Wpisz swój adres e-mail, a my od razu wyślemy Ci link do zresetowania hasła przez e-mail.

Strona Główna Warunki Korzystania

Ogólne warunki użytkowania witryny/aplikacji

Ważne jest, aby UŻYTKOWNIK dokładnie przeczytał następujące Ogólne Warunki Korzystania ze Strony/Aplikacji oraz Sprzedaży Produktów, aby został prawidłowo poinformowany i zaakceptował zarówno warunki dostępu i nawigacji po stronach internetowych TRADEINN RETAIL SERVICES, jak i warunki, które regulują nabywanie produktów oferowanych przez TRADEINN RETAIL SERVICES:

Właściciel: TRADEINN RETAIL SERVICES
Siedziba firmy: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Girona - Hiszpania)
TAX ID: B17527524
Rejestr handlowy Girony - tom 1123 / folio 108 / strona GI20086 - pierwszy napis
Telefon: +34 93 220 00 89
E-mail: lopd@tradeinn.com

Zwany dalej "DOSTAWCĄ".

1. OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY/APLIKACJI

Dostęp UŻYTKOWNIKA do strony www.tradeinn.com, zwanej dalej "stroną", jest uzależniony od uprzedniego przeczytania i zaakceptowania niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA lub tych, które obowiązują w momencie dostępu. Jeżeli UŻYTKOWNIK nie zgadza się z niniejszymi warunkami użytkowania, musi powstrzymać się od korzystania z tej strony i od wykonywania na niej operacji. Jednakże, dostęp do pewnych treści może podlegać pewnym szczególnym warunkom, które w każdym przypadku zostaną przedstawione UŻYTKOWNIKOWI przez PROWADZĄCEGO, który, jeżeli ma to zastosowanie, musi je wyraźnie zaakceptować. Poprzez przeglądanie strony internetowej PROWADZĄCEGO, UŻYTKOWNIK nabywa status UŻYTKOWNIKA. Przeglądając stronę internetową, UŻYTKOWNIK akceptuje jako UŻYTKOWNIK warunki użytkowania, bez uszczerbku dla wyraźnej akceptacji przez UŻYTKOWNIKA Ogólnych Warunków Umów, polityki ochrony danych, jak również, w stosownych przypadkach, Warunków Szczególnych, które mogą istnieć w związku ze świadczeniem usług. W każdej chwili, UŻYTKOWNIK może zmienić wygląd i konfigurację Strony, informacji i dokumentacji prawnej oraz świadczonych usług i treści, zgodnie z postanowieniami art. 126 i 126 bis Dekretu Królewskiego 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku.

Dostęp do witryny internetowej i rejestracja

Aby móc dokonać zakupu produktów na stronie internetowej, konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się Użytkowników poprzez wypełnienie przeznaczonych do tego celu formularzy z podaniem wymaganych i obowiązkowych danych. Warunkiem rejestracji jest ukończenie 18 roku życia. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że jego konto UŻYTKOWNIKA jest osobiste i niezbywalne. Każdy zarejestrowany UŻYTKOWNIK będzie miał osobiste i niezbywalne hasło dostępu. UŻYTKOWNIK może w każdej chwili zmienić lub odzyskać to hasło, postępując zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej. Hasło to pozostanie w systemach PROWADZĄCEGO w formie zaszyfrowanej, aby zapewnić jego zachowanie i zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia PROWADZĄCEGO o każdym fakcie, który umożliwia niewłaściwe korzystanie i/lub dostęp do konta. Tak długo, jak UŻYTKOWNIK nie poinformuje o tych faktach PROWADZĄCEGO, ten ostatni będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z niewłaściwego korzystania z niego przez nieuprawnione osoby trzecie.

Likwidacja konta

PROWADZĄCY umożliwia UŻYTKOWNIKOWI wyrejestrowanie się w dowolnym czasie poprzez dostęp do sekcji jego konta dostępnej na stronie internetowej. W każdym przypadku, po dokonaniu wyrejestrowania, UŻYTKOWNIK może zażądać nowej rejestracji, z wyjątkiem przypadków, w których UŻYTKOWNIK nie akceptuje warunków użytkowania i/lub w przypadku konfliktu pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a PROWADZĄCYM, który jest w trakcie rozwiązywania lub zakończył się uznaniem winy i/lub zaniedbania ze strony UŻYTKOWNIKA.

Warunki mające zastosowanie do łączy

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie stanowią własność PROWADZĄCEGO, jednakże, w przypadku linków lub hiperłączy do innych stron zarządzanych przez osoby trzecie, spoza PROWADZĄCEGO, PROWADZĄCY nie może zagwarantować treści lub informacji zawartych na stronach osób trzecich dostępnych za pośrednictwem tych linków, ani poprawności ich treści; w konsekwencji, PROWADZĄCY zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z korzystania z tych stron. Jednakże, jeżeli UŻYTKOWNIK posiada faktyczną wiedzę, że działania prowadzone za pośrednictwem tych stron są nielegalne, musi poinformować o tym PROWADZĄCEGO, który przystąpi do usunięcia linku.

Linki na innych stronach internetowych do Witryny DOSTAWCY

PROWADZĄCY zezwala na udostępnianie Użytkownikom informacji dostępnych na niniejszej Witrynie, które nie podlegają uprzedniej rejestracji, jednakże ich komercyjne wykorzystanie lub wykorzystanie w celach reklamowych jest surowo zabronione. Zabronione jest również powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, za pomocą jakiegokolwiek narzędzia lub w jakikolwiek sposób, zawartości niniejszej Strony lub jej projektu. Zabrania się dostępu do Witryny osobom niepełnoletnim. Jeżeli osoba niepełnoletnia uzyskuje dostęp do Strony i/lub rejestruje się na niej, PROWADZĄCY zakłada, że dostęp taki został dokonany za uprzednią i wyraźną zgodą jej rodziców lub przedstawicieli prawnych, bez uszczerbku dla faktu, że PROWADZĄCY może przeprowadzić kontrole, które uzna za stosowne. PROWADZĄCY nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych rejestracyjnych podanych przez UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się i ponosi wyłączną odpowiedzialność za adekwatność, prawdziwość i dokładność informacji przekazywanych PROWADZĄCEMU.

Warunki korzystania z witryny

UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp do Witryny lub korzystanie z niej w celach niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, między innymi zabronione jest wykonywanie przez UŻYTKOWNIKA następujących czynności:
- Wykorzystywania Witryny do instalowania lub publikowania wirusów lub szkodliwych programów lub plików.
- Korzystać z Witryny w sposób, który może spowodować uszkodzenie, zakłócenia lub nieprawidłowe działanie systemów komputerowych DOSTAWCY.
- Łamanie zabezpieczeń i/lub środków uwierzytelniania Witryny i/lub podłączonej do niej sieci.
- Rejestrowanie się pod fałszywą tożsamością, podszywanie się pod osoby trzecie i/lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogą wprowadzić innych użytkowników w błąd co do oryginalnej tożsamości wiadomości.
- Wykorzystywania Witryny do zbierania danych osobowych innych Użytkowników.
- Uniemożliwienia prawidłowego rozwoju wydarzenia, konkursu, promocji lub jakiejkolwiek innej działalności, którą PROWADZĄCY postanowi przeprowadzić za pośrednictwem Strony.
- Nasycania infrastruktury Witryny lub systemów lub sieci PROWADZĄCEGO, jak również systemów i sieci z nimi połączonych.
- korzystania z Witryny w sposób, który może naruszać dobre obyczaje, prawo, moralność lub porządek publiczny.
Wszelkie działania dokonane przez UŻYTKOWNIKA w tym sensie uprawniają PROWADZĄCEGO do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w celu obrony swoich praw oraz do usunięcia i/lub zablokowania konta UŻYTKOWNIKA, bez możliwości żądania przez UŻYTKOWNIKA jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

Odpowiedzialność i gwarancje związane z korzystaniem z Witryny

PROWADZĄCY oświadcza, że podjął wszelkie niezbędne środki, na jakie pozwala mu stan techniki i jego możliwości, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, ograniczenia błędów systemowych i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Użytkownikom, ale nie może zagwarantować szkód wyrządzonych UŻYTKOWNIKOWI przez jakąkolwiek osobę, która naruszy warunki ustanowione przez PROWADZĄCEGO na jego Stronie i/lub techniczne środki bezpieczeństwa. PROWADZĄCY nie gwarantuje UŻYTKOWNIKOM użyteczności lub wydajności zawartości swojej Strony. PROWADZĄCY nie gwarantuje, o ile ma to zastosowanie, legalności, rzetelności, prawdziwości i użyteczności treści dostarczanych przez osoby trzecie na jego Stronę, gwarantując to jedynie w odniesieniu do treści publikowanych na jego Stronie.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

PROWADZĄCY jest właścicielem i/lub posiada odpowiednie licencje na korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej do projektu i programowania Strony, jak również do oferowanych na niej treści. W żadnym wypadku dostęp i/lub przeglądanie nie uprawnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z tych praw w sposób inny niż ściśle niezbędny do korzystania z usługi zgodnie z Regulaminem. Zawartość strony internetowej, jak również prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do niej należą do PROWADZĄCEGO lub jego dostawców treści. UŻYTKOWNIK może uzyskać dostęp do strony internetowej i wydrukować kopię treści, do których uzyskał dostęp podczas swojej wizyty, ale jakiekolwiek inne wykorzystanie strony internetowej i jej zawartości, które może naruszyć prawa własności przemysłowej i/lub intelektualnej, i/lub które może uszkodzić lub pogorszyć normalne funkcjonowanie tej strony, własności lub praw PROWADZĄCEGO lub jego dostawców, lub pozostałych Użytkowników lub, ogólnie, jakiejkolwiek osoby trzeciej, jest zabronione. Odwołania do znaków towarowych, nazw handlowych lub innych oznaczeń odróżniających oznaczają zakaz ich używania bez wyraźnej pisemnej zgody PROWADZĄCEGO i/lub ich prawowitych właścicieli. Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do treści i/lub usług Strony są zastrzeżone, a w szczególności zabronione jest modyfikowanie, reprodukowanie, publiczne komunikowanie, kopiowanie, przekształcanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie całości lub części treści Strony w celach publicznych lub komercyjnych, bez wyraźnego upoważnienia PROWADZĄCEGO. Jeżeli UŻYTKOWNIK dowie się o istnieniu jakichkolwiek treści nielegalnych, niezgodnych z prawem lub mogących wiązać się z naruszeniem praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, UŻYTKOWNIK powinien powiadomić o tym PROWADZĄCEGO na następujący adres e-mail lopd@tradeinn.com.

2. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Niniejsze Warunki Ogólne zostały przygotowane zgodnie z postanowieniami Ustawy 34/2002 o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym, Ustawy 7/1998 o Ogólnych Warunkach Umów, Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza Zmieniony Tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, Ustawy 7/1996 o Regulacji Handlu Detalicznego w zakresie, w jakim może mieć zastosowanie do usług oraz Ustawy 6/2020 regulującej niektóre aspekty elektronicznych usług zaufania. UŻYTKOWNIK informuje, że formalności, które należy spełnić, aby nabyć produkty i/lub uzyskać świadczenie oferowanych usług, to te opisane w niniejszych Ogólnych Warunkach, jak również inne szczegółowe, które zostaną wskazane na ekranie podczas nawigacji, tak więc UŻYTKOWNIK oświadcza, że zna i akceptuje te procedury jako niezbędne do uzyskania dostępu do produktów i usług oferowanych na Stronie. Wszystkie informacje dostarczone podczas procesu zawierania umowy będą przechowywane przez PROWADZĄCEGO, tak aby UŻYTKOWNIK mógł, na wniosek złożony na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zażądać informacji dotyczących operacji przeprowadzonych przez niego w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wszelkie modyfikacje i/lub korekty danych podanych przez UŻYTKOWNIKA w trakcie nawigacji będą dokonywane zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie internetowej.

2.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Niniejszy dokument umowny zawiera Warunki Ogólne, których celem jest uregulowanie zarówno udzielania informacji, jak i stosunków handlowych powstałych pomiędzy PROWADZĄCYM a osobami trzecimi będącymi użytkownikami Strony (" Klient "), którzy nabywają produkty oferowane za jej pośrednictwem, przy czym nie jest możliwe zawarcie umowy na jakikolwiek produkt bez uprzedniej akceptacji niniejszych Warunków Ogólnych. Niniejsze Warunki pozostaną opublikowane na stronie internetowej dostępnej dla Klientów do powielania i przechowywania jako potwierdzenie umowy i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez DOSTAWCĘ, bez wcześniejszego powiadomienia, poprzez opublikowanie tych zmian na stronie internetowej, tak aby Klienci mogli się z nimi zapoznać, zawsze przed odwiedzeniem strony internetowej lub nabyciem jakichkolwiek oferowanych towarów i/lub usług. Obowiązkiem Klientów jest okresowe zapoznawanie się z nimi, ponieważ zastosowanie będą miały te, które obowiązują w momencie składania zamówienia. W każdym przypadku, jeśli zmiany będą miały negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub korzystanie z nich przez Klienta, Klient zostanie o tym poinformowany w jasny i zrozumiały sposób i będzie miał prawo do zakończenia subskrypcji zgodnie z postanowieniami artykułu 126.bis Królewskiego Dekretu Prawodawczego 1/2007. Wszystkie zakupy produktów dokonane za pośrednictwem Witryny, po identyfikacji i uwierzytelnieniu za pomocą nazwy użytkownika i hasła, będą uważane za ważnie dokonane przez KLIENTA i będą wiążące. Nabycie produktów za pośrednictwem Witryny oznacza akceptację przez KLIENTA, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, każdego z niniejszych Warunków Ogólnych, jak również, w stosownych przypadkach, Warunków Specjalnych, które mogą istnieć w związku z nabyciem określonych produktów, KLIENT będzie wyłącznie odpowiedzialny za przechowywanie i właściwe używanie haseł. Realizacja zamówień przez osobę niepełnoletnią, która sfałszuje informacje i rejestrację, będzie rozumiana jako dokonana pod nadzorem i z upoważnienia rodziców lub przedstawicieli prawnych. Akceptacja niniejszego dokumentu oznacza, że KLIENT:
- Przeczytał, zrozumiał i zaakceptował powyższe informacje.
- Językiem, w którym umowa została sporządzona i będzie wykonywana, jest język hiszpański.
- Jest osobą posiadającą wystarczającą zdolność do zawierania umów.
- Przyjmuje na siebie wszystkie zobowiązania określone w niniejszym dokumencie.

Niniejsze warunki mają nieokreślony okres ważności i pozostają w mocy tak długo, jak długo są dostępne za pośrednictwem Witryny, i mają zastosowanie do wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny, bez uszczerbku dla jakichkolwiek specjalnych warunków, które mogą mieć zastosowanie do zakupu produktów.

2.2. TOŻSAMOŚĆ UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

Informujemy Cię o danych identyfikacyjnych i kontaktowych DOSTAWCY usług społeczeństwa informacyjnego działających na stronie internetowej, którego właścicielem jest TRADEINN RETAIL SERVICES z siedzibą pod adresem C/ Pirineus, 9 17460 - Celra (Hiszpania) NIF B17527524, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Gironie - Tom 1123 / Folio 108 / Strona GI20086 - 1. Wpis i jest właścicielem strony internetowej www.tradeinn.com (zwanej dalej Stroną) oraz posiada telefoniczną obsługę klienta 93 220 00 89 i e-mail lopd@tradeinn.com. Z drugiej strony, KLIENT, zarejestrowany na stronie internetowej za pomocą "Nazwy Klienta" i "hasła", które zostaną dostarczone przez DOSTAWCĘ, jako elementy identyfikujące i umożliwiające dostęp do różnych usług oferowanych przez Stronę internetową, zgodnie z opisem w części niniejszych Warunków Ogólnych "Procedura zawierania umów".

2.3. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ I ELEKTRONICZNY PROCES ZAWIERANIA UMÓW

Dostęp i przeglądanie katalogu produktów i/lub usług publikowanych w Serwisie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkowników. Podobnie, w celu rozpoczęcia procesu zawierania umów na produkty i/lub usługi prezentowane w Serwisie. Każda ze stron może rozwiązać lub zawiesić ten stosunek umowny jednostronnie w dowolnym czasie i bez przyczyny innej niż jej wola w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych. KLIENT może jednostronnie skorzystać z prawa do rozwiązania umowy poprzez proces anulowania konta. Podobnie, PROWADZĄCY i Punkt Sprzedaży zastrzegają sobie prawo do anulowania nazwy UŻYTKOWNIKA i hasła, a tym samym dostępu do Serwisu tym Użytkownikom, którzy utrzymują w Punkcie Sprzedaży saldo debetowe lub niezapłacone.

2.3.1. Produkty oferowane w Witrynie

Wszystkie produkty i/lub usługi będą oferowane za pośrednictwem Strony, a PROWADZĄCY wskaże markę, model, zdjęcia, opis, specyfikacje techniczne, dostępność produktu, pełną cenę, rabaty lub opcje finansowania, jak również dostępność dostawy do domu lub odbioru w sklepie i może zaoferować inne powiązane lub polecane produkty. W przypadku, gdy Kanał on-line lub Punkt Sprzedaży nie posiada na stanie któregokolwiek z żądanych produktów, PROWADZĄCY, za pośrednictwem swojego Kanału on-line lub Punktu Sprzedaży, poinformuje KLIENTA o takiej sytuacji, przystępując do zwrotu, bez zbędnej zwłoki, kwot zapłaconych za taki produkt lub wymiany na inny produkt, zgodnie z wyborem KLIENTA.

2.3.2. Elektroniczny proces zawierania umów

Do koszyka można dodać każdy produkt z naszego katalogu. W koszyku widoczne są pozycje, ilość, cena i łączna kwota. Po zapisaniu koszyka, podatki, opłaty i rabaty zostaną obliczone zgodnie z wprowadzonymi danymi dotyczącymi płatności i wysyłki. Koszyk nie ma żadnych powiązań administracyjnych, jest to jedynie sekcja, w której można symulować budżet bez żadnych zobowiązań po obu stronach. Z koszyka można złożyć zamówienie, wykonując kolejne kroki w celu jego poprawnego sformalizowania:
a) Zatwierdzenie koszyka: UŻYTKOWNIK, po dokonaniu wyboru produktów i/lub usług, które chce zakupić, musi zatwierdzić swój koszyk, w którym zostaną wyświetlone wybrane produkty i/lub usługi, liczba sztuk, ich cena, czas dostawy oraz koszty wysyłki. Należy również wybrać sposób dostawy: dostawa do domu, dostawa do punktu lub dostawa do sklepu (dostępna tylko dla sklepu znajdującego się pod adresem carrer Pirineus, 9, Celra, Hiszpania).
b) Weryfikacja danych do faktury: UŻYTKOWNIK, po zatwierdzeniu koszyka, musi dostarczyć DOSTAWCY dane do faktury i dane do wysyłki produktów i/lub usług i musi wyraźnie zaakceptować, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, niniejsze Warunki Umowy. Jeśli nie zaznaczysz pola akceptacji, Witryna nie pozwoli ci na kontynuowanie procesu zawierania umowy.
c) Wybór metody płatności: UŻYTKOWNIK, po podaniu danych do faktury i, w stosownych przypadkach, danych do wysyłki, musi wybrać metodę płatności, której chce użyć. Jeżeli UŻYTKOWNIK wybrał jeden z dwóch sposobów płatności gotówką (PayPal lub karta), system automatycznie przekieruje go na platformy płatności online (TPV) odpowiednich banków.
d) Akceptacja warunków prawnych: przed dokonaniem płatności za produkt klient musi kliknąć przycisk akceptacji, który wyraźnie akceptuje niniejsze warunki ogólne. Musi on również zaakceptować Warunki ochrony prywatności i Politykę plików cookie.
e) Kliknij przycisk , aby sfinalizować zamówienie.
f) Potwierdzenie zamówienia.

DOSTAWCA wyśle do KLIENTA w ciągu 24 godzin od momentu skutecznego opłacenia zakupu przez KLIENTA, wiadomość e-mail, w której zamieszczone zostanie podsumowanie zawierające wszystkie cechy charakterystyczne sprzedaży i dokonanego zakupu, potwierdzające realizację zamówienia, jego status oraz przybliżoną datę wysyłki i/lub dostawy. Ten e-mail będzie uważany za "Dowód zakupu", a KLIENT musi go wydrukować na papierze, aby móc odebrać zakupiony Produkt lub Produkty w Punkcie Sprzedaży, jeśli KLIENT wybrał sposób wypłaty Produktu. W przypadku wyboru sposobu dostawy w sklepie, UŻYTKOWNIK musi wybrać konkretny sklep, w którym chce odebrać Produkt. W tym przypadku wszystkie zamówienia i zakupy dokonane za pośrednictwem Strony internetowej są uzależnione od faktycznej dostępności Produktów w magazynie w momencie udania się po ich odbiór w Punkcie Sprzedaży, który został wskazany podczas składania zamówienia lub w momencie, gdy ekspedycja tychże jest przygotowana do wysyłki.

2.4. CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

2.4.1. Ustalanie cen i fakturowanie

Ceny podane przy każdym produkcie zawierają wszelkie podatki, które mogą mieć zastosowanie. Ceny te, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, nie zawierają kosztów wysyłki, obsługi, opakowania, ubezpieczenia wysyłki ani żadnych innych dodatkowych usług i załączników do zakupionego towaru lub produktu. Ceny sprzedaży podane w naszych sklepach internetowych są następujące:
- Jeśli Klient mieszka w Unii Europejskiej, wszystkie ceny zawierają podatek VAT, ale Dostawca odlicza tę kwotę od całości, jeśli przesyłka jest realizowana do obszarów zwolnionych z podatku VAT. W Wielkiej Brytanii wszystkie nasze ceny zawierają podatek VAT, którego standardowa stawka wynosi obecnie 20%.
- Jeśli Klient mieszka poza Unią Europejską, ceny nie zawierają podatku VAT. Klient będzie musiał zapłacić lokalny podatek VAT oraz może zostać obciążony cłem importowym, gdy przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia. W niektórych krajach lub obszarach istnieje również opłata za odprawę celną, koszty te są naliczane przez firmę spedycyjną, która działa jako pośrednik. Cła i przepisy celne różnią się w poszczególnych krajach i trudno jest dokładnie określić zasady ich działania. Przed dokonaniem zakupu można sprawdzić w Internecie wszystkie szczegóły oferty: pozycje, ilość, cenę, dostępność, koszty transportu, opłaty, rabaty, podatki i całkowitą kwotę zakupu. Ceny obowiązujące dla każdego produktu są cenami publikowanymi na stronie internetowej i będą wyrażone w walucie obowiązującej w danym kraju (EURO dla Hiszpanii). KLIENT przyjmuje do wiadomości, że wycena ekonomiczna niektórych produktów może się zmieniać w czasie rzeczywistym, dopóki zamówienie nie zostanie złożone. Po złożeniu zamówienia ceny zostaną utrzymane bez względu na to, czy produkty są dostępne, czy nie. KLIENT ma prawo do bezpłatnego otrzymania faktury w formie papierowej. Jeśli chcesz otrzymać fakturę w formie elektronicznej, możesz poprosić o to pod następującym adresem (support@tradeinn.com).

2.4.2. Formy płatności

Po dokonaniu wyboru produktów i zapisaniu ich w koszyku, KLIENT wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu zakupu i zapłaty ceny. PROWADZĄCY jest odpowiedzialny za transakcje gospodarcze i umożliwia następujące sposoby dokonania płatności za zamówienie: karty kredytowe/debetowe, Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay i Scalapay. Oferowane metody płatności mogą się różnić w zależności od kraju przeznaczenia. Gdy Klient doda wszystkie produkty do koszyka i wybierze już usługę wysyłki, zostaną wyświetlone wszystkie dostępne metody płatności dla kraju docelowego. DOSTAWCA nawiązał współpracę z Adyen y Mar Payments Services S.L. w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa płatności oraz zapobiegania oszustwom i niepłaceniu. Jeżeli dział bezpieczeństwa podejrzewa jakąkolwiek anomalię lub oszustwo, PROWADZĄCY zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji ze względów bezpieczeństwa. Dla płatności online dokonywanych kartą kredytową/debetową, PROWADZĄCY stosuje system bezpieczeństwa "Secure Socket Layer" (SSL), który umożliwia szyfrowanie informacji bankowych w sieci. Ponadto, informacje o karcie kredytowej nie są zapisywane w żadnej bazie danych, lecz trafiają bezpośrednio do terminala POS (Point of Sale Terminal) banku. W celu oferowania metod płatności Klarna, w procesie płatności Tradeinn Retail Services S.L. może przekazać Klarna dane osobowe Klienta zawarte w formularzu kontaktowym oraz szczegóły zamówienia, aby Klarna mogła ocenić, czy Klient może skorzystać z tych metod płatności. Przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z informacją o ochronie prywatności firmy Klarna (link: www.klarna.com/international/privacy-policy/).

Środki bezpieczeństwa

Witryna wykorzystuje techniki bezpieczeństwa informacji ogólnie przyjęte w branży, takie jak SSL, dane wprowadzane na bezpiecznej stronie, zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne, wszystko po to, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych. Aby osiągnąć te cele, KLIENT akceptuje, że PROWADZĄCY uzyskuje dane w celu odpowiedniego uwierzytelnienia kontroli dostępu. PROWADZĄCY zobowiązuje się nie zezwalać na jakiekolwiek transakcje, które są lub są uznawane za nielegalne przez marki kart kredytowych lub bank przyjmujący płatność, które mogą lub mogą zaszkodzić dobrej reputacji tychże lub negatywnie na nie wpłynąć. Następujące działania są zabronione w ramach programów marek kart: sprzedaż lub oferowanie produktu lub usługi, która nie jest zgodna ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującymi Nabywcę, Bank Wydający, Akceptanta lub Posiadacza karty (kart).

2.4.3. Darowizny dla Intermon Oxfam

Dzięki bezpośredniej współpracy Tradeinn Retail Services S.L. z organizacją pozarządową Oxfam Intermón, Tradeinn Retail Services S.L. daje wszystkim klientom możliwość współpracy z Oxfam Intermón i wspierania akcji solidarnościowych w ramach procesu zakupowego. Jest to bardzo prosty i całkowicie bezpieczny system przekazywania darowizn. Pojawi się on bezpośrednio w koszyku przed sfinalizowaniem zamówienia, umożliwiając klientom zwiększenie wartości zakupu o niewielką darowiznę. Wszystkie darowizny zostaną w całości przekazane na rzecz Oxfam Intermón. W przypadku, gdy Klient anuluje zamówienie po dokonaniu darowizny, kwota przekazana na rzecz Oxfam Intermón nie zostanie zwrócona.

2.5. WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

KLIENT dokonuje wyboru miejsca odbioru towaru w momencie składania zamówienia do DOSTAWCY, który zastrzega sobie prawo do użycia wszelkich niezbędnych środków w celu dostarczenia produktów pod adres wskazany przez KLIENTA. KLIENT powinien podać adres dostawy, pod który przesyłka może być dostarczona zazwyczaj w godzinach porannych i popołudniowych. Imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny muszą być zawarte w podpisie odbioru. Śledzenie przesyłki będzie możliwe dzięki linkowi, który zostanie wysłany pocztą elektroniczną do KLIENTA po potwierdzeniu zamówienia. Po wysłaniu przesyłek można zmienić ich adres w obrębie tego samego obszaru oddziaływania centrum dystrybucji oraz datę doręczenia z tego samego linku. Pierwsza próba doręczenia zostanie podjęta pod wskazanym adresem, w przypadku nieobecności KLIENTA, KLIENT zostanie ostrzeżony SMS-em, e-mailem lub telefonicznie, aby umówić się na nową dostawę. Jeśli firma transportowa nie dostarczy przesyłki w ciągu tych dwóch prób, przesyłka musi zostać odebrana w dostępnym centrum serwisowym przewoźnika. Jeśli po pięciu (5) dniach kalendarzowych od daty powiadomienia, klient nie skontaktuje się z przewoźnikiem w celu ustalenia nowej daty dostawy, produkty zostaną zwrócone do magazynów DOSTAWCY, a klient będzie odpowiedzialny za koszty wysyłki i zwrotu, jak również wszelkie związane z tym koszty zarządzania. Czas dostawy zamówienia do Hiszpanii wynosi od 1 do 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez świąt), po potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności. W przypadku dostaw na Baleary czas dostawy wyniesie od 2 do 4 dni roboczych, a w przypadku dostaw na Wyspy Kanaryjskie i dostaw międzynarodowych czas dostawy będzie zgodny z czasem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli przesyłka nie dotrze w idealnym stanie i będzie miała widoczne uszkodzenia, KLIENT może odmówić jej przyjęcia lub ją przyjąć, zaznaczając na liście przewozowym zastrzeżenia dotyczące przeglądu zawartości. Jeśli uszkodzenie nie jest widoczne, KLIENT będzie miał 48 godzin na złożenie odpowiedniej reklamacji. Roszczenia dotyczące transportu po wskazanych terminach nie będą akceptowane. PROWADZĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy dostawa produktu lub usługi nie dojdzie do skutku z powodu nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych danych podanych przez KLIENTA. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na KLIENTA w momencie otrzymania przez KLIENTA zamówienia i przyjęcia go bez zastrzeżeń.

2.6. KOSZTY TRANSPORTU

Ceny wysyłki obejmują obsługę i opakowanie i będą stosowane do każdego zamówienia, dlatego zaleca się zawarcie wszystkich produktów potrzebnych UŻYTKOWNIKOWI w jednym zamówieniu, aby zaoszczędzić na kosztach wysyłki. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki ani usług dodatkowych. Do ceny produktu zostanie doliczony koszt wysyłki, który będzie wynosił jak poniżej: Hiszpania - Półwysep - Baleary: od 1,99€. Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i/lub Melilla oraz międzynarodowe: od 3,99 €.

2.7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą 3/2014 z 27 marca, która zmienia zmieniony tekst Ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i klientów oraz innych ustaw uzupełniających, zatwierdzonych Królewskim Dekretem Legislacyjnym 1/2007 z 16 listopada, KLIENT ma 14 dni kalendarzowych od dostarczenia zamówienia od sformalizowania umowy w przypadku świadczenia usług. Zwrot obejmuje kwotę zakupu oraz, jeśli dotyczy, koszty dostawy. Zwrot zostanie dokonany w ten sam sposób, w jaki dokonano zakupu Produktu, z potrąceniem kosztów zwrotu poniesionych przez KLIENTA. KLIENT musi zwrócić produkty objęte odstąpieniem od umowy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty odpowiadającej odstąpieniu od umowy zostanie dokonany w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym skutecznie i jednoznacznie poinformowano o decyzji o odstąpieniu od umowy i pod warunkiem, że towary lub produkty będące przedmiotem odstąpienia od umowy zostały wcześniej otrzymane, w przeciwnym razie wypłata może zostać wstrzymana do czasu otrzymania takich towarów lub do czasu udowodnienia przez KLIENTA zwrotu towarów. W przypadku stłuczenia lub otrzymania niewłaściwych produktów, PROWADZĄCY wypłaci KLIENTOWI kwotę równą wartości Produktu lub, jeśli Klient tak woli, wymieni go na inną usługę oferowaną na Stronie, wyrównując, w stosownych przypadkach, różnicę w cenie. Po otrzymaniu żądania zwrotu od KLIENTA, PROWADZĄCY skontaktuje się z KLIENTEM w celu przetworzenia zwrotu i refundacji, przy użyciu metody płatności wybranej przez KLIENTA podczas składania zamówienia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, KLIENT musi poinformować o tym Tradeinn Retail Services S.L. najlepiej poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się pod następującym adresem linkiem. Klient może również przesłać formularz odstąpienia od umowy pocztą, wysyłając go na adres: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Hiszpania). Gdy KLIENT skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, PROWADZĄCY będzie zobowiązany do zwrotu kwot zapłaconych przez konsumenta i użytkownika bez zatrzymywania wydatków. Zwrot tych kwot musi zostać dokonany bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym konsument i użytkownik zostali poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z artykułem 103 paragraf a) Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie obrony konsumentów i klientów, są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy:
1. Świadczenie usług, gdy usługa została w pełni wykonana.
2. Dostawa towarów lub usług wykonanych według specyfikacji Klienta lub wyraźnie spersonalizowanych.
3. Dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i które zostały rozpieczętowane po dostarczeniu.
4. Dostarczanie zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wideo albo zapieczętowanych programów komputerowych, które zostały rozpieczętowane przez Klienta po dostarczeniu.
5. Dostarczanie treści cyfrowych (które nie są dostarczane na nośniku materialnym), gdy świadczenie już się rozpoczęło. Klient wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że po rozpoczęciu pobierania treści cyfrowych traci prawo do odstąpienia od umowy.
6. Każdy inny towar lub usługa, o których mowa w art. 103 ustawy RDL 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 r.

KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech lub funkcjonowania. W każdym przypadku, w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest, aby Produkty zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu wraz z fakturą, w przypadku zwrotu bez takiego oryginalnego opakowania lub z uszkodzeniami, kwota należna Klientowi za zwrot produktu zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą temu opakowaniu. Przed zwrotem produktu Klient musi upewnić się, że jest on odpowiednio zabezpieczony i zapieczętowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

2.8. GWARANCJE

DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu, który istnieje w momencie dostawy, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy UE 2019/771 i jej integracją przez różne państwa członkowskie, w których produkty są dostarczane, zgodnie z krajem zamieszkania konsumenta, zgodnie z Konwencją Rzymską i obowiązującym prawem. Towary, które DOSTAWCA dostarcza lub dostarcza konsumentowi lub UŻYTKOWNIKOWI, są uważane za zgodne z umową, gdy spełniają subiektywne i obiektywne wymagania ustalone i obowiązujące:

Wymagania subiektywne

a) są zgodne z opisem, typem towaru, ilością i jakością oraz posiadają funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i inne cechy określone w umowie.
b) być odpowiednie do określonych celów, do których konsument lub UŻYTKOWNIK ich potrzebuje i o których konsument lub UŻYTKOWNIK poinformował PROWADZĄCEGO, najpóźniej w momencie zawierania umowy, oraz w odniesieniu do których PROWADZĄCY wyraził swoją akceptację.
c) być dostarczone lub dowiezione wraz z wszystkimi akcesoriami, instrukcjami, także w celu instalacji lub integracji.
d) Dostarczać aktualizacje, w przypadku towarów, lub być aktualizowane, w przypadku treści cyfrowych lub usług, zgodnie z umową w obu przypadkach.

Wymagania dotyczące celu

Oprócz spełnienia wszelkich subiektywnych wymagań dotyczących zgodności, DOSTAWCA przyjmuje do wiadomości, że towary powinny spełniać następujące wymagania:
a) nadawać się do celów, do których towary tego samego rodzaju są zwykle przeznaczone, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, obowiązujących norm, istniejących norm technicznych lub, w przypadku braku takich norm technicznych, szczególnych kodeksów postępowania obowiązujących w danym sektorze.
b) w stosownych przypadkach, posiadać jakość i odpowiadać opisowi próbki lub modelu towaru lub odpowiadać wersji próbnej lub przedpremierowej treści cyfrowych lub usługi, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi lub UŻYTKOWNIKOWI przed zawarciem umowy.
c) w stosownych przypadkach, być dostarczane lub dostarczane wraz z akcesoriami, w szczególności z opakowaniem, oraz instrukcjami, których konsument i UŻYTKOWNIK może w uzasadniony sposób oczekiwać.
d) prezentują ilość oraz posiadają cechy i inne właściwości, w szczególności w odniesieniu do trwałości towaru, dostępności i funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, które są zwykle obecne w towarach tego samego rodzaju i których konsument lub UŻYTKOWNIK może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towarów oraz uwzględniając wszelkie publiczne oświadczenia PROWADZĄCEGO, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.
Odpowiedzialność za brak zgodności nie obowiązuje, jeżeli w momencie zawarcia umowy konsument lub UŻYTKOWNIK został wyraźnie poinformowany, że określona właściwość towarów odbiega od obiektywnych wymogów, a konsument lub UŻYTKOWNIK wyraźnie i oddzielnie zaakceptował to odchylenie.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, w celu doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową konsument lub UŻYTKOWNIK ma prawo wyboru między naprawą a wymianą, chyba że zastosowanie jednej z tych dwóch możliwości okaże się niemożliwe lub w porównaniu z drugim środkiem zaradczym pociągnie za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty dla przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności.

2.9. OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS POSPRZEDAŻOWY

W punkcie sprzedaży dostępne są formularze reklamacyjne, które Konsument może otrzymać w placówce. Odpowiedzi na wszelkie skargi lub zapytania, które Klient uzna za stosowne lub zechce złożyć, będą udzielane w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku i będą rozpatrywane tak szybko, jak to możliwe (zaleca się wyznaczenie terminu 48-72 godzin), a także mogą być składane drogą elektroniczną lub pocztową na następujące adresy: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus, 9 17460 - Celra (Hiszpania). E-mail: support@tradeinn.com.

2.10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Jako UŻYTKOWNIK lub KLIENT, Tradeinn Retail Services udostępnia następujące kanały komunikacji (+34 93 220 00 89, support@tradeinn.com), abyś mógł złożyć reklamację lub reklamację, które postaramy się rozwiązać w możliwie najkrótszym czasie poprzez wystawienie odpowiedniego potwierdzenia odbioru. Podobnie możesz również poprosić o informacje na temat towarów oferowanych lub zakontraktowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Gdy reklamacja wniesiona bezpośrednio przez konsumenta do przedsiębiorcy nie może zostać rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi informacji, czy jest przypisany do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozwiązywaniem sporów konsumenckich lub czy jest związany normą lub kodeksu postępowania do udziału w postępowaniu przed określonym podmiotem. W związku z tym poniżej w punkcie 2.10 niniejszego Regulaminu podajemy informacje, w jaki sposób możesz prawidłowo skierować swoje roszczenie.

Zgodnie z Art. 14.1 Rozporządzenia (UE) 524/2013, Komisja Europejska zapewnia bezpłatną platformę dostępu do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy KLIENTEM a DOSTAWCĄ, bez konieczności odwoływania się do sądów powszechnych, poprzez interwencję osoby trzeciej, zwanej Organem Rozstrzygania Sporów, która działa jako pośrednik pomiędzy nimi. Organ ten jest neutralny i będzie prowadził dialog z obiema stronami w celu osiągnięcia porozumienia, a na koniec może zaproponować i/lub narzucić rozwiązanie konfliktu.

Link do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Podobnie, jeśli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu Usługi, który nie mógł zostać rozwiązany przez DOSTAWCĘ, możesz, jeśli chcesz, zwrócić się do organów ochrony konsumentów.

DOSTAWCA jest członkiem Confianza Online (stowarzyszenie non-profit), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń Grupa 1, Sekcja 1, numer krajowy 594400, CIF G85804011, calle de Velázquez 126, 4-1, 28006 (Hiszpania). Więcej informacji: www.confianzaonline.es Niniejsze Warunki Ogólne podlegają prawu hiszpańskiemu. Podobnie, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Alternatywnym Rozwiązywaniu Sporów, konsumenci są informowani, że jako podmiot członkowski i na warunkach określonych w Kodeksie Etycznym, Użytkownicy mogą zwracać się do Confianza Online w celu alternatywnego rozwiązywania wszelkich sporów (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Jeśli dotyczą one transakcji elektronicznych z konsumentami lub ochrony danych osobowych, jeśli są związane z tą dziedziną, skargi będą rozstrzygane przez Komisję Mediacyjną Confianza Online, akredytowaną do alternatywnego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich. Jeżeli skargi dotyczą reklamy cyfrowej lub ochrony danych w tym zakresie, zostaną one przekazane do rozpatrzenia przez Jury Reklamy AUTOCONTROL. Ponadto konsumenci mogą uzyskać dostęp do unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów, korzystając z następującego linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

2.11. SIŁA WYŻSZA

DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn niezależnych od DOSTAWCY, w tym m.in. zdarzeń losowych, zamieszek, pandemii, embarg, działań władz cywilnych lub wojskowych, pożarów, powodzi , wypadki, strajki, lokauty lub braki w transporcie, obiektach, paliwie, energii, sile roboczej lub materiałach. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub przerwę w świadczeniu Usługi, w zakresie opóźnionym lub uniemożliwionym przez takie przyczyny oraz przez cały przedmiotowy okres.

2.12. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Punkt Sprzedaży i PROWADZĄCY nie mogą zagwarantować ciągłości technicznej Serwisu, braku awarii lub przerw w świadczeniu usług, ani tego, że Serwis będzie dostępny w stu procentach czasu. Nie mogą również zagwarantować braku wirusów lub innych szkodliwych elementów na Stronie lub na serwerze, z którego jest ona udostępniana.

2.13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZAWIESZENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

Jeżeli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, warunek ten zostanie uznany za możliwy do rozdzielenia i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków. DOSTAWCA może, bez uprzedniego powiadomienia, zawiesić lub zakończyć dostęp KLIENTA do jego usług handlu elektronicznego, w całości lub w części, z dowolnego ważnego powodu, w tym, bez ograniczeń, gdy UŻYTKOWNIK nie zastosuje się lub nie zastosuje się do któregokolwiek z obowiązki określone w niniejszym dokumencie lub wszelkie obowiązujące przepisy prawne, licencje, regulacje, dyrektywy, kodeks postępowania lub zasady użytkowania. Gdy DOSTAWCA wykonuje dowolne ze swoich praw lub uprawnień wynikających z niniejszej klauzuli, takie wykonywanie nie narusza ani nie wpływa na wykonywanie jakichkolwiek innych praw, uprawnień lub środków zaradczych, które mogą być dostępne dla UŻYTKOWNIKA.

2.14. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki będą regulowane lub interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim w tym, co nie zostało wyraźnie ustalone. DOSTAWCA i KLIENT zobowiązują się do poddawania sądów i trybunałów miejsca zamieszkania UŻYTKOWNIKA wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle dostarczania produktów lub świadczenia usług będących przedmiotem niniejszych Warunków.