Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θα σας στείλουμε έναν σύνδεσμο για να επαναφέρετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχική σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι χρήσης για τον ιστότοπο/εφαρμογή

Είναι σημαντικό ο ΧΡΗΣΤΗΣ να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Χρήσης του Ιστότοπου/Εφαρμογής και την Πώληση Προϊόντων, ώστε να ενημερωθεί σωστά και να αποδεχθεί τόσο τους όρους πρόσβασης και πλοήγησης στις ιστοσελίδες της TRADEINN RETAIL SERVICES όσο και τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την απόκτηση των προϊόντων που προσφέρονται από την TRADEINN RETAIL SERVICES:

Ιδιοκτήτης: TRADEINN RETAIL SERVICES
Εγγεγραμμένο γραφείο: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Girona - Ισπανία)
TAX ID: B17527524
Εμπορικό Μητρώο της Girona - Τόμος 1123 / Φύλλο 108 / Σελίδα GI20086 - 1η Επιγραφή
Τηλέφωνο: +34 93 220 00 89
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lopd@tradeinn.com

Στο εξής, "Ο ΠΑΡΟΧΟΣ".

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πρόσβαση του ΧΡΗΣΤΗ στη διεύθυνση www.tradeinn.com, εφεξής αναφερόμενη ως "ο δικτυακός τόπος", υπόκειται στην προηγούμενη ανάγνωση και αποδοχή των παρόντων ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ή εκείνων που ισχύουν κατά τη στιγμή της πρόσβασης. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλει να απέχει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και από τη λειτουργία του. Ωστόσο, η πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο ενδέχεται να υπόκειται σε ορισμένους ειδικούς όρους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα υποδεικνύονται από τον ΠΑΡΟΧΟ στον ΧΡΗΣΤΗ, ο οποίος, κατά περίπτωση, πρέπει να τους αποδέχεται ρητά. Με την περιήγηση στον ιστότοπο του ΠΑΡΟΧΟΥ, ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποκτά την ιδιότητα του ΧΡΗΣΤΗ. Με την περιήγηση στον ιστότοπο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται ως ΧΡΗΣΤΗΣ τους όρους χρήσης, με την επιφύλαξη της ρητής αποδοχής από τον ΧΡΗΣΤΗ των Γενικών Όρων Σύμβασης, της πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και, κατά περίπτωση, των Ειδικών Όρων, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών. Ανά πάσα στιγμή, ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να τροποποιεί την παρουσίαση και τη διαμόρφωση του δικτυακού τόπου, των πληροφοριών και της νομικής τεκμηρίωσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών και περιεχομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 και 126 bis του βασιλικού διατάγματος 1/2007 της 16ης Νοεμβρίου 2007.

Πρόσβαση στον ιστότοπο και εγγραφή

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά προϊόντων στον ιστότοπο, είναι απαραίτητο οι χρήστες να εγγραφούν προηγουμένως συμπληρώνοντας τις φόρμες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό, με τα απαιτούμενα και υποχρεωτικά στοιχεία. Για την εγγραφή απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θεωρεί ότι ο λογαριασμός ΧΡΗΣΤΗ είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται. Κάθε εγγεγραμμένος ΧΡΗΣΤΗΣ θα έχει έναν προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο κωδικό πρόσβασης. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να τροποποιήσει ή να ανακτήσει αυτόν τον κωδικό πρόσβασης ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στον ιστότοπο. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης θα παραμείνει στα συστήματα του ΠΑΡΟΧΟΥ σε κρυπτογραφημένη μορφή για να διασφαλιστεί η διατήρησή του και να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως τον ΠΑΡΟΧΟΝΤΑ για κάθε γεγονός που επιτρέπει την αθέμιτη χρήση ή/και πρόσβαση στο λογαριασμό. Εφόσον ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν γνωστοποιήσει τα γεγονότα αυτά στον ΠΑΡΟΧΟ, ο τελευταίος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την αθέμιτη χρήση του από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Τερματισμός λογαριασμού

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιτρέπει στον ΧΡΗΣΤΗ να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή από την εγγραφή του, αποκτώντας πρόσβαση στο τμήμα του λογαριασμού του που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, μόλις πραγματοποιηθεί η διαγραφή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει νέα εγγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης ή/και σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του ΧΡΗΣΤΗ και του ΠΑΡΟΧΟΥ που εκκρεμεί προς επίλυση ή έχει λήξει με αναγνώριση υπαιτιότητας ή/και αμέλειας εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ.

Όροι που ισχύουν για τους συνδέσμους

Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία του ΠΑΡΟΧΟΥ, αν και, σε περίπτωση συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται τρίτοι, εκτός του ΠΑΡΟΧΟΥ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων που είναι προσβάσιμοι μέσω αυτών των συνδέσμων, ούτε την ορθότητα του περιεχομένου τους. Ωστόσο, εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει πραγματική γνώση ότι οι δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω αυτών των δικτυακών τόπων είναι παράνομες, οφείλει να ενημερώσει τον ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος θα προβεί στην απενεργοποίηση του συνδέσμου.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες προς τον δικτυακό τόπο του ΠΑΡΟΧΟΥ

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο και οι οποίες δεν υπόκεινται σε προηγούμενη εγγραφή, αν και απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική εκμετάλλευση ή η εκμετάλλευση για διαφημιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται επίσης η αναπαραγωγή, η διανομή, η μετάδοση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, με οποιοδήποτε εργαλείο ή μέσο, ούτε του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας ούτε του σχεδιασμού της. Απαγορεύεται η πρόσβαση ανηλίκων στον Ιστότοπο. Εάν ένας ανήλικος έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή εγγραφεί σε αυτόν, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θεωρεί ότι η πρόσβαση αυτή έχει γίνει με την προηγούμενη και ρητή άδεια των γονέων ή των νόμιμων εκπροσώπων του, με την επιφύλαξη ότι ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να διενεργήσει τους ελέγχους που κρίνει κατάλληλους. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων εγγραφής που παρέχει ο ΧΡΗΣΤΗΣ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια, την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ.

Όροι χρήσης του ιστότοπου

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, και μεταξύ άλλων απαγορεύεται στον ΧΡΗΣΤΗ να προβεί στις ακόλουθες δραστηριότητες:
- Να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για την εγκατάσταση ή τη δημοσίευση ιών ή επιβλαβών προγραμμάτων ή αρχείων.
- Να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη, παρεμβολές ή δυσλειτουργία στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
- Παραβίαση των μέτρων ασφαλείας ή/και ελέγχου ταυτότητας του Ιστότοπου ή/και οποιουδήποτε δικτύου που συνδέεται με αυτόν.
- Η εγγραφή με ψευδή ταυτότητα, η πλαστοπροσωπία τρίτων ή/και η εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που μπορεί να παραπλανήσει άλλους χρήστες ως προς την αρχική ταυτότητα ενός μηνύματος.
- Να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από άλλους χρήστες.
- Να παρεμποδίσει την ορθή εξέλιξη μιας εκδήλωσης, ενός διαγωνισμού, μιας προώθησης ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που ο ΠΑΡΟΧΟΣ αποφασίζει να πραγματοποιήσει μέσω της Ιστοσελίδας.
- Να διαποτίσει την υποδομή του Ιστότοπου ή τα συστήματα ή τα δίκτυα του ΠΑΡΟΧΟΥ, καθώς και τα συστήματα και τα δίκτυα που συνδέονται με αυτά.
- Να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο που μπορεί να παραβιάζει την καλή πίστη, το νόμο, τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.

Οποιαδήποτε από τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ υπό αυτή την έννοια παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ το δικαίωμα να προβεί στις κατάλληλες νομικές ενέργειες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του και να διαγράψει ή/και να μπλοκάρει τον λογαριασμό του ΧΡΗΣΤΗ, χωρίς ο ΧΡΗΣΤΗΣ να μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Ευθύνες και εγγυήσεις για τη χρήση του Ιστότοπου

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που του επιτρέπει η κατάσταση της τεχνολογίας και οι δυνατότητές του, για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας, να μειώσει τα σφάλματα του συστήματος και να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους χρήστες, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί τις ζημίες που προκαλούνται στον ΧΡΗΣΤΗ από οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τους όρους που θέτει ο ΠΑΡΟΧΟΣ στην Ιστοσελίδα του ή/και τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν εγγυάται στους ΧΡΗΣΤΕΣ τη χρησιμότητα ή την απόδοση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν εγγυάται, κατά περίπτωση, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την ειλικρίνεια και τη χρησιμότητα του περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους στον Ιστότοπό του, εγγυώμενος μόνο για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό του.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι ο ιδιοκτήτης ή/και έχει τις αντίστοιχες άδειες εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του δικτυακού τόπου, καθώς και για το περιεχόμενο που προσφέρεται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση ή/και η περιήγηση δεν παρέχει στον ΧΡΗΣΤΗ το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων πέραν των απολύτως αναγκαίων για την απόλαυση της παροχής της υπηρεσίας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού ανήκουν στον ΠΑΡΟΧΟ ή στους παρόχους περιεχομένου του. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να εκτυπώσει ένα αντίγραφο του περιεχομένου στο οποίο έχει πρόσβαση κατά την επίσκεψή του, αλλά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, η οποία μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας, ή/και η οποία μπορεί να βλάψει ή να υποβαθμίσει την ομαλή λειτουργία της, την ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα του ΠΑΡΟΧΟΥ, ή των προμηθευτών του, ή των υπόλοιπων χρηστών ή, εν γένει, οποιουδήποτε τρίτου. Οι αναφορές σε εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα συνεπάγονται την απαγόρευση της χρήσης τους χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και των νόμιμων κατόχων τους. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου και/ή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας διατηρούνται και, ειδικότερα, απαγορεύεται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια ανακοίνωση, αντιγραφή, μετατροπή ή διανομή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιαδήποτε μορφή, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή άδεια του ΠΑΡΟΧΟΥ. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ αντιληφθεί την ύπαρξη οποιουδήποτε παράνομου, παράνομου ή αντίθετου προς το νόμο περιεχομένου ή που θα μπορούσε να συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να ενημερώσει τον ΠΑΡΟΧΟ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lopd@tradeinn.com.

2. ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 34/2002 για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, του Νόμου 7/1998 για τους γενικούς όρους των συμβάσεων, του Βασιλικού Νομοθετικού Διατάγματος 1/2007 της 16ης Νοεμβρίου, με το οποίο εγκρίνεται το αναθεωρημένο κείμενο του Γενικού Νόμου για την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών και άλλων συμπληρωματικών νόμων, του Νόμου 7/1996 για τη ρύθμιση του λιανικού εμπορίου σε ό,τι μπορεί να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες και του Νόμου 6/2020 που ρυθμίζει ορισμένες πτυχές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ενημερώνει ότι οι διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της απόκτησης των προϊόντων ή/και την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, είναι αυτές που περιγράφονται στους παρόντες γενικούς όρους, καθώς και οι λοιπές ειδικές που υποδεικνύονται στην οθόνη κατά την πλοήγηση, έτσι ώστε ο ΧΡΗΣΤΗΣ να δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις διαδικασίες αυτές ως απαραίτητες για την πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα αποθηκεύονται από τον ΠΑΡΟΧΟ, ώστε ο ΧΡΗΣΤΗΣ να μπορεί, κατόπιν γραπτού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αιτήματος, να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν κατά τους προηγούμενους 6 μήνες. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και διόρθωση των δεδομένων που παρέχονται από τον ΧΡΗΣΤΗ κατά τη διάρκεια της πλοήγησης θα γίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

2.1. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

Το παρόν συμβατικό έγγραφο περιέχει τους Γενικούς Όρους, σκοπός των οποίων είναι να ρυθμίσουν τόσο την παροχή πληροφοριών όσο και τις εμπορικές σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ του ΠΑΡΟΧΟΥ και των τρίτων χρηστών του δικτυακού τόπου (" Πελάτης "), οι οποίοι αποκτούν τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω αυτού, αν και δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης για οποιοδήποτε προϊόν χωρίς προηγούμενη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων. Οι παρόντες Όροι παραμένουν δημοσιευμένοι στον ιστότοπο, διαθέσιμοι στους Πελάτες για αναπαραγωγή και αποθήκευση ως επιβεβαίωση της σύμβασης, και μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από τον ΠΑΡΟΧΟ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, δημοσιεύοντας τις εν λόγω τροποποιήσεις στον ιστότοπο, ώστε να είναι γνωστές στους Πελάτες, πάντοτε πριν από την επίσκεψη στον ιστότοπο ή την απόκτηση των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Είναι ευθύνη των Πελατών να τις διαβάζουν περιοδικά, καθώς θα ισχύουν εκείνες που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά την πρόσβαση ή τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή τη χρήση του από τον Πελάτη, ο Πελάτης θα ενημερώνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο και θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συνδρομή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126.bis του Βασιλικού Νομοθετικού Διατάγματος 1/2007. Όλες οι αποκτήσεις προϊόντων που αγοράζονται μέσω του δικτυακού τόπου, μετά την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που παρέχονται, θεωρούνται έγκυρα πραγματοποιηθείσες από τον ΠΕΛΑΤΗ και είναι δεσμευτικές. Η απόκτηση προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή ως ΠΕΛΑΤΗΣ, χωρίς καμία επιφύλαξη, κάθε ενός από τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και, κατά περίπτωση, των Ειδικών Όρων, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σε σχέση με την απόκτηση ορισμένων προϊόντων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη και την ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης. Η πραγματοποίηση παραγγελιών από ανήλικο που παραποιεί τις πληροφορίες και την εγγραφή του, θα θεωρείται ότι γίνεται υπό την επίβλεψη και την εξουσιοδότηση των γονέων ή των νόμιμων εκπροσώπων του. Η αποδοχή του παρόντος εγγράφου συνεπάγεται ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ:
- Έχει διαβάσει, κατανοήσει και κατανοήσει τα ανωτέρω.
- Η γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί και θα εκτελεστεί η σύμβαση είναι τα ισπανικά.
- Είναι πρόσωπο με επαρκή ικανότητα σύναψης σύμβασης.
- Αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν.

Οι παρόντες όροι έχουν απεριόριστη διάρκεια ισχύος και παραμένουν σε ισχύ για όσο διάστημα είναι προσβάσιμοι μέσω του δικτυακού τόπου και ισχύουν για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού τόπου, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών όρων που ενδέχεται να ισχύουν για την αγορά προϊόντων.

2.2. ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΏΝ

Σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ΠΑΡΟΧΟΥ υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που λειτουργεί στον Ιστότοπο, του οποίου η ιδιοκτησία είναι η TRADEINN RETAIL SERVICES με έδρα στη διεύθυνση C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Ισπανία) NIF B17527524, και είναι εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Μητρώο της Girona - Τόμος 1123 / Φύλλο 108 / Σελίδα GI20086 - 1η εγγραφή και είναι ο ιδιοκτήτης του Ιστότοπου www.tradeinn.com (εφεξής, ο Ιστότοπος) και με τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 93 220 00 89 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο lopd@tradeinn.com. Και από την άλλη πλευρά, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, εγγράφεται στον δικτυακό τόπο μέσω ενός "ονόματος πελάτη" και ενός "κωδικού πρόσβασης" που θα του έχει παράσχει ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ως στοιχεία αναγνώρισης και ενεργοποίησης για την πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο, όπως περιγράφεται στο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων "Διαδικασία σύναψης σύμβασης".

2.3. ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΌ ΤΌΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

Η πρόσβαση και η διαβούλευση με τον κατάλογο προϊόντων ή/και υπηρεσιών που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο είναι ελεύθερη και δωρεάν, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών. Ομοίως, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης σύμβασης για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να καταγγείλει ή να αναστείλει την παρούσα συμβατική σχέση μονομερώς ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία άλλη αιτία εκτός από τη σχετική βούλησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ασκήσει μονομερώς το δικαίωμα καταγγελίας μέσω της διαδικασίας ακύρωσης λογαριασμού. Ομοίως, ο ΠΑΡΟΧΟΣ και το Σημείο Πώλησης διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης ΧΡΗΣΤΗ, και συνεπώς την πρόσβαση στον Ιστότοπο, των χρηστών που διατηρούν χρεωστικά ή ανεξόφλητα υπόλοιπα στο Σημείο Πώλησης.

2.3.1. Προϊόντα που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα

Όλα τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες θα προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα αναφέρει τη μάρκα, το μοντέλο, τις εικόνες, την περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, την πλήρη τιμή, τις εκπτώσεις ή τις επιλογές χρηματοδότησης, καθώς και τη διαθεσιμότητα παράδοσης κατ" οίκον ή παραλαβής από το κατάστημα και μπορεί να προσφέρει άλλα συναφή ή συνιστώμενα προϊόντα. Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό κανάλι ή το σημείο πώλησης δεν διαθέτει απόθεμα οποιουδήποτε από τα ζητούμενα προϊόντα, ο ΠΑΡΟΧΟΣ, μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού του ή του σημείου πώλησης, ενημερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ για την κατάσταση αυτή, προβαίνοντας στην επιστροφή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, των ποσών που καταβλήθηκαν για τα εν λόγω προϊόντα ή στην ανταλλαγή τους με άλλο προϊόν, κατ" επιλογή του ΠΕΛΑΤΗ.

2.3.2. Ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης συμβάσεων

Οποιοδήποτε προϊόν από τον κατάλογό μας μπορεί να προστεθεί στο καλάθι αγορών. Στο καλάθι αγορών, θα δείτε τα προϊόντα, την ποσότητα, την τιμή και το συνολικό ποσό. Μόλις αποθηκευτεί το καλάθι, οι φόροι, οι επιβαρύνσεις και οι εκπτώσεις θα υπολογιστούν σύμφωνα με τα δεδομένα πληρωμής και αποστολής που έχουν εισαχθεί. Τα καλάθια αγορών δεν έχουν καμία διοικητική σύνδεση, είναι μόνο ένα τμήμα όπου μπορείτε να προσομοιώσετε έναν προϋπολογισμό χωρίς καμία δέσμευση και από τις δύο πλευρές. Από το καλάθι αγορών μπορείτε να τοποθετήσετε μια παραγγελία ακολουθώντας τα επόμενα βήματα για τη σωστή επισημοποίησή της:
α) Επικύρωση του καλαθιού αγορών: ο ΧΡΗΣΤΗΣ, αφού ολοκληρώσει την επιλογή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αγοράσει, πρέπει να επικυρώσει το καλάθι αγορών του, στο οποίο θα εμφανίζονται τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που έχει επιλέξει, ο αριθμός των μονάδων, η τιμή τους, ο χρόνος παράδοσης και τα έξοδα αποστολής. Ομοίως, πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο παράδοσης: παράδοση κατ" οίκον, παράδοση σε σημείο ή παράδοση σε κατάστημα (διαθέσιμη μόνο για το κατάστημα που βρίσκεται στη διεύθυνση carrer Pirineus, 9, Celrà, Ισπανία).
β) Επαλήθευση των δεδομένων τιμολόγησης: ο ΧΡΗΣΤΗΣ, αφού επικυρωθεί το καλάθι αγορών, πρέπει να παράσχει στον ΠΑΡΟΧΟ τα δεδομένα τιμολόγησης και αποστολής για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες και να αποδεχτεί ρητά, τσεκάροντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, τους παρόντες Όρους Σύμβασης. Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο αποδοχής, ο Ιστότοπος δεν θα σας επιτρέψει να προχωρήσετε στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
γ) Επιλογή του τρόπου πληρωμής: ο ΧΡΗΣΤΗΣ, αφού παράσχει τα στοιχεία χρέωσης και, κατά περίπτωση, αποστολής, πρέπει να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ, έχει επιλέξει έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής με μετρητά (PayPal ή κάρτα) θα ανακατευθυνθεί αυτόματα από το σύστημα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες πληρωμών (TPV) των αντίστοιχων τραπεζών.
δ) Αποδοχή των νομικών όρων: ο πελάτης πρέπει να πατήσει το κουμπί αποδοχής, με το οποίο αποδέχεται ρητά τους παρόντες γενικούς όρους, πριν προχωρήσει στην πληρωμή του προϊόντος. Πρέπει επίσης να αποδεχτεί τους όρους απορρήτου και την πολιτική για τα cookies.
ε) Κάντε κλικ στο κουμπί για να οριστικοποιήσετε την παραγγελία.
στ) Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα στείλει στον ΠΕΛΑΤΗ εντός 24 ωρών από τη στιγμή της πραγματικής πληρωμής της αγοράς από τον ΠΕΛΑΤΗ, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα παρέχεται μια περίληψη, με όλα τα χαρακτηριστικά της πώλησης και της αγοράς που πραγματοποιήθηκε, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την κατάστασή της και την κατά προσέγγιση ημερομηνία αποστολής ή/και παράδοσης. Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται "Απόδειξη αγοράς" και ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να το εκτυπώσει σε χαρτί προκειμένου να είναι σε θέση να παραλάβει το προϊόν ή τα προϊόντα που αγόρασε στο Σημείο Πώλησης, όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει επιλέξει τον τρόπο απόσυρσης του προϊόντος. Σε περίπτωση επιλογής του τρόπου παράδοσης σε κατάστημα, ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να επιλέξει το συγκεκριμένο κατάστημα στο οποίο επιθυμεί να παραλάβει το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι παραγγελίες και οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας υπόκεινται στην πραγματική διαθεσιμότητα του αποθέματος των Προϊόντων μόλις πάτε να τα παραλάβετε από το Σημείο Πώλησης που έχει υποδειχθεί κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας ή τη στιγμή που η αποστολή τους προετοιμάζεται για αποστολή.

2.4. ΤΙΜΉ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

2.4.1. Τιμολόγηση και τιμολόγηση

Οι τιμές που αναγράφονται για κάθε προϊόν περιλαμβάνουν τυχόν φόρους που μπορεί να ισχύουν. Οι τιμές αυτές, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, χειρισμού, συσκευασίας, ασφάλισης αποστολής ή οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες υπηρεσίες και παραρτήματα του αγαθού ή του προϊόντος που αγοράζεται. Οι τιμές πώλησης που αναγράφονται στα ηλεκτρονικά μας καταστήματα εμφανίζονται ως εξής:
- Εάν ο Πελάτης ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, αλλά ο Πάροχος αφαιρεί το ποσό αυτό από το συνολικό ποσό, εάν η αποστολή γίνεται σε περιοχές που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλες οι τιμές μας περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ, ο οποίος επί του παρόντος ανέρχεται στον κανονικό συντελεστή 20%.
- Εάν ο Πελάτης ζει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Ο Πελάτης θα πρέπει να πληρώσει τον τοπικό ΦΠΑ και ενδέχεται να υπάρχουν κάποιοι εισαγωγικοί δασμοί όταν η αποστολή φτάσει στον προορισμό της. Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές υπάρχει επίσης χρέωση για τον εκτελωνισμό, το κόστος αυτό χρεώνεται από τη ναυτιλιακή εταιρεία που ενεργεί ως μεσάζων. Οι τελωνειακοί δασμοί και κανονισμοί διαφέρουν στις διάφορες χώρες και είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς πώς ακριβώς λειτουργούν. Πριν κάνετε την αγορά μπορείτε να ελέγξετε online όλες τις λεπτομέρειες της προσφοράς: είδη, ποσότητες, τιμή, διαθεσιμότητα, έξοδα μεταφοράς, επιβαρύνσεις, εκπτώσεις, φόρους και το σύνολο της αγοράς. Οι τιμές που ισχύουν για κάθε προϊόν είναι αυτές που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και θα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας (ΕΥΡΩ για την Ισπανία). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θεωρεί ότι η οικονομική αποτίμηση ορισμένων από τα προϊόντα μπορεί να μεταβάλλεται σε πραγματικό χρόνο, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραγγελία. Μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, οι τιμές θα διατηρούνται είτε τα προϊόντα είναι διαθέσιμα είτε όχι. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να λάβει το τιμολόγιο σε έντυπη μορφή δωρεάν. Εάν επιθυμείτε να λάβετε το τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να το ζητήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση (support@tradeinn.com).

2.4.2. Μορφές πληρωμής

Μόλις αποφασίσει για τα προϊόντα και τα αποθηκεύσει στο καλάθι, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να ξεκινήσει η διαδικασία αγοράς και πληρωμής του τιμήματος. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές συναλλαγές και επιτρέπει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής μιας παραγγελίας: πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay και Scalapay. Οι προσφερόμενοι τρόποι πληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Μόλις ο πελάτης προσθέσει όλα τα είδη στο καλάθι και έχει ήδη επιλέξει την υπηρεσία αποστολής, θα εμφανιστούν όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής για τη χώρα προορισμού του. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει συνεργαστεί με την Adyen y Mar Payments Services S.L. για να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις πληρωμές και την πρόληψη της απάτης και της μη πληρωμής. Εάν το τμήμα ασφαλείας υποψιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία ή απάτη, ο ΠΑΡΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συναλλαγή για λόγους ασφαλείας. Για τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιμοποιεί το σύστημα ασφαλείας "Secure Socket Layer" (SSL), το οποίο επιτρέπει την κρυπτογράφηση των τραπεζικών πληροφοριών στο δίκτυο. Επιπλέον, οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας δεν καταγράφονται σε καμία βάση δεδομένων, αλλά μεταφέρονται απευθείας στο POS (Point of Sale Terminal) της τράπεζας. Προκειμένου να προσφέρει τις μεθόδους πληρωμής της Klarna, κατά τη διαδικασία πληρωμής η Tradeinn Retail Services S.L. μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη φόρμα επικοινωνίας και τα στοιχεία της παραγγελίας στη Klarna, ώστε η Klarna να αξιολογήσει εάν ο Πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από αυτές τις μεθόδους πληρωμής. Η επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου της Klarna (σύνδεσμος: www.klarna.com/international/privacy-policy/).

Μέτρα ασφαλείας

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών γενικά αποδεκτές στον κλάδο, όπως SSL, εισαγωγή δεδομένων σε ασφαλή σελίδα, τείχη προστασίας, διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και κρυπτογραφικούς μηχανισμούς, προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι ο ΠΑΡΟΧΟΣ λαμβάνει δεδομένα με σκοπό την αντίστοιχη πιστοποίηση των ελέγχων πρόσβασης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ συμφωνεί να μην επιτρέπει καμία συναλλαγή που είναι ή θεωρείται παράνομη από τις μάρκες πιστωτικών καρτών ή την τράπεζα που τις αποκτά, η οποία μπορεί ή έχει τη δυνατότητα να βλάψει την καλή φήμη των ίδιων ή να τις επηρεάσει αρνητικά. Οι ακόλουθες δραστηριότητες απαγορεύονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων των εμπορικών σημάτων καρτών: πώληση ή προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας που δεν συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που ισχύουν για τον αγοραστή, την εκδότρια τράπεζα, τον έμπορο ή τον κάτοχο της κάρτας (των καρτών).

2.4.3. Δωρεές στην Intermon Oxfam

Χάρη στην άμεση συνεργασία της Tradeinn Retail Services S.L. με τη ΜΚΟ Oxfam Intermón, η Tradeinn Retail Services S.L. δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πελάτες να συνεργαστούν με την Oxfam Intermón και να υποστηρίξουν σκοπούς αλληλεγγύης στο πλαίσιο της διαδικασίας αγοράς τους. Πρόκειται για ένα πολύ απλό και απόλυτα ασφαλές σύστημα δωρεάς. Θα εμφανίζεται ακριβώς στο καλάθι αγορών πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιτρέποντας στους πελάτες να αυξήσουν την αξία της αγοράς με μια μικρή δωρεά. Όλες οι δωρεές θα πηγαίνουν εξ ολοκλήρου στην Oxfam Intermón. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ακυρώσει την παραγγελία μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, το ποσό που δωρίστηκε στην Oxfam Intermón δεν θα επιστραφεί.

2.5. ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιλέγει τον τόπο παραλαβής των προϊόντων κατά την υποβολή της παραγγελίας στον ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα για να παραδώσει τα προϊόντα στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να παρέχει διεύθυνση παράδοσης όπου η αποστολή μπορεί συνήθως να παραδοθεί κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Το όνομα και ο αριθμός ταυτότητας πρέπει να περιλαμβάνονται στην υπογραφή της παραλαβής. Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της υπηρεσίας μέσω του συνδέσμου που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΠΕΛΑΤΗ μόλις επιβεβαιωθεί η παραγγελία. Αφού αποσταλούν οι αποστολές, μπορεί να γίνει αλλαγή της διεύθυνσης εντός της ίδιας περιοχής επιρροής του κέντρου διανομής και της ημερομηνίας παράδοσης από τον ίδιο σύνδεσμο. Μια πρώτη προσπάθεια παράδοσης θα γίνει στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ απουσιάζει, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ειδοποιηθεί με SMS, email ή τηλεφώνημα, για να κανονίσει νέα παράδοση. Εάν το μεταφορικό γραφείο δεν καταφέρει να παραδώσει σε αυτές τις δύο προσπάθειες, η αποστολή πρέπει να παραληφθεί από το διαθέσιμο κέντρο εξυπηρέτησης του μεταφορέα. Εάν μετά από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης, ο πελάτης δεν έχει επικοινωνήσει με τον μεταφορέα για να κανονίσει νέα ημερομηνία παράδοσης, τα προϊόντα θα επιστραφούν στις αποθήκες του ΠΑΡΟΧΟΥ, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποστολής και επιστροφής, καθώς και για κάθε σχετικό κόστος διαχείρισης. Ο χρόνος παράδοσης στην Ισπανία της παραγγελίας θα είναι μεταξύ 1 έως 4 εργάσιμων ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών), αφού επιβεβαιωθεί η παραγγελία και πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Για τις παραδόσεις στις Βαλεαρίδες Νήσους ο χρόνος παράδοσης θα είναι 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες, ενώ για τις παραδόσεις στις Καναρίους Νήσους και τις διεθνείς παραδόσεις, ο χρόνος παράδοσης θα είναι αυτός που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εάν η αποστολή δεν φτάσει σε άριστη κατάσταση και έχει οποιαδήποτε ορατή ζημιά, μπορεί να απορριφθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ, ή μπορεί να γίνει αποδεκτή, σημειώνοντας στο δελτίο παράδοσης της κράτησης αναθεώρησης περιεχομένου. Εάν η ζημιά δεν είναι ορατή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα έχει 48 ώρες για να υποβάλει τη σχετική αξίωση. Απαιτήσεις για τη μεταφορά μετά τις αναφερόμενες ημερομηνίες δεν θα γίνονται δεκτές. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όταν η παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας δεν πραγματοποιείται, λόγω ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων που παρέχονται από τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας μεταβιβάζεται στον ΠΕΛΑΤΗ τη στιγμή που ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραλαμβάνει την παραγγελία και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2.6. ΚΌΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ

Οι τιμές αποστολής περιλαμβάνουν το χειρισμό και τη συσκευασία και θα εφαρμόζονται σε κάθε παραγγελία, οπότε είναι σκόπιμο να συμπεριλάβετε όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ο ΧΡΗΣΤΗΣ σε μία μόνο παραγγελία, για να εξοικονομήσετε χρήματα από τα έξοδα αποστολής. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής ή πρόσθετες υπηρεσίες. Στην τιμή του προϊόντος θα προστίθεται το κόστος αποστολής το οποίο θα έχει ως εξής: Ισπανία-Ηπειρωτικές Νήσοι- Βαλεαρίδες Νήσοι: από 1,99€. Κανάρια Νησιά, Θέουτα ή/και Μελίλια και Διεθνές: από 3,99€.

2.7. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο 3/2014 της 27ης Μαρτίου, ο οποίος τροποποιεί το αναθεωρημένο κείμενο του Γενικού Νόμου για την υπεράσπιση των καταναλωτών και των πελατών και άλλων συμπληρωματικών νόμων που εγκρίθηκαν με το Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 1/2007 της 16ης Νοεμβρίου, ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση της παραγγελίας από την επισημοποίηση της σύμβασης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών. Η επιστροφή χρημάτων θα περιλαμβάνει το ποσό της αγοράς και, εάν υπάρχουν, τα έξοδα παράδοσης. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής με το οποίο αγοράστηκε το προϊόν, με έκπτωση των εξόδων επιστροφής που βαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα που υπόκεινται σε υπαναχώρηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποίησε την απόφασή του να υπαναχωρήσει. Η επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στην υπαναχώρηση θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε αποτελεσματικά και απερίφραστα η απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα ή τα προϊόντα που υπόκεινται σε υπαναχώρηση έχουν προηγουμένως παραληφθεί, διαφορετικά, η εκταμίευση μπορεί να παρακρατηθεί μέχρι την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων ή μέχρι ο ΠΕΛΑΤΗΣ να αποδείξει την επιστροφή των προϊόντων. Σε περιπτώσεις θραύσης ή παραλαβής λανθασμένων προϊόντων, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα καταβάλει στον ΠΕΛΑΤΗ το ποσό του προϊόντος ή, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ το προτιμά, θα το αντικαταστήσει με άλλη από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, αντισταθμίζοντας, κατά περίπτωση, τη διαφορά στην τιμή. Μόλις λάβουμε το αίτημα επιστροφής από τον ΠΕΛΑΤΗ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα επικοινωνήσει με τον ΠΕΛΑΤΗ για να διεκπεραιώσει την επιστροφή και την αποζημίωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που επέλεξε ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να ενημερώσει την Tradeinn Retail Services S.L. κατά προτίμηση συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο. Ή ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να αποστείλει το έντυπο υπαναχώρησης ταχυδρομικώς, αποστέλλοντάς το στη διεύθυνση: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Ισπανία). Όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής και χρήστης χωρίς παρακράτηση εξόδων. Η επιστροφή των ποσών αυτών πρέπει να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, πριν παρέλθουν 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής και ο χρήστης ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 103 παράγραφος α) του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 1/2007 της 16ης Νοεμβρίου 2007 για την υπεράσπιση των καταναλωτών και των πελατών, εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης:
1. Η παροχή υπηρεσιών, όταν η υπηρεσία έχει εκτελεστεί πλήρως.
2. Η προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένες.
3. Η προμήθεια σφραγισμένων αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
4. Η προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών ή βιντεοσκοπημένων εγγραφών ή σφραγισμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν αποσφραγιστεί από τον Πελάτη μετά την παράδοση.
5. Η παροχή ψηφιακού περιεχομένου (το οποίο δεν παρέχεται σε υλικό μέσο) όταν η παράσταση έχει ήδη αρχίσει. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι μόλις αρχίσει η ψηφιακή λήψη, το δικαίωμα υπαναχώρησης χάνεται.
6. Κάθε άλλο αγαθό ή υπηρεσία που καλύπτεται από το άρθρο. 103 της ΠΔΠ 1/2007, της 16ης Νοεμβρίου 2007.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από οποιονδήποτε χειρισμό των αγαθών εκτός από αυτόν που είναι απαραίτητος για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά ή η λειτουργία τους. Σε κάθε περίπτωση, για τους σκοπούς της χρήσης του δικαιώματος υπαναχώρησης, είναι απαραίτητο τα Προϊόντα να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία μαζί με το τιμολόγιο, σε περίπτωση που επιστραφούν χωρίς την αρχική αυτή συσκευασία ή με ζημιές, το ποσό που θα καταβληθεί στον Πελάτη για την επιστροφή του προϊόντος θα μειωθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί. Πριν από την επιστροφή του προϊόντος, ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι το προϊόν είναι κατάλληλα προστατευμένο και σφραγισμένο, ώστε να μην υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

2.8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ευθύνεται για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2019/771 της ΕΕ και την ενσωμάτωσή της από τα διάφορα κράτη μέλη όπου παρέχονται τα προϊόντα σύμφωνα με τη χώρα διαμονής του καταναλωτή, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Ρώμης και στο εφαρμοστέο δίκαιο. Τα αγαθά που παραδίδει ή προμηθεύει ο ΠΑΡΟΧΟΣ στον καταναλωτή ή ΧΡΗΣΤΗ θεωρούνται ότι είναι σύμφωνα με τη σύμβαση όταν πληρούν τις υποκειμενικές και αντικειμενικές απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί και ισχύουν:

Υποκειμενικές απαιτήσεις

α) Να συμμορφώνονται με την περιγραφή, το είδος του αγαθού, την ποσότητα και την ποιότητα και να διαθέτουν τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα και άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη σύμβαση.
β) Να είναι κατάλληλα για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους τα χρειάζεται ο καταναλωτής ή ο ΧΡΗΣΤΗΣ και τους οποίους ο καταναλωτής ή ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει γνωστοποιήσει στον ΠΑΡΟΧΟ, το αργότερο κατά τη σύναψη της σύμβασης, και για τους οποίους ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει εκφράσει την αποδοχή του.
γ) Να παραδίδεται ή να παραδίδεται μαζί με όλα τα εξαρτήματα, τις οδηγίες, επίσης για την εγκατάσταση ή την ενσωμάτωση.
δ) Να παρέχονται ενημερώσεις, στην περίπτωση των αγαθών, ή να ενημερώνονται, στην περίπτωση του ψηφιακού περιεχομένου ή των υπηρεσιών, όπως ορίζεται στη σύμβαση και στις δύο περιπτώσεις.

Αντικειμενικές απαιτήσεις

Εκτός από την εκπλήρωση τυχόν υποκειμενικών απαιτήσεων συμμόρφωσης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ αναγνωρίζει ότι τα αγαθά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται συνήθως τα εμπορεύματα του ίδιου τύπου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα πρότυπα, τυχόν υφιστάμενα τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει τέτοιων τεχνικών προτύπων, τυχόν ειδικό κώδικα δεοντολογίας της βιομηχανίας του τομέα.
β) Κατά περίπτωση, να διαθέτουν την ποιότητα και να ανταποκρίνονται στην περιγραφή του δείγματος ή του μοντέλου του αγαθού ή να συμμορφώνονται με τη δοκιμαστική ή προεπισκόπηση του ψηφιακού περιεχομένου ή της υπηρεσίας που ο επιχειρηματίας είχε θέσει στη διάθεση του καταναλωτή ή του ΧΡΗΣΤΗ πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
γ) Κατά περίπτωση, να παραδίδονται ή να παραδίδονται μαζί με τα παρελκόμενα, ιδίως τη συσκευασία, και τις οδηγίες που ο καταναλωτής και ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί εύλογα να αναμένει να λάβει.
δ) Να παρουσιάζουν την ποσότητα και να διαθέτουν τις ιδιότητες και τα άλλα χαρακτηριστικά, ιδίως όσον αφορά την ανθεκτικότητα του αγαθού, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα και την ασφάλεια που συνήθως υπάρχουν σε αγαθά του ίδιου τύπου και που ο καταναλωτής ή ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί εύλογα να αναμένει, δεδομένης της φύσης του αγαθού και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δημόσιες δηλώσεις του ΠΑΡΟΧΟΥ, ιδίως στη διαφήμιση ή την επισήμανση.
Δεν υπάρχει ευθύνη για έλλειψη συμμόρφωσης όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο καταναλωτής ή ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει ενημερωθεί ρητά ότι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των αγαθών αποκλίνει από τις αντικειμενικές απαιτήσεις και ο καταναλωτής ή ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αποδεχθεί ρητά και χωριστά την εν λόγω απόκλιση.

Εάν το αγαθό δεν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση, προκειμένου να το φέρει σε συμμόρφωση, ο καταναλωτής ή ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ επισκευής ή αντικατάστασης, εκτός εάν μία από τις δύο αυτές επιλογές αποδεικνύεται αδύνατη ή, σε σύγκριση με το άλλο μέτρο αποκατάστασης, συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τον επιχειρηματία, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων.

2.9. ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ

Το σημείο πώλησης διαθέτει έντυπα παραπόνων για τον καταναλωτή στην εγκατάσταση. Οποιοδήποτε παράπονο ή ερώτημα που ο Πελάτης θεωρεί σκόπιμο ή επιθυμεί να υποβάλει, θα απαντάται κατά τις ώρες λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα διεκπεραιώνεται το συντομότερο δυνατό (συνιστάται να τίθεται χρονικό διάστημα 48-72 ωρών), ενώ μπορεί επίσης να υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς στις ακόλουθες διευθύνσεις: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Ισπανία). E-mail: support@tradeinn.com.

2.10. ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Ως ΧΡΗΣΤΗΣ ή ΠΕΛΑΤΗΣ, η Tradeinn Retail Services ενημερώνει τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας (+34 93 220 00 89, support@tradeinn.com) ώστε να μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία ή αξίωση, την οποία θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το συντομότερο δυνατό δίνοντας την κατάλληλη απόδειξη παραλαβής. Ομοίως, μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που προσφέρονται ή έχουν συναφθεί μέσω της ιστοσελίδας μας. Όταν μια απαίτηση που υποβάλλεται απευθείας από τον καταναλωτή στην επιχείρηση δεν μπορεί να επιλυθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η επιχείρηση πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με το εάν συνδέεται με μια οντότητα για εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ή εάν δεσμεύεται από έναν κανόνα ή κώδικα δεοντολογίας για τη συμμετοχή στη διαδικασία ενώπιον συγκεκριμένου φορέα. Επομένως, παρακάτω στο σημείο 2.10 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διοχετεύσετε σωστά την αξίωσή σας.

Σύμφωνα με το άρθρο. 14.1 του κανονισμού (ΕΕ) 524/2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και του ΠΑΡΟΧΟΥ, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της παρέμβασης ενός τρίτου μέρους, του αποκαλούμενου Φορέα Επίλυσης Διαφορών, ο οποίος ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των δύο. Ο εν λόγω φορέας είναι ουδέτερος και θα συνομιλεί με τα δύο μέρη για την επίτευξη συμφωνίας και μπορεί τελικά να προτείνει ή/και να επιβάλει λύση στη διαμάχη.

Σύνδεση με την πλατφόρμα ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ομοίως, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή της Υπηρεσίας, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί από τον ΠΑΡΟΧΟ, μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να απευθυνθείτε στις αρχές καταναλωτών.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι μέλος της Confianza Online (μη κερδοσκοπικό σωματείο), εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Σωματείων Ομάδα 1, Τμήμα 1, εθνικός αριθμός 594400, CIF G85804011, calle de Velázquez 126, 4-1, 28006 Μαδρίτη (Ισπανία). Για περισσότερες πληροφορίες: www.confianzaonline.es Οι παρόντες γενικοί όροι διέπονται από το ισπανικό δίκαιο. Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι καταναλωτές ενημερώνονται ότι, ως οντότητα-μέλος και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Δεοντολογίας, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Confianza Online για την εναλλακτική επίλυση τυχόν διαφορών (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Εάν αναφέρονται σε ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους καταναλωτές ή στην προστασία των δεδομένων όταν σχετίζονται με αυτόν τον τομέα, οι καταγγελίες θα επιλύονται από την Επιτροπή Διαμεσολάβησης της Confianza Online, διαπιστευμένη για την εναλλακτική επίλυση διαφορών σε θέματα καταναλωτών. Εάν οι καταγγελίες αφορούν την ψηφιακή διαφήμιση, ή την προστασία των δεδομένων σε σχέση με αυτόν τον τομέα, θα υποβάλλονται στην επιτροπή διαφήμισης της AUTOCONTROL. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

2.11. ΒΙΑΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία εκτέλεσης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ή αιτιών που δεν είναι υπό τον έλεγχο του ΠΑΡΟΧΟΥ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θεομηνιών, ταραχών, πανδημιών, εμπάργκο, πράξεων πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, πυρκαγιών, πλημμυρών, ατυχημάτων, απεργιών, αποκλεισμών ή ελλείψεων σε μεταφορές, εγκαταστάσεις, καύσιμα, ενέργεια, εργατικό δυναμικό ή υλικά. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη μη εκτέλεση ή διακοπή της Υπηρεσίας, στο βαθμό που καθυστερεί ή εμποδίζεται από τέτοιες αιτίες και για ολόκληρο το εν λόγω χρονικό διάστημα.

2.12. ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ

Το Σημείο Πώλησης και ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν μπορούν να εγγυηθούν την τεχνική συνέχεια του Ιστότοπου, την απουσία βλαβών ή διακοπών των υπηρεσιών, ούτε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ή προσβάσιμος κατά εκατό τοις εκατό του χρόνου. Ούτε μπορούν να εγγυηθούν την απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων στον Ιστότοπο ή στον διακομιστή από τον οποίο παρέχεται.

2.13. ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΉ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστός, ο όρος αυτός θεωρείται διαχωρίσιμος και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιουδήποτε από τους υπόλοιπους όρους. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβαση του ΠΕΛΑΤΗ στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, όταν ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν συμμορφώνεται ή δεν ακολουθεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν ή σε οποιαδήποτε ισχύουσα νομική διάταξη, άδεια, κανονισμό, οδηγία, κώδικα πρακτικής ή πολιτική χρήσης. Όταν ο ΠΑΡΟΧΟΣ ασκεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις εξουσίες του βάσει της παρούσας ρήτρας, η εν λόγω άσκηση δεν θίγει ούτε επηρεάζει την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου μέσου που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο ΧΡΗΣΤΗΣ.

2.14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται ή ερμηνεύονται σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο σε ό,τι δεν ορίζεται ρητά. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνούν να υποβάλλουν στα δικαστήρια της κατοικίας του ΧΡΗΣΤΗ κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκεινται στους παρόντες Όρους.