Vänligen fyll i din epostadress så skickar vi en länk för att återställa ditt lösenord via epost omedelbart. 

Basketboll Användarvillkor

Allmänna användarvillkor för webbplats/app

Det är viktigt att användaren noggrant läser följande Allmänna användarvillkor för webbplats/app och försäljning av produkter, så att han/hon är korrekt informerad och accepterar både villkoren för åtkomst och navigering på TRADEINN RETAIL SERVICES webbsidor och de villkor som reglerar förvärvet av de produkter som TRADEINN RETAIL SERVICES erbjuder:

Ägare: TRADEINN RETAIL SERVICES
Registrerat kontor: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Girona - Spanien)
TAX-ID: B17527524
Handelsregistret i Girona - Volym 1123 / Folio 108 / Sida GI20086 - Första inskriptionen
Telefon: +34 93 220 00 89
E-post: lopd@tradeinn.com

I det följande benämns "LEVERANTÖREN".

1. ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN/APP

Användarens tillgång till www.tradeinn.com, nedan kallad "webbplatsen", förutsätter att han/hon i förväg läser och godkänner dessa ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR, eller de som gäller vid tidpunkten för tillgången. Om användaren inte godkänner dessa användningsvillkor måste han/hon avstå från att använda denna webbplats och från att arbeta på den. Tillgång till visst innehåll kan dock vara föremål för vissa särskilda villkor, som i vilket fall som helst kommer att visas av LEVERANTÖREN för ANVÄNDAREN, som i förekommande fall uttryckligen måste acceptera dem. Genom att surfa på LEVERANTÖREN av leverantörens webbplats förvärvar användaren villkoret som användare. Genom att surfa på webbplatsen accepterar användaren som användare användningsvillkoren, utan att det påverkar användarens uttryckliga godkännande av de allmänna avtalsvillkoren, dataskyddspolicyn samt, i förekommande fall, de särskilda villkor som kan finnas i samband med tillhandahållandet av tjänster. LEVERANTÖREN kan när som helst ändra presentationen och konfigurationen av webbplatsen, informationen och den juridiska dokumentationen samt de tjänster och det innehåll som tillhandahålls, allt i enlighet med bestämmelserna i artikel 126 och 126 bis i kungligt dekret 1/2007 av den 16 november 2007.

Tillgång till och registrering av webbplatser

För att kunna genomföra köp av produkter på webbplatsen är det nödvändigt att användarna tidigare registrerar sig genom att fylla i de formulär som tillhandahålls för detta ändamål, med de nödvändiga och obligatoriska uppgifterna. Det är ett krav för att registrera sig att vara över 18 år. Användaren förutsätter att hans/hennes användarkonto är personligt och inte kan överlåtas. Varje registrerad användare kommer att ha ett personligt och icke-överlåtbart lösenord. Användaren kan när som helst ändra eller återskapa detta lösenord genom att följa det förfarande som anges på webbplatsen. Detta lösenord kommer att finnas kvar i leverantörens system i krypterad form för att säkerställa att det bevaras och förhindra obehörig åtkomst av tredje part. ANVÄNDAREN är skyldig att omedelbart meddela LEVERANTÖREN om varje omständighet som gör det möjligt att använda kontot på ett otillbörligt sätt och/eller få tillgång till kontot. Så länge som NÄTTSTAGAREN inte meddelar dessa fakta till LEVERANTÖREN ska denne vara befriad från allt ansvar som kan uppstå till följd av att obehöriga tredje parter använder kontot på ett otillbörligt sätt.

Uppsägning av ett konto

LEVERANTÖREN tillåter användaren att när som helst avregistrera sig genom att gå in på den del av hans/hennes konto som finns på webbplatsen. När avregistreringen har skett kan användaren under alla omständigheter begära en ny registrering, utom i de fall då användaren inte accepterar användningsvillkoren och/eller i händelse av en konflikt mellan användaren och LEVERANTÖREN som är under lösning eller som har avslutats med erkännande av fel och/eller försummelse från användarens sida.

Villkor som gäller för länkar

Allt innehåll på denna webbplats tillhör LEVERANTÖREN, men när det gäller länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser som förvaltas av tredje part, utanför LEVERANTÖREN, kan LEVERANTÖREN inte garantera innehållet eller informationen på tredje parts webbplatser som är tillgängliga via dessa länkar, och inte heller riktigheten av deras innehåll; följaktligen är LEVERANTÖREN befriad från allt ansvar för skador av något slag som kan uppstå vid användningen av dessa. Om användaren har faktisk kännedom om att den verksamhet som bedrivs via dessa webbplatser är olaglig, måste han/hon emellertid informera LEVERANTÖREN, som kommer att avaktivera länken.

Länkar på andra webbsidor till leverantörens webbplats

LEVERANTÖREN tillåter att den information som finns tillgänglig på webbplatsen och som inte behöver registreras i förväg är tillgänglig för användarna, även om kommersiellt utnyttjande eller utnyttjande i reklamsyfte är strängt förbjudet. Det är också förbjudet att reproducera, distribuera, överföra, anpassa eller ändra, med något verktyg eller på något sätt, varken innehållet på denna webbplats eller dess utformning. Det är förbjudet för minderåriga att få tillgång till webbplatsen. Om en minderårig får tillgång till webbplatsen och/eller registrerar sig på den ska LEVERANTÖREN anta att denna tillgång har skett med föräldrarnas eller de juridiska företrädarnas föregående och uttryckliga tillstånd, utan att det påverkar att LEVERANTÖREN kan utföra de kontroller som den anser lämpliga. LEVERANTÖREN är inte ansvarig för sanningshalten i de registreringsuppgifter som tillhandahålls av användaren. Användaren åtar sig och är ensam ansvarig för att de uppgifter som lämnas till LEVERANTÖREN är tillräckliga, sanningsenliga och korrekta.

Villkor för användning av webbplatsen

Användaren är ensam ansvarig för att få tillgång till eller använda webbplatsen i olagliga eller otillåtna syften, och det är bland annat förbjudet för Användaren att utföra följande aktiviteter:
- använda webbplatsen för att installera eller publicera virus eller skadliga program eller filer.
- Använda webbplatsen på ett sätt som kan orsaka skador, störningar eller funktionsstörningar i LEVERANTÖRENS datorsystem.
- bryta mot säkerhets- och/eller autentiseringsåtgärderna på webbplatsen och/eller i något nätverk som är anslutet till den.
- Registrera sig under en falsk identitet, utge sig för att vara tredje part och/eller utföra någon aktivitet som kan vilseleda andra användare när det gäller den ursprungliga identiteten på ett meddelande.
- Använda webbplatsen för att samla in personuppgifter från andra användare.
- förhindra ett korrekt genomförande av ett evenemang, en tävling, en kampanj eller någon annan aktivitet som LEVERANTÖREN beslutar att genomföra via webbplatsen.
- Saturera infrastrukturen för webbplatsen eller leverantörens system eller nätverk samt de system och nätverk som är anslutna till dessa.
- Använda webbplatsen på ett sätt som kan strida mot god tro, lag, moral eller allmän ordning.

Alla åtgärder som utförs av användaren i denna mening ska ge LEVERANTÖREN rätt att vidta lämpliga rättsliga åtgärder för att försvara sina rättigheter och radera och/eller blockera användarens konto, utan att användaren kan begära någon ersättning för detta.

Ansvar och garantier för användningen av webbplatsen

LEVERANTÖREN förklarar att den har vidtagit alla nödvändiga åtgärder som teknikens ståndpunkt och möjligheter tillåter för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att minska systemfel och garantera maximal säkerhet för användarna, men kan inte garantera de skador som orsakas av en person som bryter mot de villkor som LEVERANTÖREN fastställer på sin webbplats och/eller de tekniska säkerhetsåtgärderna. LEVERANTÖREN garanterar inte användarna att innehållet på webbplatsen är användbart eller fungerar. LEVERANTÖREN garanterar inte, i förekommande fall, lagligheten, tillförlitligheten, sanningshalten och användbarheten av det innehåll som tredje part tillhandahåller på webbplatsen, och garanterar detta endast för det innehåll som publiceras på webbplatsen.

Immateriella och industriella rättigheter

LEVERANTÖREN är ägare och/eller har motsvarande licenser för utnyttjande av immateriella och industriella rättigheter för utformningen och programmeringen av webbplatsen samt för det innehåll som erbjuds där. Under inga omständigheter ska tillträde och/eller surfning ge användaren rätt att använda sådana rättigheter annat än vad som är strikt nödvändigt för att kunna utnyttja tillhandahållandet av tjänsten i enlighet med användarvillkoren. Innehållet på webbsidan, liksom upphovsrätten och de immateriella rättigheterna till detsamma tillhör LEVERANTÖREN eller dess innehållsleverantörer. Användaren kan få tillgång till webbplatsen och skriva ut en kopia av det innehåll som han/hon får tillgång till under sitt besök, men all annan användning av webbplatsen och dess innehåll, som kan kränka industriella och/eller immateriella rättigheter och/eller som kan skada eller försämra dess normala funktion, egendom eller rättigheter för LEVERANTÖRER, eller dess leverantörer, eller resten av användarna eller, i allmänhet, för någon tredje part, är förbjuden. Hänvisningar till varumärken, handelsnamn eller andra kännetecken innebär att det är förbjudet att använda dem utan uttryckligt skriftligt medgivande från LEVERANTÖREN och/eller deras rättmätiga ägare. Alla immateriella och industriella rättigheter till innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen är förbehållna, och det är särskilt förbjudet att ändra, reproducera, offentligt kommunicera, kopiera, omvandla eller distribuera på något sätt och i någon form, hela eller delar av innehållet på webbplatsen för offentliga eller kommersiella ändamål, utan uttryckligt tillstånd från LEVERANTÖR. Om användaren får kännedom om att det finns något olagligt, olagligt eller lagstridigt innehåll som kan innebära intrång i immateriella och/eller industriella rättigheter, ska användaren meddela LEVERANTÖREN på följande e-postadress lopd@tradeinn.com.

2. ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor har utarbetats i enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, lag 7/1998 om allmänna avtalsvillkor, kungligt lagstiftningsdekret 1/2007 av den 16 november, som godkänner den reviderade texten till den allmänna lagen om konsument- och användarskydd och andra kompletterande lagar, lag 7/1996 om reglering av detaljhandeln i vad som kan vara tillämpligt på tjänster och lag 6/2020 om reglering av vissa aspekter av elektroniska förtroendetjänster. LEVERANTÖREN, informerar om att formaliteterna för att genomföra förvärvet av produkter och/eller erhålla tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds, är de som beskrivs i dessa allmänna villkor, samt de andra specifika som anges på skärmen under navigeringen, så att ANVÄNDAREN förklarar att han/hon känner till och accepterar dessa förfaranden som nödvändiga för att få tillgång till de produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen. All information som lämnas under avtalsförfarandet kommer att lagras av LEVERANTÖREN, så att BRUKAREN, på begäran som görs skriftligen eller via e-post, kan begära information om de operationer som utförts av honom/henne under de senaste 6 månaderna. Eventuella ändringar och/eller korrigeringar av de uppgifter som Användaren lämnat under navigeringen ska göras i enlighet med de indikationer som finns på webbplatsen.

2.1. FÖREMÅLET FÖR AVTALET

Detta avtalsdokument innehåller de allmänna villkoren vars syfte är att reglera både tillhandahållandet av information och de kommersiella relationer som uppstår mellan LEVERANTÖREN och tredje part som använder webbplatsen (" Customer ") och som köper de produkter som erbjuds genom denna, även om det inte är möjligt att ingå avtal om en produkt utan att i förväg ha godkänt dessa allmänna villkor. Dessa villkor ska förbli publicerade på webbplatsen som är tillgänglig för Kunderna för reproduktion och lagring som bekräftelse på avtalet, och kan när som helst ändras av LEVERANTÖREN, utan föregående meddelande, genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen så att de kan vara kända av Kunderna, alltid innan de besöker webbplatsen eller förvärvar de varor och/eller tjänster som erbjuds. Det åligger Kunderna att regelbundet läsa dem, eftersom de som gäller vid tidpunkten för beställning kommer att vara tillämpliga. Om ändringarna påverkar tillgången till eller användningen av det digitala innehållet eller kundens användning av det negativt, kommer kunden att informeras på ett tydligt och begripligt sätt och har rätt att säga upp abonnemanget i enlighet med bestämmelserna i artikel 126.bis i kungligt lagdekret 1/2007. Alla förvärv av produkter som köps via webbplatsen, efter identifiering och autentisering genom det användarnamn och lösenord som tillhandahålls, ska anses vara giltigt gjorda av KUNDEN och ska vara bindande. Förvärv av produkter via webbplatsen innebär att KUNDEN, utan förbehåll av något slag, godkänner var och en av dessa allmänna villkor samt, i förekommande fall, de särskilda villkor som kan finnas i samband med förvärv av vissa produkter, och KUNDEN är ensam ansvarig för att lösenordet förvaras och används på rätt sätt. Genomförandet av beställningar av en minderårig som förfalskar informationen och registreringen, kommer att förstås som att det sker under överinseende och med tillstånd av deras föräldrar eller lagliga företrädare. Godkännandet av detta dokument innebär att KUNDEN:
- Har läst, förstått och förstått ovanstående.
- Det språk på vilket avtalet har utarbetats och kommer att verkställas är spanska.
- Är en person med tillräcklig förmåga att ingå avtal.
- Övertar alla skyldigheter som anges i detta avtal.

Dessa villkor ska ha en obegränsad giltighetstid och ska gälla så länge de är tillgängliga via webbplatsen och ska tillämpas på alla köp som görs via webbplatsen, utan att det påverkar eventuella särskilda villkor som kan gälla för köp av produkter.

2.2. DE AVTALSSLUTANDE PARTERNAS IDENTITET

Vi informerar dig om identifikation och kontaktuppgifter för LEVERANTÖREN av informationssamhällets tjänster som fungerar på webbplatsen, vars ägare är TRADEINN RETAIL SERVICES med säte på C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Spanien) NIF B17527524, och registrerad i handelsregistret i Girona - Volym 1123 / Folio 108 / Sida GI20086 - 1:a inskriptionen, och som är ägare till webbplatsen www.tradeinn.com (nedan kallad webbplatsen), med kundtjänst, telefon 93 220 00 89 och e-post lopd@tradeinn.com. Och å andra sidan KUNDEN, som registrerar sig på webbplatsen med hjälp av ett "kundnamn" och "lösenord" som kommer att ha tillhandahållits av LEVERANTÖREN, som identifierings- och aktiveringselement för att få tillgång till de olika tjänster som erbjuds på webbplatsen, enligt beskrivningen i avsnittet i dessa allmänna villkor "Kontraktsförfarande".

2.3. TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH ELEKTRONISKT AVTAL

Tillgång till och konsultation av katalogen av produkter och/eller tjänster som publiceras på webbplatsen är gratis och kostnadsfri, utan att det krävs någon registrering av användarna. På samma sätt, för att initiera processen att ingå avtal om de produkter och/eller tjänster som visas på webbplatsen. Var och en av parterna kan säga upp eller avbryta detta avtalsförhållande ensidigt när som helst och utan någon annan orsak än sin vilja i detta avseende, i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor. KUNDEN kan ensidigt utöva sin uppsägningsrätt genom att annullera sitt konto. På samma sätt förbehåller sig LEVERANTÖREN och försäljningsstället rätten att säga upp användarnamn och lösenord, och därmed tillgången till webbplatsen, för de användare som har ett debetsaldo eller obetalt saldo i försäljningsstället.

2.3.1. Produkter som erbjuds på webbplatsen

Alla produkter och/eller tjänster kommer att erbjudas via webbplatsen och LEVERANTÖREN kommer att ange märke, modell, bilder, beskrivning, tekniska specifikationer, produktens tillgänglighet, fullpris, rabatter eller finansieringsalternativ, liksom möjligheten till hemleverans eller upphämtning i butik och kan erbjuda andra relaterade eller rekommenderade produkter. Om nätkanalen eller försäljningsstället inte har någon av de begärda produkterna i lager ska LEVERANTÖREN genom sin nätkanal eller sitt försäljningsställe informera kunden om detta och utan onödigt dröjsmål återbetala de belopp som betalats för produkten eller byta ut den mot en annan produkt, enligt kundens val.

2.3.2. Elektronisk avtalsprocess

Alla produkter från vår katalog kan läggas till i kundvagnen. I kundvagnen ser du varorna, kvantiteten, priset och det totala beloppet. När korgen sparas beräknas skatter, avgifter och rabatter enligt de betalnings- och leveransuppgifter som angetts. Varukorgen har ingen administrativ länk, det är bara en sektion där du kan simulera en budget utan några åtaganden från båda sidor. Från kundvagnen kan du lägga en beställning som följer nästa steg för att formalisera den korrekt:
a) Validering av kundvagnen: Användaren måste, när han/hon har valt de produkter och/eller tjänster som han/hon vill köpa, validera sin kundvagn, som visar de valda produkterna och/eller tjänsterna, antalet enheter, priset för dessa, leveranstiden och fraktkostnaderna. På samma sätt måste du välja leveransmetod: hemleverans, leverans på ett ställe eller butiksleverans (endast tillgänglig för butiken som ligger på carrer Pirineus, 9, Celrà, Spanien).
b) Verifiering av faktureringsuppgifter: När kundvagnen har validerats måste användaren förse LEVERANTÖREN med fakturerings- och leveransuppgifter för produkterna och/eller tjänsterna och uttryckligen acceptera dessa avtalsvillkor genom att kryssa i motsvarande ruta. Om du inte kryssar i rutan för godkännande kommer webbplatsen inte att tillåta dig att fortsätta med avtalsprocessen.
c) Val av betalningsmetod: Användaren måste efter att ha lämnat fakturerings- och, i förekommande fall, fraktinformation välja vilken betalningsmetod han/hon vill använda. Om användaren har valt något av de två betalningsmedlen för kontantbetalning (PayPal eller kort) omdirigeras han eller hon automatiskt av systemet till motsvarande bankers onlinebetalningsplattformar (TPV).
d) Godkännande av de juridiska villkoren: kunden måste klicka på knappen acceptera, som uttryckligen godkänner dessa allmänna villkor, innan han/hon går vidare till betalning av produkten. Han/hon måste också acceptera villkoren för sekretess och policyn för cookies.
e) Klicka på knappen för att slutföra beställningen.
f) Bekräftelse av beställningen.

LEVERANTÖREN kommer att skicka ett e-postmeddelande till BESTÄLLAREN inom 24 timmar från tidpunkten för den faktiska betalningen av köpet av BESTÄLLAREN, där en sammanfattning kommer att tillhandahållas, med alla egenskaper av försäljningen och köpet som gjorts, vilket bekräftar slutförandet av beställningen, dess status och det ungefärliga datumet för avsändning och / eller leverans. Detta e-postmeddelande kommer att betraktas som ett "bevis på köpet" och KUNDEN måste skriva ut det på papper för att kunna hämta den eller de köpta produkterna på försäljningsstället när KUNDEN har valt uttagssättet för produkten. Om KUNDEN väljer leveranssättet i butik måste han/hon välja den specifika butik där han/hon vill hämta ut produkten. I detta fall är alla beställningar och köp som görs via webbplatsen föremål för den faktiska tillgången till lager av produkterna när du går för att hämta ut dem på det försäljningsställe som har angetts när du gör beställningen eller vid den tidpunkt då expeditionen av densamma är förberedd för leverans.

2.4. PRIS OCH BETALNINGSSÄTT

2.4.1. Prissättning och fakturering

De priser som anges för varje produkt inkluderar eventuella skatter som kan vara tillämpliga. Om inte annat uttryckligen anges ingår i dessa priser inte kostnader för frakt, hantering, förpackning, fraktförsäkring eller andra tilläggstjänster och bilagor till den köpta varan eller produkten. De försäljningspriser som anges i våra webbutiker visas enligt följande:
- Om kunden bor i EU ingår moms i alla priser, men LEVERANTÖREN drar av detta belopp från totalsumman om försändelsen sker till momsbefriade områden. I Storbritannien inkluderar alla våra priser moms, som för närvarande är en normal skattesats på 20 %.
- Om kunden bor utanför EU inkluderar priserna inte moms. Kunden måste betala lokal moms och det kan förekomma viss importtull när försändelsen anländer till sin destination. I vissa länder eller områden finns det också en avgift för tullklarering, dessa kostnader tas ut av rederiet som agerar som mellanhand. Tullar och bestämmelser varierar i olika länder och det är svårt att veta exakt hur de fungerar. Innan du gör köpet kan du kontrollera alla detaljer i offerten på nätet: artiklar, kvantiteter, pris, tillgänglighet, transportkostnader, avgifter, rabatter, skatter och totalsumman för köpet. De priser som gäller för varje produkt är de som publiceras på webbplatsen och kommer att uttryckas i landets valuta (EURO för Spanien). KUNDEN förutsätter att den ekonomiska värderingen av vissa av produkterna kan variera i realtid, så länge beställningen inte är gjord. När beställningen väl är gjord kommer priserna att bibehållas oavsett om produkterna är tillgängliga eller inte. KUNDEN har rätt att kostnadsfritt få fakturan i pappersformat. Om du önskar få fakturan i elektroniskt format kan du begära den på följande adress (support@tradeinn.com).

2.4.2. Betalningsformer

När produkterna har valts och sparats i kundvagnen godkänner KUNDEN att påbörja inköpsprocessen och betala priset. LEVERANTÖREN ansvarar för de ekonomiska transaktionerna och möjliggör följande sätt att betala en beställning: kredit-/betalkort, Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay och Scalapay. De betalningsmetoder som erbjuds kan variera beroende på destinationsland. När kunden har lagt alla varor i varukorgen och redan valt frakttjänst visas alla tillgängliga betalningsmetoder för destinationslandet. LEVERANTÖREN har samarbetat med Adyen y Mar Payments Services S.L. för att garantera maximal säkerhet vid betalningar och förhindra bedrägerier och uteblivna betalningar. Om säkerhetsavdelningen misstänker någon avvikelse eller bedrägeri förbehåller sig LEVERANTÖREN rätten att av säkerhetsskäl avbryta transaktionen. För onlinebetalningar som görs med kredit- eller betalkort använder LEVERANTÖREN säkerhetssystemet "Secure Socket Layer" (SSL), som gör det möjligt att kryptera bankinformation på nätet. Dessutom registreras kreditkortsinformationen inte i någon databas utan går direkt till bankens POS (Point of Sale Terminal). För att kunna erbjuda Klarnas betalningsmetoder kan Tradeinn Retail Services S.L. i betalningsprocessen överföra kundens personuppgifter i kontaktformuläret och beställningsuppgifter till Klarna, så att Klarna kan utvärdera om kunden kan dra nytta av dessa betalningsmetoder. De överförda personuppgifterna behandlas i enlighet med Klarnas integritetsmeddelande (länk: www.klarna.com/international/privacy-policy/).

Säkerhetsåtgärder

Webbplatsen använder tekniker för informationssäkerhet som är allmänt accepterade i branschen, t.ex. SSL, data som matas in på en säker sida, brandväggar, förfaranden för åtkomstkontroll och kryptografiska mekanismer, allt för att förhindra obehörig åtkomst till data. För att uppnå dessa syften accepterar KUNDEN att LEVERANTÖREN får uppgifter för motsvarande autentisering av åtkomstkontroller. LEVERANTÖREN samtycker till att inte tillåta någon transaktion som är eller anses olaglig av kreditkortsvarumärkena eller den förvärvande banken och som kan eller har potential att skada deras goodwill eller påverka dem negativt. Följande aktiviteter är förbjudna enligt kortvarumärkenas program: Försäljning eller erbjudande av en produkt eller tjänst som inte uppfyller alla lagar som gäller för köparen, den utfärdande banken, handlaren eller kortinnehavaren av kortet/korten.

2.4.3. Donationer till Intermon Oxfam

Tack vare Tradeinn Retail Services S.L.:s direkta samarbete med den icke-statliga organisationen Oxfam Intermón ger Tradeinn Retail Services S.L. alla kunder möjlighet att samarbeta med Oxfam Intermón och stödja solidariska ändamål i samband med sina inköp. Det är ett mycket enkelt och helt säkert donationssystem. Det visas direkt i kundvagnen innan beställningen avslutas, vilket gör det möjligt för kunderna att öka värdet av köpet med en liten donation. Alla donationer går helt och hållet till Oxfam Intermón. Om kunden avbryter beställningen efter att ha gjort donationen kommer det belopp som donerats till Oxfam Intermón inte att återbetalas.

2.5. FÖRSÄNDELSE OCH LEVERANS AV BESTÄLLNINGAR

KUNDEN ska välja var varorna ska tas emot när beställningen görs hos LEVERANTÖREN, som förbehåller sig rätten att använda alla nödvändiga medel för att leverera produkterna till den adress som KUNDEN angett. KUNDEN ska ange en leveransadress där försändelsen vanligtvis kan levereras under morgon- och eftermiddagstid. Namn och ID-nummer måste ingå i mottagningens signatur. Det kommer att vara möjligt att spåra tjänsten genom den länk som skickas via e-post till KUNDEN när beställningen har bekräftats. När försändelserna har skickats kan de ändras av adress inom samma influensområde för distributionscentralen och leveransdatum från samma länk. Ett första leveransförsök kommer att göras på den angivna adressen, om KUNDEN är frånvarande kommer KUNDEN att varnas via SMS, e-post eller telefonsamtal, för att ordna en ny leverans. Om transportföretaget misslyckas med att leverera i dessa två försök måste försändelsen hämtas på transportföretagets tillgängliga servicecenter. Om kunden efter fem (5) kalenderdagar från dagen för meddelandet inte har kontaktat transportföretaget för att avtala om ett nytt leveransdatum, kommer produkterna att returneras till LEVERANTÖRENS lager, och kunden kommer att ansvara för frakt- och returkostnaderna samt eventuella tillhörande hanteringskostnader. Leveranstiden i Spanien för beställningen kommer att vara mellan 1 och 4 arbetsdagar (måndag till fredag, inte helgdagar), när beställningen har bekräftats och betalningen har gjorts. För leveranser till Balearerna kommer leveranstiden att vara 2-4 arbetsdagar, och för leveranser till Kanarieöarna och internationella leveranser kommer leveranstiden att vara den som anges i orderbekräftelsen. Om försändelsen inte anländer i perfekt skick och har synliga skador kan den vägras av KUNDEN eller accepteras, med en anteckning på följesedeln om innehållsgenomgångens reservation. Om skadan inte är synlig har BESTÄLLAREN 48 timmar på sig att lämna in det relevanta anspråket. Reklamationer av transporten efter de angivna datumen kommer inte att accepteras. LEVERANTÖREN ska inte ta något ansvar när leveransen av produkten eller tjänsten inte äger rum på grund av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter som lämnats av KUNDEN. Risken för förlust eller skada ska överföras till BESTÄLLAREN vid den tidpunkt då BESTÄLLAREN tar emot beställningen och accepterar den utan förbehåll.

2.6. TRANSPORTKOSTNADER

Fraktpriserna inkluderar hantering och förpackning och tillämpas på varje beställning, så det är tillrådligt att inkludera alla produkter som användaren behöver i en enda beställning för att spara pengar på fraktkostnaderna. Priserna inkluderar inte fraktkostnader eller tilläggstjänster. Till priset på produkten läggs fraktkostnaden som kommer att vara följande: Spanien-halvön- Balearerna: från 1,99€. Kanarieöarna, Ceuta och/eller Melilla och internationellt: från 3,99 euro.

2.7. RÄTT TILL ÅTERKALLELSE

Enligt lag 3/2014 av den 27 mars, som ändrar den reviderade texten till den allmänna lagen om konsumenters och kunders försvar och andra kompletterande lagar som godkänts genom kungligt lagdekret 1/2007 av den 16 november, har KUNDEN 14 kalenderdagar från leverans av beställningen från formaliseringen av avtalet vid tillhandahållande av tjänster. Återbetalningen kommer att omfatta köpesumman och, i förekommande fall, leveranskostnaderna. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som produkten köptes med, med avdrag för de returkostnader som KUNDEN ska stå för. KUNDEN måste returnera de produkter som är föremål för ångerrätt utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 kalenderdagar från det datum då KUNDEN meddelade sitt beslut att ångra sig. Återbetalningen av det belopp som motsvarar ångerrätten kommer att ske inom 14 kalenderdagar från den dag då beslutet om att frånträda avtalet faktiskt och otvetydigt meddelades och under förutsättning att de varor eller produkter som är föremål för ångerrätten tidigare har mottagits, annars kan utbetalningen hållas inne tills dessa varor har mottagits eller tills KUNDEN bevisar att varorna har återlämnats. Vid brott eller mottagande av felaktiga produkter kommer LEVERANTÖREN att betala KUNDEN beloppet för produkten eller, om kunden föredrar det, ersätta den med en annan av de tjänster som erbjuds på webbplatsen och i förekommande fall kompensera för prisskillnaden. När vi har mottagit returbegäran från KUNDEN kommer LEVERANTÖREN att kontakta KUNDEN för att behandla returen och ersättningen, med hjälp av den betalningsmetod som KUNDEN valde när han/hon gjorde sin beställning. För att utöva ångerrätten måste KUNDEN meddela Tradeinn Retail Services S.L. detta helst genom att fylla i formuläret som finns på följande länk. Eller så kan Kunden skicka ångerformuläret per post genom att skicka det till: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Spanien). När KUNDEN har utövat sin ångerrätt är LEVERANTÖREN skyldig att återbetala de belopp som konsumenten och användaren har betalat utan att behålla kostnaderna. Återbetalningen av dessa belopp ska ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter innan 14 kalenderdagar har förflutit från det datum då konsumenten och användaren har informerats om beslutet att frånträda avtalet. Såsom föreskrivs i artikel 103 punkt a i kungligt lagdekret 1/2007 av den 16 november 2007 för försvar av konsumenter och kunder, är uteslutna från ångerrätten:
1. Tillhandahållande av tjänster, när tjänsten har utförts fullt ut.
2. Leverans av varor eller tjänster enligt kundens specifikationer eller tydligt personliga specifikationer.
3. Leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att återlämna och som har öppnats efter leveransen.
4. Leverans av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglade datorprogram som kunden har öppnat förseglingen efter leveransen.
5. Tillhandahållande av digitalt innehåll (som inte tillhandahålls på ett materiellt medium) när prestationen redan har börjat. Kunden erkänner uttryckligen att när den digitala nedladdningen har påbörjats ska ångerrätten gå förlorad.
6. Alla andra varor eller tjänster som omfattas av artikel. 103 i RDL 1/2007 av den 16 november 2007.

BESTÄLLAREN ska vara ansvarig för varje värdeminskning av Varorna som beror på annan hantering av Varorna än den som är nödvändig för att fastställa deras art, egenskaper eller funktion. För att kunna utnyttja ångerrätten är det under alla omständigheter nödvändigt att produkterna returneras i sin originalförpackning tillsammans med fakturan, om de returneras utan sådan originalförpackning eller med skador kommer det belopp som ska betalas till kunden för returnering av produkten att minskas med motsvarande belopp. Innan kunden returnerar produkten måste han se till att den är ordentligt skyddad och förseglad så att den inte skadas under transporten.

2.8. GARANTIER

LEVERANTÖREN ska vara ansvarig för bristande överensstämmelse av produkten som föreligger vid leveranstillfället i enlighet med bestämmelserna i EU-direktiv 2019/771 och integreringen av dessa i de olika medlemsstater där produkterna levereras enligt konsumentens hemland enligt Romkonventionen och tillämplig lag. De varor som LEVERANTÖREN levererar eller tillhandahåller till konsumenten eller ANVÄNDAREN ska anses vara i överensstämmelse med avtalet när de uppfyller de subjektiva och objektiva krav som fastställts och är tillämpliga:

Subjektiva krav
a) De ska överensstämma med beskrivning, typ av vara, kvantitet och kvalitet och ha den funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet och andra egenskaper som fastställs i kontraktet.
b) vara lämpliga för de specifika ändamål som konsumenten eller användaren behöver dem för och som konsumenten eller användaren har meddelat LEVERANTÖREN, senast vid tidpunkten för avtalets ingående, och som LEVERANTÖREN har godkänt.
c) Levereras eller levereras tillsammans med alla tillbehör, instruktioner, även för installation eller integrering.
d) Levereras med uppdateringar, när det gäller varor, eller uppdateras, när det gäller digitalt innehåll eller digitala tjänster, i enlighet med vad som fastställts i avtalet i båda fallen.
Objektiva krav

Utöver att uppfylla eventuella subjektiva krav på överensstämmelse erkänner LEVERANTÖREN att varorna ska uppfylla följande krav:
a) vara lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma typ normalt är avsedda, med beaktande, i tillämpliga fall, av gällande standarder, befintliga tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, särskilda uppförandekoder för branschen inom sektorn.
b) I tillämpliga fall ha den kvalitet och överensstämma med beskrivningen av provet eller modellen av varan eller överensstämma med prov- eller förhandsversionen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som företagaren hade gjort tillgänglig för konsumenten eller NUTTAREN innan avtalet ingicks.
c) I förekommande fall levereras eller tillhandahållas tillsammans med de tillbehör, särskilt förpackningen, och de instruktioner som konsumenten och användaren rimligen kan förvänta sig att få.
d) Presenterar den kvantitet och har de egenskaper och andra kännetecken, särskilt med avseende på varans hållbarhet, tillgänglighet och funktionalitet, kompatibilitet och säkerhet som normalt förekommer i varor av samma typ och som konsumenten eller ANVÄNDAREN rimligen kan förvänta sig, med tanke på varans art och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden från LEVERANTÖREN, särskilt i reklam eller märkning.

Det ska inte föreligga något ansvar för bristande överensstämmelse om konsumenten eller användaren vid tidpunkten för avtalets ingående uttryckligen har informerats om att en viss egenskap hos varorna avviker från de objektiva kraven och konsumenten eller användaren uttryckligen och separat har godtagit denna avvikelse.

Om varan inte är avtalsenlig ska konsumenten eller användaren, för att få den att bli avtalsenlig, ha rätt att välja mellan reparation eller utbyte, såvida inte ett av dessa två alternativ visar sig vara omöjligt eller, jämfört med den andra avhjälpande åtgärden, innebär oproportionerligt höga kostnader för företagaren, med hänsyn till alla omständigheter.

2.9. KUNDTJÄNST OCH SERVICE EFTER FÖRSÄLJNING

I försäljningsstället finns klagomålsformulär tillgängliga för konsumenten i anläggningen. Alla klagomål eller frågor som kunden anser lämpliga eller vill ställa kommer att besvaras under öppettiderna från måndag till fredag och kommer att behandlas så snart som möjligt (det är lämpligt att sätta en period på 48-72 timmar), och de kan också lämnas in via e-post eller post till följande adresser: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Spanien). E-post: support@tradeinn.com.

2.10. LÖSNING AV TVISTER

Som ANVÄNDARE eller KLIENT informerar Tradeinn Retail Services följande kommunikationsmedel (+34 93 220 00 89, support@tradeinn.com) så att du kan lämna in alla klagomål eller anspråk, som vi kommer att försöka lösa på kortast möjliga tid genom att ge lämplig mottagningsbekräftelse. På samma sätt kan du också begära information om de varor som erbjuds eller kontrakteras via vår webbplats. När ett krav som konsumenten framfört direkt till näringsidkaren inte kan lösas ska näringsidkaren enligt gällande bestämmelser ge konsumenten information om huruvida den är knuten till en instans för alternativ lösning av konsumenttvister eller om den är bunden av en norm eller uppförandekod för att delta i förfarandet inför en specifik enhet. Därför, nedan i punkt 2.10 i dessa villkor, förser vi dig med information om hur du kan kanalisera ditt anspråk på rätt sätt.

I enlighet med artikel. 14.1 i förordning (EU) 524/2013 tillhandahåller Europeiska kommissionen en plattform med fri tillgång för tvistlösning online mellan KUNDEN och LEVERANTÖREN, utan att behöva vända sig till domstolarna, genom att en tredje part, kallad tvistlösningsorganet, ingriper och agerar som mellanhand mellan de två. Detta organ är neutralt och kommer att föra en dialog med båda parter för att nå en överenskommelse och kan slutligen föreslå och/eller införa en lösning på konflikten.

Länk till ODR-plattformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Om du är missnöjd med någon aspekt av tjänsten som inte kan lösas av LEVERANTÖREN kan du också, om du vill, vända dig till konsumentmyndigheterna.

LEVERANTÖREN är medlem i Confianza Online (ideell förening), registrerad i det nationella föreningsregistret, grupp 1, avsnitt 1, nationellt nummer 594400, CIF G85804011, calle de Velázquez 126, 4-1, 28006 Madrid (Spanien). För mer information: www.confianzaonline.es Dessa allmänna villkor regleras av spansk lag. I enlighet med bestämmelserna i lagen om alternativ tvistlösning informeras konsumenterna om att de, i egenskap av medlemsföretag och i enlighet med den etiska koden, kan vända sig till Confianza Online för alternativ tvistlösning (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Om de gäller elektroniska transaktioner med konsumenter eller dataskydd när det gäller detta område, kommer klagomålen att lösas av Confianza Onlines medlingskommitté, som är ackrediterad för alternativ tvistlösning i konsumentfrågor. Om klagomålen gäller digital reklam eller dataskydd i samband med detta område kommer de att lämnas in till AUTOCONTROLs reklamjury. Dessutom kan konsumenterna få tillgång till EU:s plattform för tvistlösning online genom att följa denna länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

2.11. KRAFTMÄSSIGT

LEVERANTÖREN ska inte hållas ansvarig för eventuella brister i utförandet på grund av oförutsedda omständigheter eller orsaker som ligger utanför leverantörens kontroll, inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrofer, upplopp, pandemier, embargon, handlingar från civila eller militära myndigheter, bränder, översvämningar, olyckor, strejker, lockouter eller brist på transporter, anläggningar, bränsle, energi, arbetskraft eller material. LEVERANTÖREN ska inte ha något ansvar för eventuellt uteblivet eller avbrutet tillhandahållande av tjänsten, i den mån som den försenas eller förhindras av sådana orsaker, och under hela den aktuella tidsperioden.

2.12. BEFRIELSE FRÅN ANSVAR

Försäljningsstället och LEVERANTÖREN kan inte garantera webbplatsens tekniska kontinuitet, frånvaron av tjänstefel eller avbrott, eller att webbplatsen är tillgänglig eller åtkomlig till hundra procent av tiden. De kan inte heller garantera att det inte finns virus eller andra skadliga komponenter på webbplatsen eller på den server från vilken den tillhandahålls.

2.13. UPPHÄVANDE OCH AVBRYTANDE ELLER UPPSÄGNING AV KONTRAKTET.

Om något av dessa villkor anses vara olagligt, ogiltigt eller av någon anledning inte kan verkställas, ska detta villkor anses vara avskiljbart och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av något av de återstående villkoren. LEVERANTÖREN kan utan föregående meddelande avbryta eller avsluta KUNDENS tillgång till sina e-handelstjänster, helt eller delvis, av giltiga skäl, inklusive, men inte begränsat till, när KUNDEN inte uppfyller eller följer någon av de skyldigheter som anges i detta avtal eller någon tillämplig lagbestämmelse, licens, förordning, direktiv, praxis eller användningspolicy. När LEVERANTÖREN utövar någon av sina rättigheter eller befogenheter enligt denna klausul ska ett sådant utövande inte påverka eller påverka utövandet av någon annan rättighet, befogenhet eller åtgärd som kan vara tillgänglig för användaren.

2.14. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor ska regleras eller tolkas i enlighet med spansk lag i det fall det inte uttryckligen fastställs. LEVERANTÖREN och KUNDEN är överens om att överlämna alla tvister som kan uppstå i samband med tillhandahållandet av produkter eller tjänster som omfattas av dessa villkor till domstolar och domstolar i användarens hemvist.