juridiske betingelser: Kunden skal klikke på knappen "Accepter", som udtrykkeligt accepterer disse generelle betingelser, før han/hun fortsætter med betalingen af produktet. Han/hun skal også acceptere betingelserne for beskyttelse af personlige oplysninger og cookies-politikken.
e) Klik på knappen for at afslutte ordren.
f) Bekræftelse af ordren.

Leverandøren sender inden for 24 timer fra det øjeblik, hvor KUNDEN effektivt betaler købet, en e-mail til KUNDEN, hvori der gives et resumé med alle karakteristika for salget og købet, der bekræfter afslutningen af ordren, dens status og den omtrentlige dato for forsendelse og/eller levering. Denne e-mail vil blive betragtet som "Købsbevis", og KUNDEN skal udskrive den på papir for at kunne afhente det eller de købte produkter på salgsstedet, når KUNDEN har valgt tilbagekøbsmodus af produktet. I tilfælde af valg af leveringsmåde i butik skal BRUGEREN vælge den specifikke butik, hvor han/hun ønsker at afhente produktet. I dette tilfælde er alle ordrer og køb foretaget via hjemmesiden underlagt den faktiske tilgængelighed af lagerbeholdningen af produkterne, når du går hen for at afhente dem på det salgssted, der er blevet angivet ved bestillingen eller på det tidspunkt, hvor ekspeditionen af samme er forberedt til forsendelse.

2.4. PRIS OG BETALINGSMÅDE

2.4.1. Prisfastsættelse og fakturering

De priser, der er angivet for hvert produkt, er inklusive eventuelle afgifter. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omfatter disse priser ikke omkostninger til forsendelse, håndtering, emballage, forsikring eller andre yderligere tjenester og bilag til den købte vare eller det købte produkt. De salgspriser, der er angivet i vores onlinebutikker, er vist som følger:
- Hvis kunden bor i EU, er alle priser inklusive moms, men udbyderen trækker dette beløb fra det samlede beløb, hvis forsendelsen sker til momsfritagne områder. I Storbritannien er alle vores priser inklusive moms, som i øjeblikket er på 20 %.
- Hvis kunden bor uden for EU, er priserne ikke inklusive moms. Kunden skal betale lokal moms, og der kan være en vis importafgift, når forsendelsen ankommer til bestemmelsesstedet. I nogle lande eller områder er der også et gebyr for toldbehandling, disse omkostninger opkræves af rederiet, der fungerer som mellemmand. Told og regler varierer i de forskellige lande, og det er svært at vide præcis, hvordan de fungerer. Inden du foretager købet kan du online kontrollere alle detaljerne i tilbuddet: varer, mængder, pris, tilgængelighed, transportomkostninger, afgifter, rabatter, skatter og afgifter og det samlede beløb for købet. De priser, der gælder for hvert produkt, er de priser, der er offentliggjort på hjemmesiden, og de vil være udtrykt i landets valuta (EURO for Spanien). KUNDEN går ud fra, at den økonomiske værdiansættelse af nogle af produkterne kan variere i realtid, så længe ordren ikke er afgivet. Når ordren er afgivet, vil priserne blive opretholdt, uanset om produkterne er tilgængelige eller ej. KUNDEN har ret til gratis at modtage fakturaen i papirformat. Hvis du ønsker at modtage fakturaen i elektronisk format, kan du anmode om den på følgende adresse (support@tradeinn.com).

2.4.2. Betalingsformer

Når produkterne er blevet valgt og gemt i indkøbskurven, accepterer KUNDEN at starte købsprocessen og betale prisen. UDBYDEREN er ansvarlig for de økonomiske transaktioner og muliggør følgende måder at foretage betaling af en ordre på: kredit-/debetkort, Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay og Scalapay. De tilbudte betalingsmetoder kan variere afhængigt af bestemmelseslandet. Når kunden har lagt alle varer i indkøbskurven og allerede har valgt forsendelsestjeneste, vises alle tilgængelige betalingsmetoder for deres destinationsland. Udbyderen har indgået et samarbejde med Adyen y Mar Payments Services S.L. for at sikre maksimal sikkerhed i forbindelse med betalinger og forebyggelse af svindel og manglende betaling. Hvis sikkerhedsafdelingen har mistanke om uregelmæssigheder eller svindel, forbeholder UDBYDEREN sig ret til at annullere transaktionen af sikkerhedshensyn. Ved onlinebetalinger med kredit-/debitkort anvender UDBYDEREN sikkerhedssystemet "Secure Socket Layer" (SSL), som gør det muligt at kryptere bankoplysninger på nettet. Desuden registreres kreditkortoplysningerne ikke i nogen database, men går direkte til bankens POS (Point of Sale Terminal). For at kunne tilbyde Klarnas betalingsmetoder kan Tradeinn Retail Services S.L. i betalingsprocessen videregive Kundens personlige oplysninger i kontaktformularen og ordreoplysninger til Klarna, så Klarna kan vurdere, om Kunden kan drage fordel af disse betalingsmetoder. De overførte personoplysninger behandles i overensstemmelse med Klarnas meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (link: www.klarna.com/international/privacy-policy/).

Sikkerhedsforanstaltninger

Webstedet anvender informationssikkerhedsteknikker, der er almindeligt accepteret i branchen, såsom SSL, data indtastet på en sikker side, firewalls, adgangskontrolprocedurer og kryptografiske mekanismer, alt sammen med henblik på at forhindre uautoriseret adgang til data. For at opnå disse formål accepterer KUNDEN, at UDBYDEREN indhenter data med henblik på den tilsvarende autentificering af adgangskontrol. Leverandøren accepterer ikke at tillade nogen transaktion, som er eller anses for ulovlig af kreditkortmærkerne eller den erhvervende bank, og som kan eller har potentiale til at skade deres goodwill eller påvirke dem negativt. Følgende aktiviteter er forbudt i henhold til kortmærkernes programmer: salg eller tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse, som ikke overholder alle love, der gælder for køberen, den udstedende bank, forhandleren eller kortindehaveren af kortet/kortene.

2.4.3. Donationer til Intermon Oxfam

Takket være Tradeinn Retail Services S.L."s direkte samarbejde med NGO"en Oxfam Intermón giver Tradeinn Retail Services S.L. alle kunder mulighed for at samarbejde med Oxfam Intermón og støtte solidariske formål i deres indkøbsproces. Det er et meget enkelt og helt sikkert donationssystem. Det vises direkte i indkøbskurven, inden ordren afsluttes, og giver kunderne mulighed for at øge værdien af deres køb med en lille donation. Alle donationer vil gå udelukkende til Oxfam Intermón. I tilfælde af at kunden annullerer ordren efter at have foretaget donationen, vil det beløb, der er doneret til Oxfam Intermón, ikke blive refunderet.

2.5. FORSENDELSE OG LEVERING AF ORDRER

KUNDEN skal vælge stedet for modtagelse af varerne på tidspunktet for afgivelse af ordren til leverandøren, som forbeholder sig ret til at anvende alle nødvendige midler til at levere produkterne til den adresse, som kunden har angivet. KUNDEN skal oplyse en leveringsadresse, hvor forsendelsen normalt kan leveres i morgen- og eftermiddagstimerne. Navn og ID-nummer skal indgå i underskrivelsen af modtagelsen. Det vil være muligt at spore tjenesten via det link, der vil blive sendt pr. e-mail til KUNDEN, når ordren er blevet bekræftet. Når forsendelserne er blevet sendt, kan de ændres af adresse inden for samme indflydelsesområde for distributionscenteret og leveringsdato fra samme link. Et første leveringsforsøg vil blive foretaget på den angivne adresse, hvis KUNDEN er fraværende, vil KUNDEN blive advaret via SMS, e-mail eller telefonopkald for at arrangere en ny levering. Hvis transportfirmaet ikke kan levere i disse to forsøg, skal forsendelsen afhentes på det tilgængelige servicecenter for transportfirmaet. Hvis kunden efter fem (5) kalenderdage fra datoen for meddelelsen ikke har kontaktet transportfirmaet for at aftale en ny leveringsdato, vil produkterne blive returneret til UDBYGTERENS lager, og kunden vil være ansvarlig for forsendelses- og returomkostningerne samt eventuelle tilknyttede administrationsomkostninger. Leveringstiden i Spanien for ordren vil være mellem 1 og 4 arbejdsdage (mandag til fredag, ikke på helligdage), når ordren er blevet bekræftet og betalingen er foretaget. For leveringer til Balearerne vil leveringstiden være 2-4 arbejdsdage, og for leveringer til De Kanariske Øer og internationale leveringer vil leveringstiden være den, der er angivet i ordrebekræftelsen. Hvis forsendelsen ikke ankommer i perfekt stand og har synlige skader, kan den afvises af KUNDEN, eller den kan accepteres, med angivelse på følgesedlen af forbeholdet for indholdsgennemgang. Hvis skaden ikke er synlig, har KUNDEN 48 timer til at indgive den relevante klage. Reklamationer til transporten efter de angivne datoer vil ikke blive accepteret. Leverandøren påtager sig intet ansvar, når leveringen af produktet eller tjenesteydelsen ikke finder sted på grund af falske, unøjagtige eller ufuldstændige data, som KUNDEN har oplyst. Risikoen for tab eller skade overgår til KUNDEN på det tidspunkt, hvor KUNDEN modtager ordren og accepterer den uden forbehold.

2.6. TRANSPORTOMKOSTNINGER

Forsendelsespriserne omfatter håndtering og emballage og vil blive anvendt på hver enkelt ordre, så det anbefales at inkludere alle de produkter, som BRUGEREN har brug for, i en enkelt ordre for at spare penge på forsendelsesomkostningerne. Priserne omfatter ikke forsendelsesomkostninger eller yderligere tjenester. Til produktprisen lægges forsendelsesomkostningerne, som vil være som følger: Spanien-halvøen- Balearerne: fra 1,99€. De Kanariske Øer, Ceuta og/eller Melilla og internationalt: fra 3,99 €.

2.7. FORTRYDELSESRET

I henhold til lov 3/2014 af 27. marts, som ændrer den reviderede tekst af den generelle lov om forbrugernes og kundernes forsvar og andre supplerende love, der er godkendt ved kongeligt lovdekret 1/2007 af 16. november, har KUNDEN 14 kalenderdage fra leveringen af ordren fra formaliseringen af kontrakten i tilfælde af levering af tjenesteydelser. Tilbagebetalingen vil omfatte købsbeløbet og eventuelt leveringsomkostningerne. Tilbagebetalingen vil ske med samme betalingsmiddel, som produktet blev købt med, med fradrag af de returomkostninger, som KUNDEN skal afholde. KUNDEN skal returnere de produkter, der er genstand for fortrydelsesretten, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage fra den dato, hvor kunden meddeler sin beslutning om at fortryde aftalen. Tilbagebetalingen af det beløb, der svarer til fortrydelsen, sker inden for 14 kalenderdage fra den dato, hvor beslutningen om at træde tilbage fra kontrakten er blevet meddelt effektivt og utvetydigt, og forudsat at de varer eller produkter, der er genstand for fortrydelsen, tidligere er blevet modtaget, ellers kan udbetalingen tilbageholdes indtil modtagelsen af sådanne varer eller indtil KUNDEN beviser, at varerne er returneret. I tilfælde af brud eller modtagelse af forkerte produkter betaler UDBYDEREN KUNDEN produktets beløb eller, hvis kunden foretrækker det, erstatter det med en anden af de tjenester, der tilbydes på webstedet, og kompenserer i givet fald for prisforskellen. Når vi har modtaget returanmodningen fra KUNDEN, kontakter UDBYDEREN KUNDEN for at behandle returneringen og tilbagebetalingen ved hjælp af den betalingsmetode, som KUNDEN har valgt ved bestillingen. For at udøve fortrydelsesretten skal KUNDEN fortrinsvis underrette Tradeinn Retail Services S.L. ved at udfylde den formular, der findes på følgende [link]. Eller Kunden kan sende fortrydelsesformularen pr. post ved at sende den til: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Spanien). Når KUNDEN har udøvet sin fortrydelsesret, er UDBYDEREN forpligtet til at tilbagebetale de beløb, som forbrugeren og brugeren har betalt, uden tilbageholdelse af udgifter. Tilbagebetalingen af disse beløb skal ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden der er gået 14 kalenderdage fra den dato, hvor forbrugeren og brugeren er blevet informeret om beslutningen om at fortryde aftalen. Som fastsat i artikel 103, stk. a), i kongeligt lovdekret 1/2007 af 16. november 2007 til forsvar af forbrugere og kunder, er udelukket fra fortrydelsesretten:

1. Levering af tjenesteydelser, når først tjenesteydelsen er blevet udført fuldt ud.
2. Levering af varer eller tjenesteydelser, der er fremstillet efter kundens specifikationer eller klart personliggjort.
3. Levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, og som er blevet åbnet efter levering.
4. Levering af forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglede computerprogrammer, som kunden har fjernet forseglingen efter leveringen.
5. Levering af digitalt indhold (som ikke leveres på et materielt medium), når ydelsen allerede er påbegyndt. Kunden anerkender udtrykkeligt, at når den digitale download er påbegyndt, bortfalder fortrydelsesretten.
6. Enhver anden vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af art. 103 i RDL 1/2007 af 16. november 2007.

KUNDEN er ansvarlig for enhver værdiforringelse af varerne som følge af enhver anden håndtering af varerne end den, der er nødvendig for at fastslå deres art, egenskaber eller funktion. For at gøre brug af fortrydelsesretten er det under alle omstændigheder nødvendigt, at produkterne returneres i deres originalemballage sammen med fakturaen; hvis de returneres uden en sådan originalemballage eller med skader, vil det beløb, der skal betales til kunden for returnering af produktet, blive reduceret med det beløb, der svarer hertil. Inden produktet returneres, skal kunden sikre sig, at det er forsvarligt beskyttet og forseglet, så det ikke beskadiges under transporten.

2.8. GARANTIER

Leverandøren er ansvarlig for enhver manglende overensstemmelse af produktet, der eksisterer på leveringstidspunktet i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-direktiv 2019/771 og integrationen af samme i de forskellige medlemsstater, hvor produkterne leveres, i henhold til forbrugerens bopælsland som fastsat i Rom-konventionen og gældende lovgivning. De varer, som UDBYNDELSEN leverer eller leverer til forbrugeren eller BRUGEREN, anses for at være i overensstemmelse med aftalen, når de opfylder de subjektive og objektive krav, der er fastsat og gældende:

Subjektive krav

a) være i overensstemmelse med beskrivelse, varetype, mængde og kvalitet og have den funktionalitet, kompatibilitet, interoperabilitet og andre egenskaber, der er fastsat i kontrakten.
b) være egnede til de specifikke formål, som forbrugeren eller BRUGEREN har brug for dem, og som forbrugeren eller BRUGEREN har givet leverandøren meddelelse om senest på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som leverandøren har givet udtryk for at acceptere.
c) leveres eller leveres sammen med alt tilbehør, instruktioner, også med henblik på installation eller integration.
d) blive leveret med opdateringer, hvis der er tale om varer, eller blive opdateret, hvis der er tale om digitalt indhold eller digitale tjenester, som fastsat i kontrakten i begge tilfælde.

Objektive krav

Ud over at opfylde eventuelle subjektive krav til overensstemmelse, anerkender leverandøren, at varerne skal opfylde følgende krav:
a) være egnet til de formål, som varer af samme type normalt er bestemt til, idet der i givet fald tages hensyn til gældende standarder, eksisterende tekniske standarder eller, hvis sådanne tekniske standarder ikke findes, til en specifik adfærdskodeks for industrien i sektoren.
b) i givet fald besidde kvaliteten og svare til beskrivelsen af vareprøven eller modellen af varen eller være i overensstemmelse med den prøve- eller preview-version af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, som iværksætteren havde stillet til rådighed for forbrugeren eller BRUGEREN før aftalens indgåelse.
c) i givet fald leveres eller leveres sammen med det tilbehør, navnlig emballagen, og de instruktioner, som forbrugeren og BRUGEREN med rimelighed kan forvente at modtage.
d) Præsenterer den mængde og besidder de kvaliteter og andre egenskaber, navnlig med hensyn til varens holdbarhed, tilgængelighed og funktionalitet, kompatibilitet og sikkerhed, som normalt findes i varer af samme type, og som forbrugeren eller BRUGEREN med rimelighed kan forvente i betragtning af varens art og under hensyntagen til eventuelle offentlige erklæringer fra UDBYDEREN, navnlig i reklamer eller mærkning.
Der er intet ansvar for manglende overensstemmelse, når forbrugeren eller BRUGEREN på tidspunktet for aftalens indgåelse specifikt er blevet informeret om, at en bestemt egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, og forbrugeren eller BRUGEREN udtrykkeligt og særskilt har accepteret denne afvigelse.

Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, har forbrugeren eller BRUGEREN for at bringe den i overensstemmelse med aftalen ret til at vælge mellem reparation eller omlevering, medmindre en af disse to muligheder viser sig umulig eller i forhold til den anden afhjælpende foranstaltning indebærer uforholdsmæssigt store omkostninger for iværksætteren under hensyntagen til alle omstændigheder.

2.9. KUNDESERVICE OG EFTERSALGSSERVICE

På salgsstedet er der klageformularer til rådighed for forbrugeren i forretningen. Enhver klage eller forespørgsel, som kunden finder passende eller ønsker at fremsætte, vil blive besvaret i åbningstiden fra mandag til fredag og vil blive behandlet så hurtigt som muligt (det anbefales at sætte en frist på 48-72 timer), og kan også fremsættes pr. e-mail eller post til følgende adresser: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Spanien). E-mail: support@tradeinn.com.

2.10. BILÆGGELSE AF TVISTER

Som BRUGER eller KLIENT informerer Tradeinn Retail Services følgende kommunikationsmidler (+34 93 220 00 89, support@tradeinn.com), så du kan indgive enhver klage eller ethvert krav, som vi vil forsøge at løse på kortest mulig tid ved at give en passende kvittering for modtagelsen. Ligeledes kan du også anmode om information om de tilbudte varer eller indgået kontrakter via vores hjemmeside. Når et krav, som forbrugeren fremsætter direkte til virksomheden, ikke kan løses, skal virksomheden efter gældende regler give forbrugeren oplysning om, hvorvidt den er knyttet til en enhed til alternativ løsning af forbrugertvister, eller om den er bundet af en norm. eller adfærdskodeks for at deltage i proceduren over for en bestemt enhed. Derfor giver vi dig nedenfor i punkt 2.10 i disse vilkår og betingelser oplysninger om, hvordan du korrekt kan kanalisere dit krav.

I henhold til art. 14.1 i forordning (EU) 524/2013 stiller Europa-Kommissionen en platform med fri adgang til rådighed for online tvistbilæggelse mellem KUNDEN og TJEKSTUDENTEN, uden at det er nødvendigt at ty til domstolene, gennem indgriben af en tredjepart, kaldet tvistbilæggelsesorgan, der fungerer som mellemmand mellem de to parter. Dette organ er neutralt og vil føre en dialog med begge parter for at nå til enighed og kan til sidst foreslå og/eller pålægge en løsning på konflikten.

Link til ODR-platformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Hvis du er utilfreds med et aspekt af Tjenesten, som ikke kan løses af UDBYDEREN, kan du ligeledes, hvis du ønsker det, henvende dig til forbrugermyndighederne.

Udbyderen er medlem af Confianza Online (nonprofitforening), der er registreret i det nationale foreningsregister, gruppe 1, afdeling 1, nationalt nummer 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18, 4º 1, 28014 Madrid (Spanien). For yderligere oplysninger: www.confianzaonline.es Disse generelle betingelser er underlagt spansk lovgivning. I overensstemmelse med bestemmelserne i loven om alternativ tvistbilæggelse informeres forbrugerne ligeledes om, at brugerne i deres egenskab af medlemsvirksomhed og i henhold til de etiske regler kan henvende sig til Confianza Online med henblik på alternativ tvistbilæggelse (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Hvis de vedrører elektroniske transaktioner med forbrugere eller databeskyttelse på dette område, vil klagerne blive løst af Confianza Onlines mæglingsudvalg, der er godkendt til alternativ tvistbilæggelse i forbrugerspørgsmål. Hvis klagerne vedrører digital reklame eller databeskyttelse i forbindelse med dette område, vil de blive forelagt AUTOCONTROL"s reklamejury. Desuden kan forbrugerne få adgang til EU"s onlineplatform til bilæggelse af tvister ved at følge dette link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

2.11. KRAFTMAGT

Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af uforudsete omstændigheder eller årsager, der ligger uden for Leverandørens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, oprør, pandemier, embargoer, civile eller militære myndigheders handlinger, brande, oversvømmelser, ulykker, strejker, lockout eller mangel på transport, faciliteter, brændstof, energi, arbejdskraft eller materialer. Leverandøren har intet ansvar for eventuel manglende opfyldelse eller afbrydelse af tjenesten i det omfang, den forsinkes eller forhindres af sådanne årsager, og i hele den pågældende periode.

2.12. FRITAGELSE FOR ANSVAR

Salgsstedet og UDBYDEREN kan ikke garantere, at webstedet er teknisk kontinuerligt, at der ikke forekommer servicefejl eller afbrydelser, eller at webstedet vil være tilgængeligt eller tilgængeligt hundrede procent af tiden. De kan heller ikke garantere, at der ikke findes virus eller andre skadelige komponenter på webstedet eller på den server, hvorfra det leveres.

2.13. OPSIGELSE OG SUSPENSION ELLER OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN

Hvis nogen af disse vilkår og betingelser anses for at være ulovlige, ugyldige eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne betingelse anses for at kunne adskilles og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af nogen af de resterende betingelser. Leverandøren kan uden forudgående varsel suspendere eller opsige KUNDENS adgang til sine e-handelstjenester helt eller delvist af enhver gyldig grund, herunder uden begrænsning, når BRUGEREN undlader at overholde eller følge nogen af de forpligtelser, der er fastsat heri eller enhver gældende lovbestemmelse, licens, forordning, direktiv, adfærdskodeks eller brugspolitik. Når leverandøren udøver sine rettigheder eller beføjelser i henhold til denne klausul, skal en sådan udøvelse ikke berøre eller påvirke udøvelsen af andre rettigheder, beføjelser eller retsmidler, som brugeren måtte have adgang til.

2.14. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Disse betingelser er underlagt eller fortolkes i overensstemmelse med spansk lov i det omfang, det ikke udtrykkeligt er fastsat. Leverandøren og KUNDEN er enige om at indbringe enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med levering af produkter eller tjenester, der er omfattet af disse betingelser, for domstolene og tribunalerne i brugerens hjemsted.