Vul uw e-mailadres in en we sturen u meteen een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Handbal Voorwaarden & Condities

Algemene gebruiksvoorwaarden voor Website/App

Het is belangrijk dat de GEBRUIKER de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website/App en Verkoop van Producten zorgvuldig leest, zodat hij/zij correct is geïnformeerd en akkoord gaat met zowel de voorwaarden voor toegang tot en navigatie door de webpagina"s van TRADEINN RETAIL SERVICES als de voorwaarden die de aankoop van de door TRADEINN RETAIL SERVICES aangeboden producten regelen:

Eigenaar: TRADEINN RETAIL SERVICES
Maatschappelijke zetel: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Girona - Spanje)
TAX ID: B17527524
Handelsregister van Girona - Deel 1123 / Folio 108 / Bladzijde GI20086 - 1ste Inschrijving
Telefoon: +34 93 220 00 89
E-mail: lopd@tradeinn.com

Hierna te noemen "DE VERSTREKKER OF PROVIDER".

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE/APP

De toegang van de GEBRUIKER tot www.tradeinn.com, hierna "de website" genoemd, is onderworpen aan de voorafgaande lezing en aanvaarding van deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, of van die welke van kracht zijn op het ogenblik van de toegang. Indien de GEBRUIKER niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient hij/zij af te zien van het gebruik van deze website en van de activiteiten op deze website. De toegang tot bepaalde inhoud kan echter onderworpen zijn aan bepaalde specifieke voorwaarden, die in elk geval door de PROVIDER zullen worden meegedeeld aan de GEBRUIKER, die ze, in voorkomend geval, uitdrukkelijk moet aanvaarden. Door op de website van de PROVIDER te surfen, verwerft de GEBRUIKER de hoedanigheid van GEBRUIKER. Door de website te doorbladeren, aanvaardt de GEBRUIKER als GEBRUIKER de gebruiksvoorwaarden, onverminderd de uitdrukkelijke aanvaarding door de GEBRUIKER van de Algemene Contractuele Voorwaarden, het beleid inzake gegevensbescherming, evenals, in voorkomend geval, de Bijzondere Voorwaarden, die kunnen bestaan met betrekking tot de levering van diensten. De PROVIDER kan op elk moment de presentatie en configuratie van de Website, van de informatie en juridische documentatie en van de geleverde diensten en inhoud wijzigen, dit alles in overeenstemming met de bepalingen van artikel 126 en 126bis van het Koninklijk Besluit 1/2007 van 16 november 2007.

Toegang tot en registratie op de website

Om de aankoop van producten op de website uit te voeren, is het noodzakelijk dat de Gebruikers zich vooraf registreren door het invullen van de daartoe bestemde formulieren, met de vereiste en verplichte gegevens. Het is een vereiste om zich te registreren, ouder te zijn dan 18 jaar. De GEBRUIKER gaat ervan uit dat zijn/haar GEBRUIKERSaccount persoonlijk en niet overdraagbaar is. Elke geregistreerde GEBRUIKER krijgt een persoonlijk en niet-overdraagbaar toegangswachtwoord. De GEBRUIKER kan dit wachtwoord te allen tijde wijzigen of herstellen, volgens de procedure die op de website wordt aangeboden. Dit wachtwoord zal in gecodeerde vorm in de systemen van de PROVIDER blijven om de bewaring ervan te verzekeren en ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen. De GEBRUIKER is verplicht om de PROVIDER onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk feit dat het oneigenlijk gebruik van en/of toegang tot het account mogelijk maakt. Zolang de GEBRUIKER deze feiten niet aan de PROVIDER meedeelt, is deze laatste vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik ervan door onbevoegde derden.

Beëindiging van een rekening

De PROVIDER geeft de GEBRUIKER de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven door toegang te krijgen tot het gedeelte van zijn/haar account dat beschikbaar is op de website. In elk geval kan de GEBRUIKER, zodra de uitschrijving heeft plaatsgevonden, een nieuwe registratie aanvragen, behalve in gevallen waarin de GEBRUIKER de gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt en/of in geval van een conflict tussen de GEBRUIKER en de PROVIDER dat nog niet is opgelost of dat is beëindigd met de erkenning van een fout en/of nalatigheid van de GEBRUIKER.

Voorwaarden die van toepassing zijn op links

Alle inhoud op deze Website is eigendom van de PROVIDER, maar in het geval van links of hyperlinks naar andere websites die beheerd worden door derden, buiten de PROVIDER, kan de PROVIDER niet instaan voor de inhoud of informatie op websites van derden die toegankelijk zijn via deze links, noch voor de juistheid van hun inhoud; bijgevolg is de PROVIDER vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van hetzelfde. Indien de GEBRUIKER echter effectief weet dat de activiteiten die via deze websites worden uitgevoerd, illegaal zijn, moet hij/zij de PROVIDER hiervan op de hoogte brengen, die zal overgaan tot het uitschakelen van de link.

Links op andere webpagina"s naar de Website van de PROVIDER

De PROVIDER staat toe dat de op de Website beschikbare informatie, die niet onderworpen is aan een voorafgaande registratie, toegankelijk is voor Gebruikers, hoewel de commerciële exploitatie of exploitatie voor reclamedoeleinden strikt verboden is. Het is eveneens verboden om de inhoud of het ontwerp van deze Website te reproduceren, te verspreiden, door te sturen, aan te passen of te wijzigen, met om het even welk middel of op om het even welke manier. Toegang tot de Website door minderjarigen is verboden. Indien een minderjarige zich toegang verschaft tot de Website en/of zich erop registreert, gaat de AANbieder ervan uit dat deze toegang werd verkregen met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers, onverminderd het recht van de AANbieder om de controles uit te voeren die hij geschikt acht. De PROVIDER is niet verantwoordelijk voor de waarachtigheid van de registratiegegevens die door de GEBRUIKER worden verstrekt. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe en is als enige verantwoordelijk voor de adequaatheid, waarachtigheid en nauwkeurigheid van de informatie die aan de PROVIDER wordt verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden van de website

De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot of het gebruik van de Website voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en het is de GEBRUIKER onder meer verboden om de volgende activiteiten uit te voeren:
- De Website te gebruiken voor de installatie of publicatie van virussen of schadelijke programma"s of bestanden.
- De Website te gebruiken op een manier die schade, storing of slecht functioneren van de computersystemen van de LEVERANCIER kan veroorzaken.
- Het doorbreken van de beveiligings- en/of authenticatiemaatregelen van de Website en/of een netwerk dat ermee verbonden is.
- Het registreren onder een valse identiteit, het zich voordoen als derden en/of het uitvoeren van enige activiteit die andere Gebruikers kan misleiden met betrekking tot de oorspronkelijke identiteit van een bericht.
- De Website gebruiken om persoonlijke gegevens van andere Gebruikers te verzamelen.
- Het goede verloop van een evenement, wedstrijd, promotie of enige andere activiteit die de AANBOD besluit uit te voeren via de Website te verhinderen.
- De infrastructuur van de Website of de systemen of netwerken van de PROVIDER, alsook de systemen en netwerken die ermee verbonden zijn, te verzadigen.
- De Website te gebruiken op een manier die in strijd is met de goede trouw, de wet, de goede zeden of de openbare orde.

Elke actie die de GEBRUIKER in deze zin onderneemt, geeft de VERSTREKKER het recht om de gepaste gerechtelijke stappen te ondernemen om zijn rechten te verdedigen en om de account van de GEBRUIKER te verwijderen en/of te blokkeren, zonder dat de GEBRUIKER hiervoor enige schadevergoeding kan eisen.

Verantwoordelijkheden en garanties voor het gebruik van de Website

De AANbieder verklaart dat hij alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen die de stand van de techniek en zijn mogelijkheden hem toestaan, om de goede werking van de Website te verzekeren, en om systeemfouten te beperken en maximale veiligheid voor de Gebruikers te verzekeren, maar kan de schade niet garanderen die aan de GEBRUIKER wordt toegebracht door om het even welke persoon die de voorwaarden schendt die de AANBIDER op zijn Website stelt en/of de technische veiligheidsmaatregelen. De PROVIDER garandeert de GEBRUIKERS niet het nut of de prestaties van de inhoud van zijn Website. De PROVIDER garandeert niet, indien van toepassing, de wettelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en bruikbaarheid van de inhoud die door derden op haar Website wordt verstrekt, en garandeert dit alleen met betrekking tot de inhoud die op haar Website wordt gepubliceerd.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De PROVIDER is de eigenaar en/of heeft de overeenkomstige licenties op de exploitatierechten van intellectuele en industriële eigendom op het ontwerp en de programmatie van de Website, evenals op de inhoud die daarop wordt aangeboden. In geen geval zal de toegang en/of het browsen de GEBRUIKER het recht geven om dergelijke rechten te gebruiken, behalve deze die strikt noodzakelijk zijn om van de dienstverlening te genieten in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. De inhoud van de webpagina, alsook het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten ervan, behoren toe aan de PROVIDER of aan zijn leveranciers van inhoud. De GEBRUIKER mag de website bezoeken en een kopie afdrukken van de inhoud waartoe hij/zij toegang heeft tijdens zijn/haar bezoek, maar elk ander gebruik van de website en de inhoud ervan, dat de industriële en/of intellectuele eigendomsrechten kan schenden, en/of dat de normale werking ervan, de eigendom of rechten van de VERSTREKKER, of zijn leveranciers, of de rest van de Gebruikers of, in het algemeen, van een derde partij kan schaden of aantasten, is verboden. Verwijzingen naar handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens impliceren het verbod op het gebruik ervan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de PROVIDER en/of hun rechtmatige eigenaars. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de inhoud en/of diensten van de Website zijn voorbehouden, en in het bijzonder is het verboden om de inhoud van de Website te wijzigen, te reproduceren, openbaar te maken, te kopiëren, te transformeren of te distribueren, op welke wijze en in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, voor openbare of commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de PROVIDER. Indien de GEBRUIKER zich bewust wordt van het bestaan van illegale inhoud of inhoud die in strijd is met de wet of die een inbreuk zou kunnen vormen op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, dient de GEBRUIKER de PROVIDER hiervan op de hoogte te stellen op het volgende e-mailadres: lopd@tradeinn.com.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, Wet 7/1998 betreffende de algemene contractuele voorwaarden, Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november dat de herziene tekst goedkeurt van de Algemene Wet ter bescherming van de consument en de gebruiker en andere aanvullende wetten, Wet 7/1996 betreffende de regulering van de detailhandel in wat van toepassing kan zijn op diensten en Wet 6/2020 die bepaalde aspecten van elektronische vertrouwensdiensten regelt. De PROVIDER, informeert dat de formaliteiten om de aankoop van producten uit te voeren en/of de levering van de aangeboden diensten te bekomen, deze zijn die beschreven worden in deze algemene voorwaarden, alsook deze andere specifieke voorwaarden die op het scherm worden aangegeven tijdens de navigatie, zodat de GEBRUIKER verklaart deze procedures te kennen en te aanvaarden als noodzakelijk om toegang te krijgen tot de producten en diensten die op de Website worden aangeboden. Alle informatie die tijdens het contracteringsproces wordt verstrekt, zal door de PROVIDER worden opgeslagen, zodat de GEBRUIKER, op schriftelijk of e-mail verzoek, informatie kan opvragen over de door hem/haar uitgevoerde verrichtingen tijdens de voorbije 6 maanden. Elke wijziging en/of correctie van de door de GEBRUIKER tijdens de navigatie verstrekte gegevens zal worden uitgevoerd volgens de op de Website opgenomen aanwijzingen.

2.1. VOORWERP VAN HET CONTRACT

Dit contractuele document bevat de Algemene Voorwaarden die tot doel hebben zowel de informatieverstrekking als de commerciële relaties te regelen die ontstaan tussen de VERSTREKKER en de derde Gebruikers van de Website (" Klant "), die de producten verwerven die via dezelfde website worden aangeboden, hoewel het niet mogelijk is om een product te contracteren zonder voorafgaande aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden blijven gepubliceerd op de website die ter beschikking staat van de Klanten voor reproductie en opslag als bevestiging van het contract, en kunnen op elk moment door de OPDRACHTNEMER worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving, door dergelijke wijzigingen op de website te publiceren zodat de Klanten er kennis van kunnen nemen, steeds vóór het bezoek aan de website of de aankoop van de aangeboden goederen en/of diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klanten om periodiek kennis te nemen van deze wijzigingen, aangezien de wijzigingen die van kracht zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling, van toepassing zullen zijn. In elk geval, indien de wijzigingen een negatieve invloed hebben op de toegang tot of het gebruik van de digitale inhoud of het gebruik ervan door de Klant, zal de Klant hiervan op een duidelijke en begrijpelijke manier op de hoogte worden gebracht, en zal hij het recht hebben om het abonnement te beëindigen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 126 bis van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007. Alle aankopen van producten gekocht via de Website, na identificatie en authenticatie door middel van de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord, zullen worden beschouwd als geldig gedaan door de KLANT en zullen bindend zijn. De aankoop van producten via de Website impliceert de aanvaarding als KLANT, zonder enig voorbehoud van welke aard ook, van elk van deze Algemene Voorwaarden, evenals, in voorkomend geval, van de Bijzondere Voorwaarden, die kunnen bestaan met betrekking tot de aankoop van bepaalde producten, de KLANT zal als enige verantwoordelijk zijn voor het bewaren en het juiste gebruik van wachtwoorden. De realisatie van bestellingen door een minderjarige die de informatie en registratie vervalst, zal worden begrepen te zijn gedaan onder het toezicht en de toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. De aanvaarding van dit document houdt in dat de KLANT:
- Heeft het bovenstaande gelezen, begrepen en begrepen.
- De taal waarin de overeenkomst is gesteld en zal worden uitgevoerd is het Spaans.
- Is een persoon met voldoende handelingsbekwaamheid.
- Neemt alle hierin vermelde verplichtingen op zich.
Deze voorwaarden hebben een onbepaalde geldigheidsduur en blijven van kracht zolang zij toegankelijk zijn via de Website, en zijn van toepassing op alle aankopen die via de Website worden gedaan, onverminderd eventuele bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de aankoop van producten.

2.2. IDENTITEIT VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Wij informeren u over de identificatie en contactgegevens van de VERSTREKKER van diensten van de informatiemaatschappij die actief is op de website, waarvan de eigenaar TRADEINN RETAIL SERVICES is met maatschappelijke zetel te C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Spanje) NIF B17527524, en ingeschreven in het handelsregister van Girona - Volume 1123 / Folio 108 / Pagina GI20086 - 1e Inschrijving en is de eigenaar van de website www.tradeinn.com (hierna, de Website) en met klantenservice telefoon 93 220 00 89 en e-mail lopd@tradeinn.com. En anderzijds, de KLANT, geregistreerd op de website door middel van een "Klantnaam" en "wachtwoord" die zullen zijn verstrekt door de PROVIDER, als identificatie- en machtigingselementen voor de toegang tot de verschillende diensten aangeboden door de Website, zoals beschreven in de sectie van deze Algemene Voorwaarden "Aanbestedingsprocedure".

2.3. TOEGANG TOT DE WEBSITE EN ELEKTRONISCH CONTRACT PROCES

De toegang tot en de raadpleging van de catalogus van producten en/of diensten gepubliceerd op de Website is gratis en vrij, zonder dat de registratie van de Gebruikers noodzakelijk is. Evenzo, om het proces van het contracteren van de producten en / of diensten weergegeven op de Website te starten. Elk van de partijen kan deze contractuele relatie eenzijdig beëindigen of opschorten op elk moment en zonder enige andere reden dan hun wil in dit opzicht, in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De KLANT kan het recht van opzegging eenzijdig uitoefenen door middel van het opzeggen van zijn account. Evenzo behouden de PROVIDER en het Verkooppunt zich het recht voor om de gebruikersnaam en het wachtwoord, en dus de toegang tot de Website, op te zeggen van die Gebruikers die debet- of onbetaalde saldi aanhouden in het Verkooppunt.

2.3.1. Producten aangeboden op de Website

Alle producten en/of diensten zullen worden aangeboden via de Website en de AANBODER zal het merk, model, afbeeldingen, beschrijving, technische specificaties, beschikbaarheid van het product, de volledige prijs, kortingen of financieringsopties, evenals de beschikbaarheid van levering aan huis of afhaling in de winkel aangeven en kan andere gerelateerde of aanbevolen producten aanbieden. In het geval dat het online Kanaal of het Verkooppunt geen voorraad heeft van een van de gevraagde product(en), zal de VERSTREKKER, via zijn online Kanaal of Verkooppunt, de KLANT op de hoogte brengen van deze situatie en zonder onnodige vertraging overgaan tot terugbetaling van de bedragen die zijn betaald voor dit/deze product(en) of tot het omruilen ervan voor een ander product, naar keuze van de KLANT.

2.3.2. Elektronisch contractproces

Elk product uit onze catalogus kan in de winkelwagen worden geplaatst. In de winkelwagen ziet u de artikelen, de hoeveelheid, de prijs en het totaalbedrag. Zodra het winkelmandje is opgeslagen, worden belastingen, kosten en kortingen berekend op basis van de ingevoerde betalings- en verzendgegevens. De winkelmandjes hebben geen administratieve link, het is slechts een sectie waar u een budget kunt simuleren zonder enige verbintenis van beide kanten. Vanuit het winkelmandje kunt u een bestelling plaatsen en de volgende stappen volgen voor de correcte formalisering ervan:
a) Validatie van het winkelmandje: de GEBRUIKER moet, zodra de selectie van de producten en/of diensten die hij/zij wenst te kopen is voltooid, zijn/haar winkelmandje valideren, waarin de geselecteerde producten en/of diensten, het aantal eenheden, de prijs van hetzelfde, de levertijd en de verzendkosten worden weergegeven. Op dezelfde manier moet u de leveringsmethode selecteren: levering aan huis, levering op een punt of levering in een winkel (alleen beschikbaar voor de winkel gevestigd in carrer Pirineus, 9, Celrà, Spanje).
b) Controle van de facturatiegegevens: de GEBRUIKER dient na validatie van het winkelmandje de facturatie- en verzendgegevens van de producten en/of diensten aan de OPDRACHTNEMER te verstrekken en dient de onderhavige contractuele voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Indien u het vakje van aanvaarding niet aanvinkt, zal de Website u niet toelaten om verder te gaan met het contracteerproces.
c) Selectie van de betalingsmethode: de GEBRUIKER moet, zodra hij de factureringsgegevens en, indien van toepassing, de verzendingsgegevens heeft verstrekt, de betalingsmethode selecteren die hij wenst te gebruiken. Indien de GEBRUIKER een van de twee betalingswijzen in contanten (PayPal of Card) heeft gekozen, wordt hij automatisch door het systeem doorverwezen naar de online betalingsplatforms (TPV) van de desbetreffende banken.
d) Aanvaarding van de Wettelijke Voorwaarden: de klant moet op de aanvaardingsknop klikken, die uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden aanvaardt, alvorens over te gaan tot de betaling van het product. Hij moet ook de Privacyvoorwaarden en het Cookiesbeleid aanvaarden.
e) Klik op de knop om de bestelling af te ronden.
f) Bevestiging van de bestelling.

De PROVIDER zal binnen 24 uur vanaf het moment van de effectieve betaling van de aankoop door de KLANT, een e-mail sturen naar de KLANT waarin een samenvatting zal worden gegeven, met alle kenmerken van de verkoop en de gedane aankoop, ter bevestiging van de voltooiing van de bestelling, de status ervan en de geschatte datum van verzending en/of levering. Deze e-mail zal worden beschouwd als "Bewijs van Aankoop", en de KLANT moet deze op papier afdrukken om het Product of de aangekochte Producten te kunnen afhalen in het Verkooppunt wanneer de KLANT de wijze van afhaling van het Product heeft gekozen. In het geval van de keuze van de leveringswijze in de winkel, moet de KLANT de specifieke winkel selecteren waar hij het product wenst af te halen. In dit geval zijn alle bestellingen en aankopen via de Website onderhevig aan de effectieve beschikbaarheid van de voorraad van de Producten zodra u ze gaat afhalen in het Verkooppunt dat werd aangeduid bij het plaatsen van de bestelling of op het moment dat de expeditie van hetzelfde wordt klaargemaakt voor verzending.

2.4. PRIJS EN WIJZE VAN BETALING

2.4.1. Prijsstelling en facturering

De voor elk produkt vermelde prijzen zijn inclusief de eventueel toepasselijke belastingen. Deze prijzen omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet de kosten van verzending, behandeling, verpakking, verzendingsverzekering of andere aanvullende diensten en bijlagen bij het gekochte goed of produkt. De in onze online winkels aangegeven verkoopprijzen worden als volgt weergegeven:
- Indien de Klant in de Europese Unie woont, zijn alle prijzen inclusief BTW, maar de Aanbieder trekt dit bedrag van het totaal af indien de zending naar BTW-vrije gebieden wordt verzonden. In het Verenigd Koninkrijk zijn al onze prijzen inclusief BTW, die momenteel een standaardtarief van 20% heeft.
- Indien de Klant buiten de Europese Unie woont, zijn de prijzen exclusief BTW. De klant zal de lokale BTW moeten betalen en er kunnen invoerrechten zijn wanneer de zending aankomt op de plaats van bestemming. In sommige landen of gebieden zijn er ook kosten voor douane-inklaring, deze kosten worden in rekening gebracht door de rederij die optreedt als tussenpersoon. Douanerechten en -voorschriften verschillen per land en het is moeilijk om precies te weten hoe ze werken. Alvorens de aankoop te doen, kunt u online alle details van de offerte controleren: artikelen, hoeveelheden, prijs, beschikbaarheid, transportkosten, toeslagen, kortingen, belastingen en het totaal van de aankoop. De prijzen die van toepassing zijn op elk product zijn die gepubliceerd op de Website en zullen worden uitgedrukt in de valuta van het land (EURO voor Spanje). De KLANT gaat ervan uit dat de economische waardering van sommige van de producten kan variëren in real time, zolang de bestelling niet is geplaatst. Zodra de bestelling is geplaatst, zullen de prijzen worden gehandhaafd, ongeacht of de producten beschikbaar zijn of niet. De KLANT heeft het recht om de factuur kosteloos op papier te ontvangen. Als u de factuur in elektronisch formaat wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen op het volgende adres (support@tradeinn.com).

2.4.2. Vormen van betaling

Zodra de producten zijn gekozen en opgeslagen in de winkelwagen, gaat de KLANT akkoord met het begin van het aankoopproces en de betaling van de prijs. De PROVIDER is verantwoordelijk voor de economische transacties en maakt de volgende manieren mogelijk om de betaling van een bestelling te doen: creditcards/debetkaarten, Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay en Scalapay. De aangeboden betaalmethoden kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming. Zodra de Klant alle artikelen aan de winkelwagen heeft toegevoegd en de verzendservice al heeft geselecteerd, worden alle beschikbare betaalmethoden voor het land van bestemming weergegeven. De VERSTREKKER is een samenwerking aangegaan met Adyen y Mar Payments Services S.L. om een maximale veiligheid van de betalingen en de preventie van fraude en niet-betaling te garanderen. Indien de beveiligingsafdeling enige onregelmatigheid of fraude vermoedt, behoudt de VERSTREKKER zich het recht voor om de transactie om veiligheidsredenen te annuleren. Voor online betalingen met een credit/debetkaart gebruikt de VERSTREKKER het beveiligingssysteem "Secure Socket Layer" (SSL), dat het mogelijk maakt om bankgegevens op het netwerk te versleutelen. Bovendien worden de creditcardgegevens niet opgeslagen in een database, maar gaan ze rechtstreeks naar de POS (Point of Sale Terminal) van de bank. Om de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, kan Tradeinn Retail Services S.L. tijdens het betalingsproces de persoonsgegevens van de klant in het contactformulier en de bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of de klant van deze betalingsmogelijkheden gebruik kan maken. De doorgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna (link: www.klarna.com/international/privacy-policy/).

Veiligheidsmaatregelen

De website maakt gebruik van informatiebeveiligingstechnieken die algemeen aanvaard zijn in de sector, zoals SSL, gegevens ingevoerd in beveiligde pagina, firewalls, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen, dit alles om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen. Om deze doeleinden te bereiken, aanvaardt de KLANT dat de PROVIDER gegevens verkrijgt met het oog op de overeenkomstige authentificatie van toegangscontroles. De PROVIDER verbindt er zich toe geen enkele transactie toe te staan die illegaal is of beschouwd wordt door de kredietkaartmerken of de wervende bank, die de goodwill van deze laatste kan of kan schaden of hen negatief kan beïnvloeden. De volgende activiteiten zijn verboden onder de programma"s van de kaartmerken: de verkoop of aanbieding van een product of dienst die niet in overeenstemming is met alle wetten die van toepassing zijn op de koper, de uitgevende bank, de handelaar of de kaarthouder van de kaart(en).

2.4.3. Donaties aan Intermon Oxfam

Dankzij de directe samenwerking van Tradeinn Retail Services S.L. met de NGO Oxfam Intermón, biedt Tradeinn Retail Services S.L. alle klanten de mogelijkheid om met Oxfam Intermón samen te werken en solidaire doelen te steunen binnen hun aankoopproces. Het is een zeer eenvoudig en volledig veilig donatiesysteem. Het verschijnt direct in het winkelmandje voordat de bestelling wordt afgerond, zodat klanten de waarde van hun aankoop kunnen verhogen met een kleine donatie. Alle donaties gaan volledig naar Oxfam Intermón. In het geval dat de klant de bestelling annuleert na het doen van de donatie, zal het gedoneerde bedrag aan Oxfam Intermón niet worden terugbetaald.

2.5. VERZENDING EN LEVERING VAN BESTELLINGEN

De KLANT kiest de plaats van ontvangst van de goederen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling bij de OPDRACHTGEVER, die zich het recht voorbehoudt alle nodige middelen aan te wenden om de producten te leveren op het door de KLANT aangeduide adres. De KLANT zal een leveringsadres opgeven waar de zending gewoonlijk kan worden geleverd tijdens de ochtend- en middaguren. Naam en ID-nummer moeten worden opgenomen in de handtekening van de ontvangst. Het zal mogelijk zijn om de service te volgen via de link die per e-mail naar de KLANT zal worden gestuurd zodra de bestelling is bevestigd. Zodra de zendingen zijn verzonden, kunnen ze worden gewijzigd van adres binnen hetzelfde invloedsgebied van het distributiecentrum en de leveringsdatum via dezelfde link. Een eerste leveringspoging zal gedaan worden op het aangegeven adres, indien de KLANT afwezig is, zal de KLANT gewaarschuwd worden via SMS, e-mail of telefoontje, om een nieuwe levering te regelen. Als het transportbedrijf er niet in slaagt te leveren in deze twee pogingen, moet de zending worden opgehaald bij het beschikbare service center van de vervoerder. Als de klant na vijf (5) kalenderdagen vanaf de datum van de kennisgeving geen contact heeft opgenomen met de vervoerder om een nieuwe leveringsdatum te regelen, worden de producten teruggezonden naar de magazijnen van de VERVOERDER, waarbij de klant verantwoordelijk is voor de verzend- en retourkosten, evenals eventuele bijbehorende beheerkosten. De levertijd in Spanje van de bestelling zal tussen de 1 en 4 werkdagen bedragen (maandag tot vrijdag, geen feestdagen), zodra de bestelling is bevestigd en de betaling is verricht. Voor leveringen op de Balearen bedraagt de levertijd 2 tot 4 werkdagen, en voor leveringen op de Canarische Eilanden en internationale leveringen is de levertijd die welke in de orderbevestiging is aangegeven. Als de zending niet in perfecte staat aankomt en zichtbare schade heeft, kan het worden geweigerd door de KLANT, of kan het worden aanvaard, met vermelding op de afleveringsbon van de inhoud beoordeling reservering. Als de schade niet zichtbaar is, zal de KLANT 48 uur hebben om de betreffende claim in te dienen. Schadeclaims voor het transport na de aangegeven data zullen niet worden aanvaard. De OPDRACHTNEMER neemt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer de levering van het product of de dienst niet plaatsvindt, als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige gegevens die door de KLANT zijn verstrekt. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de KLANT op het moment dat de KLANT de bestelling ontvangt en deze zonder voorbehoud aanvaardt.

2.6. TRANSPORTKOSTEN

Verzendingskosten zijn inclusief behandeling en verpakking, en worden toegepast op elke bestelling, dus het is raadzaam om alle producten die de GEBRUIKER nodig heeft in één bestelling op te nemen, om geld te besparen op verzendingskosten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten en extra diensten. Bij de prijs van het product worden de verzendkosten opgeteld, die als volgt zijn: Spanje-peninsulaire- Balearen: vanaf 1.99€. Canarische Eilanden, Ceuta en/of Melilla en Internationaal: vanaf 3,99€.

2.7. HERROEPINGSRECHT

Volgens de wet 3/2014 van 27 maart, die de herziene tekst van de Algemene wet voor de verdediging van Consumenten en Klanten en andere aanvullende wetten wijzigt, goedgekeurd bij Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, beschikt de KLANT over 14 kalenderdagen vanaf de levering van de bestelling vanaf de formalisering van het contract in het geval van levering van diensten. De terugbetaling zal het bedrag van de aankoop en, in voorkomend geval, de leveringskosten omvatten. De terugbetaling zal gebeuren in hetzelfde betaalmiddel waarmee het product werd aangekocht, met aftrek van de terugzendingskosten ten laste van de KLANT. De KLANT moet de producten die het voorwerp uitmaken van de herroeping zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing tot herroeping meedeelt, terugsturen. De terugbetaling van het bedrag dat overeenkomt met de herroeping zal gebeuren binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de beslissing tot herroeping effectief en ondubbelzinnig werd meegedeeld en op voorwaarde dat de goederen of producten die het voorwerp uitmaken van de herroeping vooraf werden ontvangen, zoniet kan de uitbetaling worden ingehouden tot de ontvangst van deze goederen of tot de KLANT de terugzending van de goederen bewijst. In geval van breuk of ontvangst van verkeerde producten, zal de PROVIDER de KLANT het bedrag van het product betalen, of, indien de Klant dit verkiest, het vervangen door een ander van de diensten die worden aangeboden op de Website, waarbij, in voorkomend geval, het verschil in prijs wordt gecompenseerd. Zodra wij het verzoek tot teruggave van de KLANT hebben ontvangen, zal de PROVIDER contact opnemen met de KLANT om de teruggave en de terugbetaling te verwerken, met behulp van de door de KLANT gekozen betalingsmethode bij het plaatsen van de bestelling. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT Tradeinn Retail Services S.L. bij voorkeur op de hoogte brengen door het formulier in te vullen dat te vinden is in de volgende [link]. Of de Klant kan het herroepingsformulier per post verzenden door het te sturen naar: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Spanje). Wanneer de KLANT het herroepingsrecht heeft uitgeoefend, zal de OPDRACHTNEMER verplicht zijn de door de consument en gebruiker betaalde bedragen terug te betalen zonder inhouding van kosten. De terugbetaling van deze bedragen moet zonder onnodige vertraging gebeuren en in ieder geval vóór het verstrijken van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de consument en de gebruiker op de hoogte zijn gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Zoals bepaald in artikel 103 paragraaf a) van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november 2007 voor de verdediging van consumenten en klanten, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

1. Het verlenen van diensten, zodra de dienst volledig is uitgevoerd.
2. De levering van goederen of diensten die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
3. De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn ontzegeld.
4. De levering van verzegelde geluids- of beeldopnamen of verzegelde computerprogramma"s die na levering door de klant zijn ontzegeld.
5. De levering van digitale inhoud (die niet op een materiële drager wordt geleverd) wanneer de prestatie reeds is begonnen. De Klant erkent uitdrukkelijk dat zodra de digitale download is begonnen, het herroepingsrecht vervalt.
6. Elk ander goed of elke andere dienst die valt onder art. 103 van RDL 1/2007, van 16 november 2007.

De KLANT is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van elke andere manipulatie van de Goederen dan deze die nodig is om hun aard, kenmerken of werking vast te stellen. In ieder geval, om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht, is het noodzakelijk dat de Producten worden teruggezonden in hun originele verpakking samen met de factuur, in het geval dat ze worden teruggezonden zonder dergelijke originele verpakking of met schade zal het bedrag dat moet worden betaald aan de Klant voor de terugzending van het product worden verminderd met het bedrag dat overeenstemt. Alvorens het product terug te sturen, moet de Klant ervoor zorgen dat het goed beschermd en verzegeld is, zodat het geen schade oploopt tijdens het transport.

2.8. GARANTIES

De OPDRACHTNEMER is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het product dat bestaat op het moment van levering in overeenstemming met de bepalingen van EU-richtlijn 2019/771 en de integratie van hetzelfde door de verschillende lidstaten waar de producten worden geleverd in overeenstemming met het land van verblijf van de consument zoals vastgesteld in het Verdrag van Rome en op toepasselijk recht. De goederen die de OPDRACHTNEMER aan de consument of GEBRUIKER levert of levert, worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst wanneer zij voldoen aan de vastgestelde en toepasselijke subjectieve en objectieve vereisten:

Subjectieve eisen

a) overeenstemmen met de beschrijving, de aard van de goederen, de hoeveelheid en de kwaliteit, en de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere in het contract vastgelegde kenmerken bezitten.
b) Geschikt zijn voor de specifieke doeleinden waarvoor de consument of GEBRUIKER ze nodig heeft en die de consument of GEBRUIKER uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de OPDRACHTNEMER kenbaar heeft gemaakt en ten aanzien waarvan de OPDRACHTNEMER te kennen heeft gegeven ze te aanvaarden.
c) worden geleverd of geleverd samen met alle toebehoren, instructies, ook voor installatie of integratie.
d) worden voorzien van updates, in het geval van goederen, of worden geactualiseerd, in het geval van digitale inhoud of diensten, zoals in beide gevallen in de overeenkomst is vastgelegd.

Doelstellingen

De OPDRACHTNEMER erkent dat de goederen, naast het voldoen aan eventuele subjectieve conformiteitseisen, aan de volgende eisen moeten voldoen:
a) geschikt zijn voor het gebruik waarvoor goederen van dezelfde soort gewoonlijk zijn bestemd, in voorkomend geval rekening houdend met de geldende normen, de bestaande technische normen of, bij ontstentenis van dergelijke technische normen, de specifieke gedragscode van de industrie in de sector.
b) indien van toepassing, de kwaliteit hebben en overeenkomen met de beschrijving van het monster of model van het goed of overeenkomen met de proef- of voorbeeldversie van de digitale inhoud of dienst die de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument of GEBRUIKER ter beschikking had gesteld.
c) in voorkomend geval, worden geleverd of geleverd met de accessoires, met name de verpakking, en de instructies die de consument en de GEBRUIKER redelijkerwijs mogen verwachten.
d) De hoeveelheid vertegenwoordigen en de kwaliteiten en andere kenmerken bezitten, in het bijzonder met betrekking tot de duurzaamheid van het goed, toegankelijkheid en functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid die normaal aanwezig zijn in goederen van dezelfde soort en die de consument of GEBRUIKER redelijkerwijs mag verwachten, gezien de aard van de goederen en rekening houdend met alle publieke verklaringen van de VERSTREKKER, in het bijzonder in reclame of etikettering.

Er is geen aansprakelijkheid voor gebrek aan overeenstemming wanneer de consument of GEBRUIKER er bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk op is gewezen dat een bepaalde eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten en de consument of GEBRUIKER deze afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.
Indien het goed niet in overeenstemming is met de overeenkomst, heeft de consument of GEBRUIKER, om het in overeenstemming te brengen met de overeenkomst, het recht te kiezen tussen herstel of vervanging, tenzij een van deze twee mogelijkheden onmogelijk blijkt of, in vergelijking met de andere herstelmaatregel, onevenredig hoge kosten voor de ondernemer met zich meebrengt, alle omstandigheden in aanmerking genomen.

2.9. KLANTENSERVICE EN DIENST NA VERKOOP

In het verkooppunt zijn klachtenformulieren beschikbaar voor de consument in de vestiging. Elke klacht of vraag die de Klant opportuun acht of wenst te stellen, wordt beantwoord tijdens de openingsuren van maandag tot vrijdag en wordt zo spoedig mogelijk behandeld (het is raadzaam een termijn van 48-72 uur aan te houden), en kan ook per e-mail of per post worden ingediend op de volgende adressen: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Spanje). E-mail: support@tradeinn.com.

2.10. GESCHILLENBESLECHTING

Als GEBRUIKER of KLANT informeert Tradeinn Retail Services de volgende communicatiemiddelen (+34 93 220 00 89, support@tradeinn.com) zodat u een klacht of claim kunt indienen, die we zullen proberen op te lossen in de kortst mogelijke tijd door een passend ontvangstbewijs te geven. Evenzo kunt u via onze website informatie opvragen over de goederen die worden aangeboden of gecontracteerd. Wanneer een claim die rechtstreeks door de consument bij het bedrijf is ingediend niet kan worden opgelost, moet het bedrijf volgens de huidige regelgeving de consument informatie verstrekken over of het bedrijf is verbonden aan een entiteit voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen of dat het gebonden is aan een norm of gedragscode om deel te nemen aan de procedure voor een specifieke entiteit. Daarom geven wij u hieronder in punt 2.10 van deze Algemene Voorwaarden informatie over hoe u uw claim op de juiste manier kunt kanaliseren.

Op grond van art. 14.1 van Verordening (EU) 524/2013 biedt de Europese Commissie een vrij toegankelijk platform voor online geschillenbeslechting tussen de KLANT en de OPDRACHTNEMER, zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op de rechter, door tussenkomst van een derde partij, de zogenaamde Geschillenbeslechtingsinstantie, die optreedt als intermediair tussen beide. Deze instantie is neutraal en zal met beide partijen in dialoog treden om tot een akkoord te komen, en kan uiteindelijk een oplossing voor het conflict voorstellen en/of opleggen.

Link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Evenzo kunt u, indien u ontevreden bent over enig aspect van de Service dat niet door de AANBODER kon worden opgelost, desgewenst naar de consumentenautoriteiten stappen.

De VERSTREKKER is lid van Confianza Online (vereniging zonder winstoogmerk), ingeschreven in het Nationaal Register van Verenigingen Groep 1, Afdeling 1, nationaal nummer 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18, 4º 1, 28014 Madrid (Spanje). Voor meer informatie: www.confianzaonline.es Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht. Evenzo, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet alternatieve geschillenbeslechting, worden consumenten geïnformeerd dat, als lid entiteit en onder de voorwaarden van de Code van Ethiek, Gebruikers zich kunnen wenden tot Confianza Online voor de alternatieve beslechting van eventuele geschillen (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Indien de klachten betrekking hebben op elektronische transacties met consumenten, of op gegevensbescherming wanneer deze betrekking heeft op dit gebied, zullen de klachten worden opgelost door de Bemiddelingscommissie van Confianza Online, geaccrediteerd voor alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken. Indien de klachten betrekking hebben op digitale reclame of gegevensbescherming op dit gebied, zullen zij worden voorgelegd aan de Reclamejury van AUTOCONTROL. Bovendien kunnen consumenten toegang krijgen tot het online-platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie door deze link te volgen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

2.11. OVERMACHT

De OPDRACHTNEMER zal niet aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming in de uitvoering als gevolg van onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten de controle van de OPDRACHTNEMER met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, rellen, pandemieën, embargo"s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, branden, overstromingen, ongevallen, stakingen, lock-outs of tekorten aan transport, faciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen. De OPDRACHTNEMER zal geen aansprakelijkheid hebben voor mogelijke niet-uitvoering of onderbreking van de Dienst, voor zover vertraagd of verhinderd door dergelijke oorzaken, en voor de gehele periode in kwestie.

2.12. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het verkooppunt en de PROVIDER kunnen de technische continuïteit van de Website niet garanderen, noch de afwezigheid van dienststoringen of onderbrekingen, noch dat de Website honderd procent van de tijd beschikbaar of toegankelijk zal zijn. Evenmin kunnen zij de afwezigheid garanderen van virussen of andere schadelijke componenten op de Website of op de server van waaruit deze wordt aangeboden.

2.13. DISSOCIATIE EN OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

Indien een van deze voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze voorwaarde scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. De PROVIDER kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang van de KLANT tot zijn e-commercediensten geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen om welke geldige reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanneer de GEBRUIKER zich niet houdt aan of zich niet houdt aan een van de hierin uiteengezette verplichtingen of een toepasselijke wettelijke bepaling, licentie, verordening, richtlijn, praktijkcode of gebruiksbeleid. Wanneer de OPDRACHTNEMER een van zijn rechten of bevoegdheden krachtens deze Clausule uitoefent, zal een dergelijke uitoefening geen afbreuk doen aan of invloed hebben op de uitoefening van enig ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel dat de GEBRUIKER eventueel ter beschikking staat.

2.14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in datgene wat niet uitdrukkelijk is bepaald. De VERSTREKKER en de KLANT komen overeen om elk geschil dat kan voortvloeien uit de levering van producten of diensten die onderworpen zijn aan deze voorwaarden voor te leggen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de GEBRUIKER.