Vul uw e-mailadres in en we sturen u meteen een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Start Privacybeleid sociale netwerken

Privacybeleid sociale netwerken

1. Informatie over de beheerder voor de verwerking van de gegevens die zijn ondergebracht op de officiële website van TRADEINN RETAIL SERVICES op het sociale netwerk

In overeenstemming met de informatieplicht van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en Organieke wet (ES) 3/2018, van 5 december (LOPDGDD), wil TRADEINN RETAIL SERVICES, hierna de beheerder, de gebruikers van dit sociale netwerk informeren over haar beleid met betrekking tot de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van de personen die zich vrijwillig toegang verschaffen tot en gebruik maken van de officiële website van de beheerder daarin. Wanneer gebruikers deze officiële website van de beheerder openen en gebruiken, veronderstelt dit dat zij dit privacybeleid uitdrukkelijk aanvaarden en hun toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens zoals daarin voorzien.

2. Gegevens van minderjarigen en handelingsonbekwamen

Toegang tot en registratie op dit sociale netwerk is verboden voor personen jonger dan veertien (14) jaar. Evenzo is het voor personen jonger dan veertien (14) jaar verboden toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de officiële website van de beheerder aldaar. Indien de gebruiker handelingsonbekwaam is, deelt de beheerder hem/haar mee dat de overeengekomen bijstand van zijn/haar ouder of wettelijke voogd, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, noodzakelijk is voor de toegang tot en het gebruik van deze officiële website van de beheerder. De beheerder wordt uitdrukkelijk ontheven van elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van zijn officiële website door minderjarigen en handelingsonbekwame personen, waarbij deze aansprakelijkheid in elk geval bij zijn wettelijke vertegenwoordigers berust.

3. Identificatie van het zakelijk doel van de beheerder van het bestand

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de beheerder, met maatschappelijke zetel in C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona), de beheerder is van de bestanden en de verwerking door middel waarvan de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld en opgeslagen als gevolg van de registratie van deze gebruiker bij en het gebruik van de officiële website van de beheerder, op dit sociale netwerk, zonder afbreuk te doen aan de verwerking waarvoor de eigenaar van het sociale netwerk waarin onze website zich bevindt, verantwoordelijk is.

4. Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens, informatie en toestemming worden verzameld

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt aan de beheerder, via zijn officiële website, zullen deel uitmaken van de gegevensverwerking waarvoor de beheerder verantwoordelijk is. Het doel van deze verwerking is de gebruiker informatie over de beheerder aan te bieden, via e-mail, fax, SMS, sociale gemeenschappen of elk ander huidig of toekomstig elektronisch of fysiek medium, waardoor het mogelijk wordt commerciële mededelingen en nieuwsbrieven naar geabonneerde gebruikers te sturen, informatie uit te wisselen met de beheerder en andere gebruikers, en communicatie met derden tot stand te brengen.

De gebruiker is vrij om de officiële website van de beheerder te gebruiken, op dit sociale netwerk en, bijgevolg, als de gebruiker niet akkoord gaat met de verwerking van zijn/haar gegevens voor de genoemde doeleinden, moet hij/zij deze niet gebruiken of zijn/haar persoonlijke gegevens niet verstrekken.

De gebruiker kan deze, de officiële website van de beheerder, gebruiken om teksten, foto"s, video"s en andere soorten informatie en/of inhoud te delen, die onderworpen zullen zijn aan zowel dit beleid als aan de Normen en Voorwaarden die van toepassing zijn op het Platform. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat alle inhoud die hij/zij publiceert in overeenstemming is met de huidige wetgeving, dit beleid en de Platform Normen.

De gebruiker mag alleen persoonlijke gegevens, foto"s en informatie of andere inhoud publiceren op deze officiële beheerderswebsite waarvan hij/zij de eigenaar of rechthebbende is of waarvoor hij/zij de toestemming van derden heeft verkregen.

De beheerder heeft het recht om - eenzijdig en zonder voorafgaande communicatie of toestemming van de gebruiker - alle door de gebruiker gepubliceerde inhoud van deze officiële website te verwijderen wanneer hij/zij inbreuk maakt op of in strijd handelt met de huidige wetgeving, de normen die in dit beleid en de Platformnormen zijn vastgelegd.

5. Identificatie van de ontvangers aan wie de beheerder van plan is gegevens door te geven of mee te delen

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat alle informatie en inhoud die op de officiële website van de beheerder op het sociale netwerk worden gepubliceerd, door alle andere gebruikers van de officiële website en het platform van het sociale netwerk kunnen worden gezien. Bijgevolg zullen alle informatie en inhoud die door de gebruiker op de officiële website van de beheerder op dit sociale netwerk worden gepubliceerd, door de aard zelf van de dienst aan de andere gebruikers worden meegedeeld.

De beheerder heeft enkel de intentie om gegevens over te dragen of mee te delen aan rechtbanken, gerechtshoven, overheidsadministraties en bevoegde autoriteiten van administratieve aard waartoe hij verplicht is door de huidige wetgeving.

6. Andere derde dienstverleners

De beheerder informeert de gebruiker dat dit bedrijf alleen de beheerder is voor, en garant staat voor de vertrouwelijkheid, veiligheid en verwerking van de gegevens onder dit beleid voor die gebruikersgegevens van persoonlijke aard die het verzamelt via deze officiële website op dit sociale netwerk; zij op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor de latere verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens, hetzij door de eigenaar van het sociale netwerk, hetzij door derde dienstverleners van de informatiemaatschappij die toegang zouden kunnen krijgen tot deze gegevens via de levering van hun diensten of de uitoefening van hun activiteit, hetzij door derden die hyperlinks naar het sociale netwerk tot stand brengen, hetzij door de beheerders naar wie de beheerder de gebruikers doorverwijst die zich via hyperlinks op deze officiële website hebben ingeschreven.

7. Kwaliteit van de gegevens

De beheerder stelt de gebruikers ervan in kennis dat, tenzij er sprake is van een wettelijke vertegenwoordiging, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon mag gebruiken en zijn/haar persoonsgegevens mag meedelen; de gebruikers moeten er te allen tijde rekening mee houden dat zij alleen persoonsgegevens mogen verstrekken die overeenkomen met hun eigen identiteit, en die passend, relevant, actueel, accuraat en waarheidsgetrouw moeten zijn. In elk geval moeten de gebruikers de persoonlijke levenssfeer van derden respecteren, ongeacht of deze laatsten al dan niet gebruikers zijn van het sociale netwerk of van de officiële website van de beheerder, op dit sociale netwerk.

8. Rechten van de betrokkene:

- Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
- Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en wissing van uw gegevens en het recht om de verwerking ervan te beperken en er bezwaar tegen te maken.
- Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (agpd.es) indien u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

9. Andere informatie van belang

De beheerder kan dit beleid op elk moment wijzigen en/of vervangen; dit beleid kan, afhankelijk van het geval, het hier gepubliceerde beleid vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Om deze reden moeten gebruikers het beleid regelmatig raadplegen om op de hoogte te blijven.

Gebruikers kunnen contact opnemen met de beheerder via de interne berichtendienst van het sociale netwerk, of via de volgende contactadressen en -gegevens:

TRADEINN RETAIL SERVICES
Carrer Pirineus, 9
17460 Celrà (Spain)
lopd@tradeinn.com

De gebruikers kunnen ook de normen en beleidslijnen raadplegen die door de eigenaar van het sociale netwerk voor het gebruik ervan zijn gepubliceerd.